§3. Onderhoud kapitaalgoederen

  In de openbare ruimte bevindt zich een aantal kapitaalgoederen die door de gemeente onderhouden moeten worden. De belangrijkste worden hieronder toegelicht. Meer verantwoordingsinformatie m.b.t. het onderhoud aan kapitaalgoederen treft u aan bij beleidsveld 11 (beheer).

  Beleids- en beheersplannen

  Jaar

  Besteding rekening 2017

  Wegenbeheerplan 2007-2011

  2006/2012
  Concept 2015

  Exploitatie

  regulier onderhoud

  1.105.000

  Wegbeheer gemeente Kerkrade

  Reconstructies investeringsprogramma

  1.020.000

  Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
  2016 - 2020

  2015

  Exploitatie                                                

  1.114.000

  Investeringsprogramma

  1.426.000

  Groen: groepsdetachering  medewerkers WSP voor onbepaalde tijd

  2015 e.v.

  Exploitatie                                 

  Wozl detachering

  664.000

  overig groen

  279.000

  Investeringsprogramma

  327.000

  Reserve plantsoenen  

  0

  Gebouwenbeheer
  (jaarlijks plan passend binnen financiële kaders)

  2007

  Exploitatie

  regulier beheer

  1.030.000

  Investeringsprogramma

  1.593.000    

  Reserve gebouwen

  685.000

  Openbare verlichting

  Concept 2015

  Exploitatie

  512.000

  Investeringsprogramma

  176.000

  Incidenteel vervangen of bijplaatsen       

  28.000

  Civieltechnische kunstwerken

  2007

  Exploitatie

  34.000

  Investeringsprogramma

  3.000

  Binnen de afdeling Stedelijk Beheer functioneren 5 clusters: 3 wijkteams, het cluster Stedelijk Beheer dat belast is met het beleid en de uitvoering van het integraal beheer van de openbare ruimte en een cluster Ondersteuning. In 2016 is de invoering van het IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) ter hand genomen. Uitvoering van het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de wijken vindt plaats door de 3 wijkteams. In 2017 is een verdere integratie van de onderhoudsteams voor het groen en voor grijs (onkruidbestrijding op verhardingen) voorbereid. De vier hoofduitgangspunten uit het collegeprogramma (Integraal en kansen; werk en economie; participatie; duurzaamheid) waren ook het afgelopen jaar leidend voor uitvoering van de aan de afdeling Stedelijk Beheer opgedragen werkzaamheden.

  De groepsdetachering WSP-groen (voormalig WOZL) naar de afdeling Stedelijk Beheer is in 2017 voortgezet. Ten behoeve van de nieuwe wijze van onkruidbestrijding op verhardingen waren gedurende het ‘onkruidseizoen’ 2017 weer 36 medewerkers WSP gedetacheerd bij de afdeling Stedelijk Beheer. Kern van deze werkwijze de combinatie van duurzaamheid, werkgelegenheid en het resultaat op straat (beeldkwaliteit).

  In 2017 is verder geïnvesteerd in bedrijfsvoertuigen en machines, die op een effectief onderhoud en beheer van de openbare ruimte zijn toegesneden. Alle voertuigen zijn - zoals inmiddels gebruikelijk - geleverd in de huiskleur en -stijl van de gemeente Kerkrade. Doel daarvan is de aanwezigheid en inzet van de gemeente Kerkrade in de openbare ruimte optimaal zichtbaar te maken voor de burger.

  Op het gebied van de verwerking van (afval)water is samen met de collega-Parkstadgemeenten en het Waterschap  de samenwerking op het gebied van pompgemalen, het reinigen en inspecteren van kolken en riolen, het gezamenlijk uitvoeren van reliningen en het uitvoeren van het verbreed GRP voortgezet. Afdeling Stedelijk Beheer is vertegenwoordigd in het ambtelijk parkstadoverleg en ondersteunt de portefeuillehouder in het periodiek bestuurlijk overleg. De wijze waarop de gemeente Kerkrade het herstel van rioleringen middels relining uitvoert, is nationaal als best-practice gehonoreerd. In 2017 heeft de gemeente Kerkrade wederom als opdrachtgever gefunctioneerd voor relining-projecten in de buurgemeenten Heerlen, Landgraaf, Brunssum en Onderbanken.
  De hydraulische berekeningen voor het rioolstelsel heeft de gemeente Kerkrade samen met de gemeenten Landgraaf, Nuth en Voerendaal in de vorm van een pilot ondergebracht bij de gemeente Heerlen. In 2017 heeft Kerkrade (op basis van het in 2015 opgestelde handboek) op Parkstadniveau haar expertise ingebracht op het gebied van het beheer van visvijvers.

  In 2017 zijn de omvormingen over gegaan in structurele vervanging van bestaande (vaak verouderde) door nieuwe (vaak vaste) beplanting. Het kwaliteitsbeeld neemt hiermee toe. Meerdere groenvakken, perken en groene ruimtes zijn middels een eenmalige investering heringericht, waarbij onderhoudsintensief en versleten groen is vervangen door onderhoudsextensief groen. Daarnaast is - op enkele uitzonderingen na - sprake van grote tevredenheid bij omwonenden van de betreffende locaties. De uitvoering van deze omvormingen geschiedt doorgaans door de medewerkers uit de groepsdetachering WSP.

  In het concept-Wegenbeheerplan is expliciet de relatie benoemd tussen investeren en beheren. Een vergelijkbare koppeling is van toepassing op de  openbare verlichting, waar het eenmalig investeren in LED-verlichting leidt tot structurele besparingen in de exploitatielasten. De investeringen in LED zijn in 2017 voortgezet. Om de veiligheid van het areaal aan lichtmasten te waarborgen hebben in voorgaande jaren steekproeven plaatsgevonden waarbij de kwaliteit en de sterkte van de masten zijn gecontroleerd. Waar nodig heeft dit tot vervanging van masten geleid. Onderhoud van de masten en armaturen vindt plaats door ZIUT. Onderhoud en beheer van de ondergrondse infrastructuur vindt plaats door Enexis.

  In 2017 is de extra inspanning m.b.t. het ruimen van zwerfvuil in het stadscentrum, in de wijkcentra en op de Kerkraadse bedrijventerreinen voortgezet. Vooral de 3 electrische ‘stofzuigers’ (Gluttons) zijn hierin uiterst effectief gebleken. Handmatig vond het ruimen van het zwerfafval in het stedelijk gebied plaats door een ploeg van 10 medewerkers van WSP-Beschut op Weg en in het buitengebied door een ploeg van eveneens 10 medewerkers van RELIM. Daarbij is de nadruk gelegd op handmatige reiniging, waardoor de zichtbaarheid van de reinigingsactiviteiten voor burgers is vergroot. De waardering voor het werk van beide zwerfvuilploegen is groot.
  Bij de bestrijding van het zwerfvuil in stad en wijken is in 2017 weer gebruik gemaakt van het budget dat  NEDvang, een nationaal instituut dat gericht is op de bestrijding van zwerfvuil, jaarlijks toekent aan alle Nederlandse gemeenten. De verantwoording die Kerkrade over het voorafgaande jaar 2016 heeft ingediend is door Nedvang volledig goedgekeurd.

  Samen met RD4 is in 2017 gedurende een periode van 3 maanden een pilot uitgevoerd met het doel illegale stortingen van grofvuil (inclusief de daaruit voortkomende bijplaatsingen) te voorkomen en te bestrijden. De resultaten van deze pilot zijn dermate positief dat RD4 deze zal uitrollen over meerdere gemeenten.

  In samenwerking met het Bedrijventerrein Management Parkstad (BTM) en met de diverse ondernemersverenigingen zijn de in 2017 geplande beheerschouwen met bijbehorende uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd. Afdeling Stedelijk Beheer is structureel vertegenwoordigd in de Werkgroep Beheer Bedrijventerreinen waarmee de lijnen tussen gemeente en bedrijventerreinen kort en effectief zijn. Deze integrale benadering van het onderhoud van de openbare ruimte heeft tot een doorgaans positieve beoordeling door BTM en de betrokken ondernemersverenigingen geleid.

  Onderhoudsaspecten komen tevens aan de orde bij de beleidsvelden Bouwen en Wonen (bv1), Verkeer en vervoer (bv2) en met name bij Beheer (bv11).

  Het Jaarplan 2017 bood gedurende het jaar een kompas voor de werkzaamheden die door of in opdracht van de afdeling Stedelijk Beheer zijn uitgevoerd. Dit jaarplan bevatte thematisch geordende toelichtingen op de wijze waarop de verschillende onderdelen van de openbare ruimte in Kerkrade worden onderhouden en beheerd. Tevens is per onderwerp aangegeven welke ontwikkelingen daarin werden voorzien voor het jaar 2017.

  Burgertevredenheid
  In 2017 is de raadscommissie GEZ geïnformeerd over de resultaten van het Burgeronderzoek, zoals dat eens in de twee jaar onder de inwoners van de Parkstadgemeenten wordt gehouden. Uit dit onderzoek blijkt dat de tevredenheid van de inwoners van Kerkrade over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de verslagperiode is gestegen met 5%. Deze stijging is de hoogste binnen de gehele regio Parkstad.

  a. Wegen

  Beleid en uitvoering
  Sinds 1992 wordt gebruik gemaakt van een wegenbeheersysteem. De gegevens uit het wegenbeheersysteem zijn gebruikt om een wegenbeheerplan op te stellen. Doel van het  wegen- beheerplan is om verantwoord te kunnen sturen op de uitvoering van het beheer en onderhoud van de openbare verharding. Met behulp van het wegenbeheerplan kunnen o.a. prioriteiten worden gesteld ten aanzien van noodzakelijk onderhoud en kan worden gesignaleerd wanneer de minimale kwaliteit wordt onderschreden en wanneer op basis van afschrijvingen en slijtage investeringen noodzakelijk zijn.

  In 2012 is het wegenbeheerplan geactualiseerd voor de periode 2013-2017. Het nieuwe plan is ter goedkeuring aan het college voorgelegd. Aangezien er behoefte bestaat aan een uitbreiding van  het beschikbare investeringsvolume heeft het college het wegenbeheerplan onderdeel gemaakt van het gehele pakket aan grootschalige investeringen. Het wegbeheer als systeem is aan de commissie gepresenteerd.

  Het beheer vindt plaats aan de hand van kwaliteitsbeelden. Tweejaarlijks vindt een technische beoordeling middels schouwen plaats. De beleving van de burgers over het onderhoudsniveau wordt ook tweejaarlijks gemeten middels het Burgeronderzoek / Parkstadmonitor (beleidsveld 11).

  Als gevolg van de krimp van de Kerkraadse bevolking bestaat de mogelijkheid tot het verminderen van het te onderhouden areaal. Dit kan echter alleen dan gebeuren indien gehele straten/wijken worden gesaneerd. Op het moment dat er binnen straten incidenteel woonblokken verdwijnen zal de rijweg toch gehandhaafd dienen te worden. Aan het verwijderen van wegen zijn uiteraard wel (sloop)kosten verbonden.

  Budgetten
  Voor het reguliere onderhoud aan de wegen (wegmarkeringen, onderhoud asfalt en trottoirs en pleinen) is er het afgelopen jaar een bedrag van  € 1.105.000 besteed. Voor reconstructies van wegen is er een bedrag van € 1.020.000 besteed.

  Activiteiten
  In 2017 is gewerkt aan onder meer de Vauputsweg, Laurastraat, Bosweg, Dohmenplein e.o., Teutelebroekstraat, Torenstraat, Poststraat , Kaalheidersteenweg (ged), en verschillende kleinere projecten. De werkzaamheden in het gebied Anstelvallei zijn afgerond. De voorbereiding van de Niersprinkstraat, Van Beethovenstraat, Rukkerweg, Lambertistraat, Haghenstraat, Erpostraat, Channeuxstraat, Marijkestraat, Margrietstraat en van Ederenstraat, Gladiolenstraat e.o. is afgerond, deze straten zullen begin 2018 worden uitgevoerd.
  Tevens is er in de gehele stad regulier onderhoud uitgevoerd (scheuren gevuld en deklagen aangebracht). Verspreid over de gehele stad zijn trottoirs en fietspaden herstraat. In het kader van de Buitenring is de zijn wegen tijdelijk overgedragen naar de Provincie Limburg (oa Dentgenbachweg).

  Tevens zijn in het centrumgebied de Sibeliuspassgae, het Theaterplein en het grootste gedeelte van het Martin Buberplein aangelegd. Daarnaast is er gewerkt aan de Mozartsraat. Het college heeft een programma voor de reconstructies van 2018 en 2019 (voorlopig) vastgesteld.

  Risico’s
  Dankzij de inzet van extra financiële middelen is de onderhoudsachterstand niet verder opgelopen. De kwaliteit van de Steenwegen en de verwachte achteruitgang daarvan vormen een risico voor het wegbeheer, waarbij uiteraard ook rekening wordt gehouden met de relatie met de aanleg van de buitenring.

  Momenteel doen zich problemen voor bij de start van de uitvoering van een viertal werken. Het betreft hier de Pricksteenweg, Molenweg, Maria Gorettistraat en Richerstraat. Deze werken zijn weliswaar aanbesteed en er is een opdracht verstrekt, om uiteenlopende redenen is de aannemer nog niet met de werkzaamheden gestart.

  De werkzaamheden aan de Rukkerweg zijn aanbesteed. Hierbij zijn twee inschrijvingen als niet geldig beoordeeld. Deze bedrijven zijn afgewezen; mogelijk zullen deze hiertegen in beroep gaan. Het uitstellen van het werk Rukkerweg kan gevolgen hebben voor de subsidiebijdrage voor dit project. Hierover wordt overleg gevoerd met Parkstad Limburg.

  b. Riolering en water

  Beleid en uitvoering
  Het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (vGRP) is een belangrijk hulpmiddel voor het maken van de juiste afwegingen op het terrein van bodembescherming, waterkwaliteit en rioleringszorg. In dit plan is onder meer omschreven op welke wijze het riool in stand zal worden gehouden en wat de gevolgen hiervan zijn voor de tarieven voor de burger. Jaarlijks wordt het vGRP  geëvalueerd. De exploitatiekosten en investeringen en de daarmee samenhangende tarieven worden voor het komende jaar  (en een doorkijk voor de komende jaren) in beeld gebracht. De egalisatiereserve riolering wordt gebruikt voor het (meerjarig) egaliseren van de tarieven. Het tarief van het rioolrecht is kostendekkend.

  In 2010 is een basis rioleringsplan opgesteld. Dit is een hydraulische doorrekening van het rioleringsstelsel op basis van diverse neerslaggebeurtenissen. De uitkomsten leiden  tot maatregelen aan het stelsel. De uitvoering van deze maatregelen zijn in het nieuwe vGRP 2016 - 2020 opgenomen.

  In 2006 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht geworden. Doelstelling van de richtlijn is te bewerkstelligen dat in 2027 de wateren schoon zijn. Voor Kerkrade betekent dit dat er een aantal groene bergingen gemaakt dienen te worden. Omdat het inwoner aantal terugloopt en daarmee door sloop van woningen ook verhard oppervlak verkleint, zullen deze bergingen flink kleiner uitvallen dan nu bepaalt. Omdat nu nog niet bekend is waar overal gesloopt gaat worden en de bergingen uiterlijk eerst in 2027 gerealiseerd dienen te zijn worden er nu nog geen concrete maatregelen gepland.

  In 2011 is gestart met een onderzoek naar samenwerking in de (afval)waterketen in de Parkstad, welke  einde 2012 is afgerond waarin is gerapporteerd in 2 rapporten: 1. beheer en onderhoud en 2. Financiën. In het vGRP is opgenomen dat er in Parkstad, waar mogelijk, gezamenlijk zal worden gerapporteerd.
  Naast de gezamenlijke rapporten uit 2015:

  1. Wenselijkheid hemelwaterverordening;
  2. Omgaan met hemelwater en infiltratievoorzieningen;
  3. Evaluatie gezamenlijke vGRP’s;
  4. Samenwerking reiniging en inspectie;

  In 2016 is het beheer- en onderhoudsplan voor de (vis)vijvers opgesteld.
  In 2017 is een regenwater structuurkaart opgesteld. Een van de onderdelen in het plan om tot een kaart te komen is het doorvoeren van de zogenaamde stresstest. Hierbij wordt gesimuleerd wat de gevolgen zijn van een bui van 60 mm in een uur. Verder is een pilot gestart om het verhard oppervlak te bepalen

  Budgetten
  Voor regulier onderhoud (exploitatie) van de gemeentelijke riolering is in 2017 € 1.114.000 besteed. In de jaren erna loopt dit nog licht op (indexering). Voor reliningen en rioolrenovaties is € 1.426.000 besteed.

  Activiteiten

  In 2017 zijn rioleringen vervangen of gerelined in de Bostrop, Chevremontstraat, van Gronsveldstraat, Schiltgen, Schummerstraat, Maria Gorettistraat, Koningsweg, Elbereveldstraat, Terbruggen en gedeeltes in het Erensteinerveld

  c. Groen

  Beleid en uitvoering
  Belangrijk voor Kerkrade is het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het NNN is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied.

  Om de natuurkwaliteit te bevorderen geeft het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) aan dat een robuuste grensoverschrijdende groene structuur nodig is. Het specifiek beleid voor deze beleidscategorie is uitgewerkt en verankerd in de integrale herziening van het POL-2014.
  In het nieuwe POL-2014 wordt een sterk vereenvoudigde driedeling van natuur en landschap in Kerkrade voorgesteld, dit komt tot uitdrukking in 3 zones (goud, zilver en brons). De goudgroene natuur omvat alle Natura 2000-gebieden; de prioritaire KRW-beektrajecten en de provinciaal prioritaire natuurgebieden. De zilvergroene natuur; omvat de bestaande en nieuwe natuur en agrarische beheersgebieden voor zover gelegen in de EHS. De bronsgroene natuur; omvat alle prioritaire landschapszones buiten de EHS zoals Provinciale Ontwikkelingszones Groene waarden en Veerkrachtige Watersystemen. De driedeling komt tot uiting in het bestemmingsplan Anstelvallei en het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Kerkrade.

  Het strategisch doel van de gemeente voor wat betreft het groen is vastgelegd in de Structuurvisie Kerkrade: behoud en uitbreiding van de huidige groenstructuur van de stad, het ontwikkelen van groene verbindingszones tussen groengebieden buiten de wijken en tussen de wijken en het buitengebied.

  Het cyclisch onderhoud van het openbaar groen is in 2017 uitgevoerd door WOZL-groen. Een gedeelte van het openbaar groen is in 2017 omgevormd naar onderhoud extensief groen. Hierdoor zijn besparingen in de exploitatie bereikt.

  Afgeleide doelstellingen/taakgebieden
  Voorbereiden en uitvoeren van groene ontwikkelingen, waarin een duurzame groeninrichting een belangrijk element vormt.

  Budgetten
  In de exploitatie is voor het jaar 2017 een bedrag van € 664.000 besteed voor het  WOZL- groen detachering. Verder zijn nog diverse kleine posten opgenomen voor bijvoorbeeld zaaigoed, bos- en boombeheer en onderhoud van de bermen, in totaliteit voor € 279.000. De ‘reserve plantsoenen’, fungeert als buffer voor de groenvoorziening om onvoorziene uitgaven op te vangen. Het afgelopen jaar is hier geen gebruik van gemaakt. Aan vervangingsinvesteringen openbaar groen is een bedrag van € 327.000 besteed.

  Activiteiten
  Gerealiseerde activiteiten:

  • In 2017 is vanuit het investeringsprogramma voor de omvormingen openbaar groen € 88.000 besteed in het kader van groenrevitalisatie en bezuinigingen op het gebied van beheer  en onderhoud;
  • Voor het upgraden van de kloostertuinen Rolduc is door de Provincie in het kader van de leefbaarheidsprojecten een subsidie van € 500.000 toegezegd. Tot en met 2017 is € 400.000 besteed. Afronding van het project vindt plaats. In 2017 is het Levensbomenbos Kerkrade gerealiseerd. De totale investering betreft € 110.000.
  • In 2017 is in Park Heilust de 5e en 6e fase van het civieltechnische deel van het park gerealiseerd voor € 327.800. Begin 2018 zal het cultuurtechnisch gedeelte worden gerealiseerd.
  • Tevens zijn hebben er diverse groeninrichtingen plaatsgevonden in het kader van WMC 2017

  Voorbereidende activiteiten:

  • Herinrichting plan Heilust, fase 4;
  • Herinrichting rotondes;
  • Groeninrichting Centrumplan.
  • Groeninrichting Superlocal
  • Groeninrichting Centrecourt
  • Diverse reconstructies

  d. Gebouwen

  Beleid
  De gemeente Kerkrade heeft momenteel een 104-tal panden in eigendom. Deze panden worden onder meer gebruikt voor de huisvesting van diverse doelgroepen waaronder het gemeentelijk personeel, verenigingen en stichtingen en het faciliteren van sportverenigingen.
  Daarnaast heeft de gemeente Kerkrade een aantal toeristische c.q. recreatieve voorzieningen (Schacht
  Nulland, Botanische Tuin Kerkrade, kasteel Erenstein), culturele voorzieningen (Rodahal, Theater Kerkrade) en speeltuinen in beheer.
  Deze voorzieningen hebben een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. Het zijn locaties waar
  mensen elkaar ontmoeten en zo wordt bijgedragen aan de sociaal-maatschappelijke doelstellingen van onze gemeente in de meest brede zin van het woord.

  Maatschappelijk vastgoed is een belangrijke katalysator voor maatschappelijke en economische structuurversterking. In een afnemend particulier initiatief wordt juist door de versterking en ontwikkeling van het maatschappelijk vastgoed de leefbaarheid in wijken versterkt.

  Het vastgoedbeleid is volgend op het ruimtelijk en maatschappelijke beleid en daarnaast voorwaardenscheppend. Op strategisch niveau wordt op basis van bevolkingsprognoses aangegeven in welke mate er behoefte is aan een noodzaak tot huisvesting van doelgroepen met betrekking tot de disciplines onderwijs, sport, gemeenschapshuizen e.d. Anderzijds wordt op beleidsterreinen met betrekking tot toerisme en recreatie aangeduid welke ontwikkelingen als beleidsspeerpunt gelden.

  Verantwoordelijk voor het gemeentelijk vastgoed is de afdeling Vastgoed. De afdeling is belast met het in stand houden en onderhouden van gebouwen in eigendom van de gemeente Kerkrade. Uitgangspunt is hierbij dat de gebouwen op peil worden gehouden waarbij de uitvoering sober maar doelmatig plaatsvindt. Daarnaast draagt de afdeling zorg voor de verkoop en verhuur van gemeentelijk vastgoed. Het beleid dat in deze wordt gevolgd is om de gemeentelijke vastgoedportefeuille zo klein mogelijk te houden. Met andere woorden het vastgoed is leading bij de huisvesting van de doelgroepen.

  Steeds meer wordt bij het onderhoud en beheer van de gemeentelijk gebouwen gekozen voor maatwerk en voor een zichtbare uitvoering waarbij samenwerking met zittende huurders/ gebruikers plaatsvindt.
  Het efficiënt invullen van m2 BVO en synergie tussen gebruikers onderling wordt hierbij als uitgangspunt gekozen. In het algemeen mag worden gesteld dat de gebruikers/huurders tevreden zijn met het gebruik van gemeentelijk vastgoed.

  Strategisch vastgoedmanagement
  Voor de strategische panden is voor 2017 op basis van visuele inspecties en gegevens uit het gebouwenbeheersysteem (Planon)- een jaarplan opgesteld voor de onderhoudswerken voor zover die passen binnen de financiële kaders. Dit plan is uitgewerkt in separate bestekken en conform de aanbestedingsregels op de markt geplaatst. Het jaarplan 2017 als zodanig is ter goedkeuring aan het college voorgelegd en volledig uitgevoerd.

  Om een betere balans te vinden tussen de huisvesting van de maatschappelijk-culturele instanties en het beheer en de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed heeft het college in januari 2015 ingestemd met de Strategische visie Vastgoed (SVV) . Op basis van de strategische visie vindt een optimalisering van de vastgoedportefeuille plaats. Met andere woorden er wordt gekeken naar de strategische waarde van objecten alsook naar de financiële en technische status van de objecten. Waar sprake is van een mismatch wordt gezocht naar oplossing door bijvoorbeeld de bezettingsgraad te verbeteren danwel incourante panden af te stoten. Dit is verder uitgewerkt in het Vastgoed Portefeuilleplan Gemeente Kerkrade. Dit resulteert in een overzichtslijst van strategische panden (gebouwen voor eigen huisvesting, welzijnsgebouwen/gemeenschapshuizen, gym- en sporthallen) en niet-strategische panden. De niet- strategische panden staan op de nominatie om verkocht of gesloopt te worden. Aan deze panden wordt geen groot onderhoud verricht tenzij dit uit veiligheids- of economische redenen onontkoombaar is.
  Objecten die specifiek worden aangemerkt als “strategisch kernvoorraad” worden als zodanig belangrijk beschouwd dat ze (op korte termijn) niet vervreemd worden. Deze worden op een goed onderhoudsniveau gehouden te worden.

  Voor 2018 zullen de inspanningen gericht op de verkoopactiviteiten van objecten in eigendom van de gemeente onverminderd geïntensiveerd worden. In het vastgoedportefeuilleplan zullen de te verkopen objecten worden aangeduid. Hierbij wordt voldaan aan het gemeentelijk beleid om te komen tot het verkleinen van gemeentelijke vastgoedportefeuille.  

  Activiteiten
  Sedert enkele jaren is de lijn van een pro-actief vastgoedbeheer ingezet. Dit betekende sturing op efficiënte en effectieve vastgoedvoorraad door het doorvoeren van portefeuillemanagement, met niet alleen aandacht voor technische kwaliteit van het gemeentelijk vastgoed, maar ook voor efficiency en financiën. Daartoe is het meerjarenprogramma Vastgoed nog meer gecompleteerd en inzichtelijker gemaakt, waarbij tenminste volgende factoren worden aangeduid: kostprijsdekkend, onderhoud & kwaliteit, huurderving, waarde van het bezit en ontwikkeling van de reserves. Tevens is leegstand zoveel mogelijk voorkomen door tijdige afstoting (sloop c.q. verkoop) van gebouwen en efficiënter gebruik van bestaande panden.
  Meervoudig verhuurde gebouwen zullen steeds vaker kunnen voorkomen. Leegstand zal op die manier verzilverd kunnen worden.

  Om vandalisme en kraak van leegstaande panden tegen te gaan is tijdelijk gebruik, al dan niet op basis van kortstondige verhuur specifiek op objectniveau bekeken waarbij het eigen beheer de voorkeur geniet.  Verder geldt het vergroten van de mate van professionaliteit van de dienstverlening richting huurders en gebruikers. In het kader van klantgerichtheid en klantvriendelijkheid hebben reeds, net als voorafgaande jaren, structurele reguliere overleggen met partijen (huurders/gebruikers) plaatsgevonden.

  Een aantal ontwikkelingen in ons gemeentelijk vastgoed dienen binnen de jaarrekening specifiek te worden belicht.

  • Cultuurcluster

  Het cultuurcluster in het Centrum vormt een essentieel onderdeel van onze vastgoedportefeuille. In 2015 is de nieuwbouw van het bouwplan Centrum daadwerkelijk gestart. Naast de theaterfuncties en de functies van de bibliotheek worden hierin ook andere culturele functies gehuisvest. Daarbij vormt een afweging met betrekking tot het optimaliseren van de exploitatie van gemeentelijk vastgoed een belangrijk criterium. Gedurende het jaar 2017 heeft er een complete renovatie van het theaterpand plaatsgevonden die begin 2018 wordt afgerond .

  • De Campus

  Een bijzonder onderdeel van de Vastgoedvoorraad van onze gemeente vormt het voormalig onderwijsgebouw de Campus. Eind 2012 is de Campus ontruimd. Echter, gezien de nog voortdurende onzekerheid met betrekking tot het Campusgebouw moest ook in 2017 een extra financiële inzet plaatsvinden. Begin 2018 wordt uitsluitsel gegeven omtrent de toekomstige invulling van het gebouw.
  De achterliggende gedachte hierbij is een maatschappelijke invulling, meervoudig en efficiënt gebruik van de m2 vloeroppervlakte en onderlinge synergie tussen de gebruikers.

  • Hammolenweg

  De locatie Hammolenweg wordt ten behoeve van de huisvesting van ambtenaren van de afdeling Stedelijk Beheer en voor de huisvesting van WOZLgroen-medewerkers verbouwd. Daarbij wordt een energie neutrale doelstelling als uitgangspunt genomen. Het ontwerp is in 2015 vastgesteld en medio maart 2018 worden de gemeentelijke panden aan de Hammolenweg  opgeleverd.

  • Botanische Tuin Kerkrade

  De gemeente is eigenaar van de Botanische Tuin Kerkrade. De toekomstige ontwikkeling van de Botanische Tuin (mede in relatie tot de exploitatie) vormt een essentieel aandachtspunt.
  In 2017 zijn de opstallen van de Botanische Tuin gerenoveerd. In een een eerder stadium heeft de groeninrichting een belangrijke upgrading ondergaan.
  E.e.a. is gerealiseerd mede op basis van een provinciale subsidie.

  • Multifunctionele accommodaties

  De gemeente heeft een aantal multifunctionele accommodaties in eigendom cq. in ontwikkeling.
  Omtrent de MFA West in de voormalige kerk van de Heilust is in de paragraaf grondbeleid nadere informatie aangeduid. Ook voor de MFA’s in Bleijerheide (Patronaat) en de Holz (Catharinahoes) wordt samen met de betrokken stichtingsbesturen bekeken hoe de sociaal maatschappelijke functie van deze accommodaties in een nauwe samenwerking met de gemeente kan worden geconcretiseerd.

  • Parkstad Limburg Stadion

  De gemeente is grootaandeelhouder in de Stadion-groep en verantwoordelijk voor c.q. heeft belang bij het beheer en onderhoud van het Parkstad Limburg Stadion. Het betreft met name het hoofdgebouw, de zittribunes/dak en het speelveld. Investeringskosten voor voorgenoemde gebouwdelen worden meegenomen in het jaarplan.In het kader van de instandhouding wordt een demarcatielijst tussen huurder den verhuurder als onderlegger gehanteerd.  

  • MFC D’r Pool

  De toekomstmogelijkheden van MFC d’r Pool worden mede bekeken in samenhang met de toekomstige ontwikkeling van de Bewegingsboulevard op het Atriumterrein. Hierbij zijn de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar een regionale zwemvoorziening meegenomen.
  Toekomstige invulling/ bestemming is afhankelijk van de ontwikkelingen van het Center Court.

  • Center Court

  Dit plan is nog niet gerealiseerd maar bevindt zich in de voorlopige ontwerpfase. Vooralsnog heeft een selectieprocedure plaatsgevonden met betrekking tot de architect, constructeur, installateur en aannemer. De selectieprocedure inzake de toekomstige exploitanten vindt momenteel plaats op basis van het voorlopig ontwerp (VO).
  In het tweede kwartaal van 2018 zal een definitief voorstel aan de raad worden voorgelegd.

  Budgetten
  Het afgelopen jaar is in totaal € 3.308.000 besteed aan onderhoud van gemeentelijke panden.
  Dit bedrag is conform het geaccordeerd Jaarplan 2017 opgebouwd uit het investeringsprogramma 2017 € 1.593.000, de reserve gebouwen € 685.000 alsook uit de exploitatiebudgetten € 1.030.000.

  Het saldo van de reserve gebouwen bedraagt per 31 december 2017 € 1.277.153.
  De baten uit verkoop van onroerende goederen worden aan de reserve gebouwen toegevoegd.
  Uit de reserve wordt er ook jaarlijks aan de hand van het Jaarplan een bijdrage beschikbaar gesteld.
  Om op lange termijn adequaat onderhoud aan gemeentelijke panden te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de reserve op peil blijft (middels opbrengsten van verkopen dan wel jaarlijkse dotaties).
  De Raad heeft in 2015 besloten eenmalig € 400.000 te reserveren voor het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed. Dit wordt meegenomen in het meerjarig onderhoudsprogramma voor de periode 2016-2018 in samenhang met het vastgoedportefeuilleplan.
  Opgemerkt wordt dat er geen vervangingsreservering plaatsvindt voor het gemeentelijk vastgoed. Dit leidt ertoe dat jaarlijks niet alle benodigde investeringen kunnen worden uitgevoerd.

  Besteding Jaarplan 2017
  In 2017 is een bedrag van € 1.592.639 geïnvesteerd.

  Overzicht bestedingen Investeringsprogramma

  Gemeentewerf herinrichting

  € 1.274.500

  Stadskantoor stoelen en vloerbedekking

  € 90.000

  Catharinahoes airco

  € 31.000

  Kasteel Erenstein raamluiken

  € 28.500

  MFA D'r Pool brandmeldinstallatie

  € 25.000

  Sporthal Rolduc vloer

  € 20.000

  Peedrie dakrenovatie

  € 17.000

  Rolduc tapwaterinstallatie

  € 14.000

  Rodahal schilderwerk

  € 13.000

  Parkeergarage Orlando verlichting

  € 13.000

  Stadskantoor klimaatinstallatie

  € 10.000

  Raadhuis kunstwerk

  € 10.000

  Diverse sporthallen schilderwerk

  € 8.500

  Patronaat vervangen cv en dakwerkzaamheden

  € 8.000

  Inhuur extra capaciteit

  € 8.000

  Catharinahoes kruipruimte

  € 6.000

  Overig

  € 14.139

  Totaal

  € 1.592.639

  Besteding reserve gebouwen
  Uit de reserve gebouwen is € 685.073 beschikbaar gesteld voor diverse projecten, t.w.:

  Cultuurcluster afrekening

  € 349.245

  Parkstad Limburg Stadion schilderwerk

  € 218.028

  Parkstad Limburg Stadion exploitatiebijdrage

  € 50.000

  MFC D'r Pool exploitatiebijdrage

  € 36.500

  EML bijdrage

  € 28.000

  Afrekening schilderwerk jaarplan 2015

  € 3.300

  Totaal

  € 685.073

  Besteding exploitatiebudgetten
  Uit de exploitatiebudgetten zijn de werkzaamheden betaald die voortvloeien uit onderhouds- en servicecontracten, ontvangen klachten en gemelde storingen alsook bijdragen in de kosten van diverse Verenigingen van Eigenaren.
  In totaal is een bedrag van € 1.029.719 besteed.

  Duurzaamheid
  Met betrekking tot regulier onderhoud worden defecte installaties en producten altijd vervangen door een duurzame/energiebesparende variant.

  Risico’s

  De "reserve gebouwen" is een buffer vergelijkbaar met de "algemene reserve", die waar nodig vrij ingezet kan worden. Het actuele verloop is als volgt:

  Verloop reserve gebouwen

  Saldo 1 januari 2017

  € 1.937.226

  Uitgaven 2017

  -€ 685.073

  Toevoeging

  € 25.000

  Saldo 31 december 2017

  € 1.277.153

  e. Openbare verlichting

  Beleid en uitvoering
  De openbare verlichting in de woonkernen voldoet aan de norm. Naast de jaarlijkse onderhoudslasten voor openbare verlichting, voert Kerkrade het meerjarige beleidsplan Openbare Verlichting uit. De uitvoering gebeurt door en in nauwe samenwerking met Ziut.

  Budgetten
  Voor het verbruik, transportkosten  en de exploitatie van de straatverlichting is in 2017 € 512.000 besteed. Voor het incidenteel vervangen en/of bijplaatsen van lichtmasten is € 28.000 besteed. Voor planmatige vervanging is er het afgelopen jaar  een bedrag van € 176.000 besteed.

  Activiteiten

  De armaturen en eventueel lichtmasten die om onderhoudstechnische redenen afgeschreven zijn worden vervangen en voorzien van nieuwe energiezuinige (LED) lampen. Door deze vervanging is het energieverbruik ook in 2016 weer gedaald. De afgelopen periode laat een continue daling zien. In de Klimaatmonitor is de situatie t.a.v. de openbare verlichting in onze gemeente zichtbaar gemaakt.

  Ontwikkeling energieverbruik openbare verlichting

  Respondent

  Kerkrade

  Gecalculeerd verbruik 2013 (kWh)

  1.990.630

  Gecalculeerd verbruik 2017 (kWh)

  1.647.788

  Ontwikkeling verbruik 2017 t.o.v. 2013

  -17,20%

  % zuinig

  32,40%

  % slim

  28,40%

  % LED OVL

  14,90%

  Ontwikkeling aantal lichtbronnen 2013-2016

  -3,70%

  Legenda:

  Rood

  slechter dan verwacht

  Groen

  beter dan verwacht

  Blauw

  beter dan landelijk gemiddelde, slechter dan verwacht

  Paars

  beter dan landelijk gemiddelde, beter dan verwacht

  Onderstreept

  stijging

  Cursief

  boven landelijk gemiddelde

  f. Civieltechnische kunstwerken

  Beleid en uitvoering
  Een deel van de openbare ruimte met een grote kapitaalswaarde zijn de civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, duikers, keerwanden en dergelijke. Deze kunstwerken werden op ad hoc-basis beheerd. Naar aanleiding van een inventarisatie en inspectie is een onderhoudsprogramma opgesteld.

  Budgetten
  Voor het reguliere onderhoud aan civieltechnische werken is in 2017 een bedrag van € 37.000 besteed aan de keerwand van de Wijngracht.  Overige middelen zijn gereserveerd voor de brug in de Merksteinstraat en voor de duiker in de Bosweg.

  Activiteiten / Risico's
  In 2017 is een voertuig met reinigings en reparatiecapaciteiten ingezet. Hiermee kunnen de civieltechnische kunstwerken schoongehouden worden en preventief onderhoud kan direct worden uitgevoerd.

  De brug in de Merksteinstraat over de grensrivier de Worm is ca 50% eigendom van de gemeente Kerkrade en ca 50% eigendom van de Städteregion Aachen. De brug verkeert in een technisch matige toestand. Met de Städteregion Aachen is een contract gesloten; de Städteregion heeft de brug in 2015 laten onderzoeken in het kader van hun volledige bruggenprogramma.
  De brug is geïnspecteerd en hierbij zijn enkele ernstige schades vastgesteld. De omvang van deze schades is nader onderzocht. Ernst en de omvang van de noodzakelijke werkzaamheden kunnen worden bepaald. Duidelijk is wel dat de investeringskosten nog in relatie staan tot de te bereiken restlevensduur. Sloop en vervanging van de brug zal niet noodzakelijk zijn. In 2016 zijn hiervoor de technische maatregelen uitgewerkt. In 2017 is vast komen te staan dat de bouwkosten ruimschoots boven het budget (zowel dat van de gemeente Kerkrade als dat van de stadsregio Aken) uitkomen. Derhalve is in 2017 een versobering doorgevoerd. In 2018 zal e.e.a. worden uitgevoerd.

  In 2018 zal er gekeken moeten worden naar twee van de grotere kunstwerken.
  De spoorbrug bij de Locht vertoont schades aan het houten dek. Dit dek is ca 12 jaar oud en lokaal zijn er schades aan het hout geconstateerd. Momenteel is 1 rijbaan afgezet, de toekomst van de brug is mede afhankelijk van de ontwikkeling rondom de overdracht van de BPL en een deel van de N300.

  De kleine tunnel voor fietsers onder de Wijngracht (expliciet hiermee worden niet de tunnels van “de Bril” bedoeld). Deze tunnel is te laag voor het huidig gebruik en zou verhoogd moeten worden. Als alternatief kan de tunnel ook worden afgesloten en buiten gebruik worden genomen. De tunnel maakt echter deel uit van het tracé van de Leisure Lane. Afhankelijk van die ontwikkeling zal er aan de tunnel gewerkt moeten worden.