§6. Verbonden partijen

  De gemeente Kerkrade heeft bestuurlijke en financiële belangen in verbonden partijen. De Nota Verbonden Partijen (2014) beschrijft de sturingsrelatie met en de risicobeheersing bij verbonden partijen.

  a. Verbonden partijen

  In onderstaand overzicht worden de verbonden partijen opgesomd:
  (NB: De ontbrekende tussenliggende nummers betreffen inmiddels vervallen deelnames in verbonden partijen)

  Verbonden partijen gemeente Kerkrade

   Beleidsveld

  1.

  GR

  Reinigingsdiensten Rd4

   3

  2.

  GR

  GGD Zuid-Limburg

   8/5

  3.

  GR

  Werkvoorzieningschap O.Z.L.

  9

  4.

  GR

  Stadsregio Parkstad Limburg

  10

  5.

  GR

  Gem. Regeling voor Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg

  9

  6.

  GR

  Eurode

  10

  8.

  Nazorg Limburg BV

  3

  9.

  NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

  3/10

  10.

  NV Reinigingsdiensten Rd4

  3

  11.

  GaiaZOO BV

  4

  12.

  BV Holding Stadion Kerkrade

  0/7

  13.

  Industriebank Limburg Instituut van Ontwikkeling en Financiering (Industriebank LIOF)

  4

  14.

  EBC GmbH & Co. KG

  4/10

  15.

  Technologiepark Herzogenrath GmbH

  4

  18.

  NV Bank Nederlandse Gemeenten

  10/0

  19.

  NV Enexis Holding

  10/0

  21.

  Div. tijdelijke deelnemingen a.g.v. verkoop productie- en leveringsbedrijf Essent aan RWE:
  (Vordering op Enexis BV, Verkoop Vennootschap BV, CBL Vennootschap BV, Claim Staat Vennootschap BV)

  10/0

  22.

  GR

  Veiligheidsregio Zuid-Limburg

  5

  23.

  NV Parkstad Limburg Theaters

  7

  25

  GR

  Regionale uitvoeringsdienst ( RUD ) Zuid-Limburg

  5

  26

  IBA Parkstad B.V.

  1

  27

  GR

  Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

  0

  28

  GR

  Gegevenshuis

  11

  29

  GR

  Omnibuzz (doelgroepenvervoer)

  8

  30

  GR

  Centrumregeling inkoop jeugdhulp en Programmalijn jeugdhulp Zuid-Limburg

  6

  31

  GR

  Parkstad IT (PIT)

  0

  * GR= Gemeenschappelijke Regeling

  b. Gedetailleerde informatie verbonden partijen

  Onderstaand overzicht bevat meer gedetailleerde informatie. Bij diverse gemeenschappelijke regelingen kan het aandeel fluctueren over de jaren, afhankelijk van de bewegingen in de onderliggende verdeelmaatstaven.

  1. Reinigingsdiensten Rd4 (beleidsveld 3, zie ook nummer 10)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het (doen) inzamelen en bewerken van huishoudelijke afvalstoffen, het reinigen van de openbare ruimten en daarmee samenhangende taken alsmede het bestrijden van gladheid (pluspakket).

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Voortzetting samenwerking. Uitbreiding deelnemers met Gulpen-Wittem met ingang 1 januari 2017.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR te Heerlen, met Brunssum, Eijsden-Margraten, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Gulpen - Wittem en Voerendaal

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000   

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  2.460

  2.491

  Resultaat

  1.650

  Vreemd vermogen

  26.159

  26.30.087

  Aandeel Kerkrade

  18%

  2. GGD Zuid-Limburg / GHOR (beleidsveld 8/5)

  Doelstelling / openbaar belang
  De GGD Zuid-Limburg is de gemeentelijke gezondheidsdienst die is ingesteld door alle gemeenten in Zuid-Limburg op basis van een gemeenschappelijke regeling. Het doel van de GGD Zuid-Limburg is het behartigen van de belangen van de gemeenten, gevraagd en ongevraagd van advies geven en uitvoering geven aan (rijks)programma’s op het terrein van de (openbare) volksgezondheid ten behoeve van de bevolking conform de Wet Publieke Gezondheid. Daarnaast is in het regionaal gezondheidsbeleid vastgelegd dat het doel is om de levensverwachting in Zuid-Limburg te brengen naar het Nederlands gemiddelde en hierbij in de periode 2016-2025 zichtbaar in te lopen op bestaande achterstanden in levensverwachting en in te zetten op een stijging van de ervaren gezondheid.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Het thema gezondheid leeft sterk in de samenleving en kan niet meer los worden gezien van maatschappelijke thema’s zoals participatie en onderwijs. Gezondheid is niet meer enkel de afwezigheid van ziekte. In Zuid-Limburg is het concept Positieve Gezondheid de basis voor de komende jaren. Hierbij gaat het om het vermogen om je aan te passen aan de uitdagingen van het leven en zelf regie te voeren. Gezondheid wordt gezien in de termen veerkracht, functioneren en participatie. De GGD Zuid-Limburg heeft hier vanuit de Wet Publieke Gezondheid een belangrijke taak: de taak om de lokale publieke belangen op het gebied van volksgezondheid te behartigen. Dit doen zij onder andere door adviseren, aanleveren van data en kennis, het verbinden van partijen en als aanjager te fungeren van processen die moeten leiden tot een betere gezondheid van de Zuid-Limburgers. Daarnaast is Veilig Thuis een wettelijke taak die belegd is vanuit de Wmo en duidelijke relaties heeft met de Jeugdwet. Veilig Thuis is vanaf 2018 opgenomen in de reguliere begroting van de GGD. Doelstelling van Veilig Thuis is om in samenwerking met partners te komen tot een effectieve aanpak die aantoonbaar leidt tot het stoppen van geweld, duurzaam herstel van veiligheid en het bevorderen van ontwikkelkansen van mensen die betrokken zijn bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Hiervoor is het belangrijk dat Veilig Thuis de wettelijke taken vervult conform de geldende landelijke eisen en richtlijnen.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR te Maastricht, met de overige 17 gemeenten Zuid-Limburg.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  4.201

  3.443

  Resultaat

  -204

  Vreemd vermogen

  12.133

  13.610

  Aandeel per inwoner

  € 18,07

  NB: Bijdrage fluctueert jaarlijks en is afhankelijk van aantal inwoners, demografische ontwikkelingen en evt. “plus”-producten en diensten.

  3. Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (beleidsveld 9)

  Doelstelling / openbaar belang
  De gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal hebben op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen al hun taken en bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening overgedragen aan het Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg (WOZL).
  De colleges van de deelnemende gemeenten hebben het van rijkswege daartoe ter beschikking gestelde budget overgedragen aan WOZL.
  De Sociale Werkvoorziening in Oostelijk Zuid-Limburg is ten gevolge van de invoering van de Participatiewet in 2015 geconfronteerd met een sterk veranderende taakstelling. Binnen de Participatiewet is er geen nieuwe instroom van Wsw mogelijk, waarbij vanuit de gemeentelijke regievoerdersrol is aangestuurd op een afbouw naar beschut en detacheringen. Dit heeft sterke gevolgen voor de uitvoeringsorganisatie GR WOZL.
  De afgelopen jaren hebben voor de GR WOZL dan ook in teken gestaan van het omgaan met de nieuwe taakstellingen, het afbouwen van de organisatie en de samenwerking het Werkgeverservicepunt Parkstad (WSP Parkstad). Met betrekking tot het WSP Parkstad is in 2017 een tijdelijke WSP Parkstad BV opgericht om ervoor te zorgen dat het WSP de bij haar ondergebrachte taken met betrekking tot de Wsw-doelgroep kon uitvoeren. Deze BV wordt per 1 januari 2018 opgeheven, omdat er een GR WSP Parkstad is opgericht.
  De GR WOZL en het WSP Parkstad zetten zich vanuit hun visie in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo passend mogelijk te laten participeren. Hiertoe wordt gekeken naar de kwaliteiten van mensen, de fase en omstandigheden waarin zij zich bevinden, maar zeker ook naar ontwikkelmogelijkheden. Op die manier kunnen medewerkers een volgende stap maken, binnen de SW of daarbuiten. Dit alles met het credo: “Werken is ontwikkelen en participeren”.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  WOZL is een uitvoeringsorganisatie die in opdracht van en in samenwerking met gemeenten het werkgeverschap voor de Wsw uitvoert. WOZL ondersteunt deze mensen om zo regulier mogelijke passende en ook betaalde arbeid te verrichten. Naast de gewijzigde taakstelling van de GR WOZL door de invoering van de Participatiewet, hebben ook de afname van het subsidiebedrag per persoon en de berekeningssystematiek van het aantal arbeidsjaren gevolgen voor de GR WOZL.  
  Het feit dat er geen nieuwe Wsw-indicaties worden afgegeven en het feit dat de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt nu wordt bediend in de Participatiewet, leidt ertoe dat er een sterke samenhang moet zijn tussen de uitvoering ‘oude’ Wsw en de nieuwe ‘doelgroep’ in de Participatiewet. Voor deze eerste doelgroep is en blijf de GR WOZL de uitvoeringsorganisatie bij wie het formeel werkgeverschap is belegd. Echter, de detacheringstak en de Ondersteuningstaken van de GR WOZL zijn in de afgelopen jaren herschikt en onder het WSP Parkstad komen te vallen. Op deze manier kan het WSP deze taken voor zowel de Wsw-doelgroep als de Participatiewet-doelgroep uitvoeren en wordt er een efficiencyslag in de bedrijfsvoering gemaakt. De GR WOZL kan zich daarmee concentreren op de afbouw van haar organisatie en de uitvoering van het werkgeverschap WSW. Met deze ontwikkelingen binnen de governance structuur zijn de hoofdlijnen uitgezet voor de toekomstige invulling van de GR WOZL en het WSP. Met de oprichting van de GR WSP is hierin ook een vervolgstap gezet. Het komende jaar zal onderzocht worden hoe de governancestructuur en de verhouding tussen beide GR’en er in detail uit komt te zien, om samen naar een bestendige toekomst te werken.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR en een afnemend aantal BV’s te Heerlen, met Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal. Voor de aan de GR WOZL gelieerde BV’s is een algemeen directeur aangesteld. De bestuurssecretaris fungeert ter ondersteuning van de GR.

  Financiële gegevens                               bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  1.363

  1.293

  Resultaat

  850

  Vreemd vermogen

  15.280

  8.327

  Aandeel Kerkrade

  24%

  4. Stadsregio Parkstad Limburg (WGR+) (beleidsveld 10)

  Doelstelling / openbaar belang
  Parkstad Limburg heeft tot doel om op basis van samenwerking tussen de deelnemende gemeenten te komen tot een samenhangend beleid en uitvoering op de beleidsterreinen.  Wonen en herstructureren, Ruimte, Mobiliteit en Economie en toerisme, de zgn. Kerntaken. Daarnaast is sprake van een zgn. Flexibele schil, waarin thans grensoverschrijdende activiteiten in het kader van AG Charlemagne zijn opgenomen.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Uit de tussenevaluatie bleek, dat de nieuwe vorm van samenwerken in de volle breedte als een succes wordt ervaren. De samenwerkingsvorm met bestuurscommissies wordt gekenmerkt als daadkrachtig en doortastend. Een belangrijk aandachtspunt dat naar voren kwam in de tussenevaluatie was de integrale afstemming tussen de bestuurscommissies. Externe oriëntatie als kernthema, met als concrete activiteiten communicatie, lobby en promotie, wordt door de colleges breed ondersteund. In de Parkstadbegroting 2018 zijn hiervoor extra middelen opgenomen. Parkstad Limburg blijft onverminderd inzetten op het Regioprogramma inhoudende het investeren in de duurzame economische vitaliteit van Parkstad en daarmee op het versterken van de potentie van de regio. Daarbij accepteert de regio dat door natuurlijk verloop het aantal inwoners geleidelijk terugloopt. En er wordt op geanticipeerd door de bevolkingsdaling te combineren met kansrijke investeringen. Voorbeelden: het verbeteren van het woningaanbod, het vergroten en verbeteren van het groenareaal en beter afstemmen van het retail aanbod. Daarbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de betrokkenheid van de Provincie. In het jaarlijkse Jaarplan worden de concrete activiteiten steeds benoemd.
  In de risicoparagraaf van de Parkstadbegroting 2018 zijn nog diverse risico's benoemd. Naar huidige inzichten volgen hieruit geen bijzonderheden die financieel van belang zijn. Voor belangrijke risico's zijn door Parkstad Limburg voorzieningen getroffen. Wel zijn voor de toekomst van belang de zgn. Regiodeal, de Kernagenda en evt. aanpassingen daarin en de toekomst van IBA.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR te Heerlen, met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal.

  Financiële gegevens (concept)                                 bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  4.796

  5.411

  Resultaat

  939

  Vreemd vermogen

  8.910

  6.783

  Aandeel Kerkrade

  19,26%

  NB: Het aandeel van elke gemeente wordt jaarlijks bepaald aan de hand van een verdeelsleutel op basis van de laatst definitief vastgestelde algemene uitkering (basisbedrag).

  5. Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg (Kredietbank Limburg) (beleidsveld 9)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het verlenen van hulp en financiële steun aan burgers die door schuldenlast in financiële en maatschappelijke problemen zijn gekomen (armoedebeleid).

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  De gemeenteraad heeft in februari 2014 het Beleidsplan Armoede en Schulden 2014-2018 vastgesteld en in november 2015 het Beleidsplan Schuldhulpverlening Kerkrade 2016-2019. Op basis van het beleidsplan schuldhulpverlening is in de 2e helft 2016 gestart met het nieuwe Loket Schuldhulpverlening van de gemeente Kerkrade vanuit het uitgangspunt "integrale schuldhulpverlening" conform de bredere visie Sociaal Domein. Om dit te kunnen realiseren is de samenwerking met de Kredietbank Limburg noodzakelijk.
  Het loket schuldhulpverlening heeft vanaf het moment van melding van een klant tot afronding van het nazorgtraject de regie en verantwoordelijkheid om de betreffende klant te ondersteunen bij zijn/haar schuldensituatie. De intake, advisering, (crisis) ondersteuning en het nazorgtraject van de schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door het gemeentelijk team schuldhulpverlening. Daarbij staat de integrale benadering voorop. Op basis van de inschatting van een consulent van het loket schuldhulpverlening worden voorzieningen ingekocht om een klant te ondersteunen bij zijn / haar schuldensituatie. Deze voorzieningen zijn vormen van begeleiding waarvan de (financiële) expertise bij partners als Kredietbank Limburg ligt. Deze kopen we als gemeente derhalve in. Jaarlijks maken we middels een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) afspraken over de in te kopen voorzieningen. De inkoop in 2017 laat zien dat we bij benadering 90% van het afgesproken bedrag DVO 2017 aan voorzieningen hebben ingekocht. Binnen het DVO is een marge ingebouwd van 90% minimale afname tot maximaal 125%. We zien ten opzichte van 2016 een daling van de inkoop van voorzieningen. Dit heeft te maken met het feit dat halverwege 2016 het loket schuldhulpverlening is gestart en het loket een deel van de werkzaamheden van KBL heeft overgenomen.  

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR is gevestigd in Sittard-Geleen met de overige gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht.

  Financiële gegevens                         bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  445

  76

  Resultaat

  -369

  Vreemd vermogen

  10.165

  11.353

  Aandeel Kerkrade

  17,9%

  6. Openbaar lichaam Eurode (beleidsveld 10)

  Doelstelling / openbaar belang
  Behartigen van de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin gericht op bevordering en instandhouding van de gemeenschappelijke banden tussen de burgers onderling en benutting van de grenscontacten in economische zin.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Intensivering grensoverschrijdende samenwerking in de breedste zin van het woord. Uitbouw en concretisering van deze bijzondere vorm van grensoverschrijdende samenwerking binnen de huidige financiële mogelijkheden.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR te Kerkrade, met Gemeente Herzogenrath (Duitsland).

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen *

  108.000

  115000

  Resultaat

  7

  Vreemd vermogen

  Aandeel Kerkrade

  50 %

  * Het Openbaar Lichaam Eurode heeft een boekhouding/jaarrekening op kasbasis, het EV is in deze het banksaldo.

  8. Nazorg Limburg (beleidsveld 3)

  Doelstelling / openbaar belang
  Bescherming van het milieu en het voorkomen van milieuvervuiling van gesloten stortlocaties.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
   Lage risico’s.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  BV te Maastricht Airport, met Provincie Limburg en 42 gemeenten.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  2.900

  3.209

  Resultaat

  309

  Vreemd vermogen

  1.760

  1.825

  Aandeel Kerkrade

   2,4%

  9. Waterleiding Maatschappij Limburg (beleidsveld 3/10)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het voorzien van zuiver, helder en betrouwbaar drinkwater tegen een zo laag mogelijke prijs.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Continuïteit in de levering van drinkwater. WML blijft zelfstandig en gericht op samenwerking in de waterketen. koersverlegging van investeringen in innovatie en infrastructuur naar investeringen in onderhoud van de infrastructuur. Bedrijfsrisico is laag.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  NV te Maastricht, met Provincie Limburg en Limburgse gemeenten.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  188.490

  194.707

  Resultaat

  6.217

  Vreemd vermogen

  381.055

  381.470

  Aandeel Kerkrade

   3,4 %*

  10. Reinigingsdiensten Rd4 (beleidsveld 3)
  (zie ook nummer 1)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het tot stand brengen van een doelmatige, milieuhygiënisch verantwoorde en marktconforme inzameling van afvalstoffen en advisering op het terrein van het milieubeleid.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Voortzetting doelmatige samenwerking. Geen relevantie m.b.t. toekomstverwachting. Normaal bedrijfsrisico.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  NV te Heerlen, met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Gulpen - Wittem, Voerendaal en Eijsden - Margraten.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  756

  684

  Resultaat

  162

  Vreemd vermogen

  6.822

  9.670

  Aandeel Kerkrade

   17%

  11. GaiaZOO (beleidsveld 4)

  Doelstelling / openbaar belang

  1.   Het ontwikkelen en exploiteren van een dierenpark, alsmede natuurbeschermingseducatie en natuurbehoud;
  2.   Het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin verband kunnen houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor het sub a gemelde doel;
  3.   Het exploiteren van één of meer horecabedrijven in de ruimste zin des woords.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Ondersteuning start en ontwikkeling dierenpark. Directie, Raad van commissarissen en aandeelhouders hebben als doel gesteld een geleidelijke uitbouw van het park. Daartoe is een investeringsraming van ruim € 30 mln voor de fase 2007-2014 opgesteld. Het park investeert de komende jaren onder andere in het voor bezoekers het gehele jaar begaanbaar en bereikbaar te maken alsmede alle dieren 365 dagen per jaar zichtbaar te maken. Daarnaast zal in komende jaren geïnvesteerd worden in vernieuwde/verbeterde publieksparking als gevolg van aanleg Buitenring Parkstad Limburg, een multifunctioneel entreegebouw en uitbreiding van de diercollectie. Doorgroei aan de hand van de opgestelde investeringsplannen wordt tussentijds telkens geëvalueerd.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  BV te Kerkrade, met Apenheul (0%), Moraco NV (41,24%) en Industriebank LIOF NV (18,63%). Apenheul heeft in 2015 haar aandelen verkocht aan Moraco en Gemeente Kerkrade, waardoor het aandelenkapitaal van betreffende partijen is uitgebreid.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  14.952

  14.664

  Resultaat

  +224

  Vreemd vermogen

  5.672

  5.317

  Aandeel Kerkrade

  40,13%

  * Een definitief akkoord inzake bovengenoemde rekeningcijfers is er nog niet, maar naar verwachting komen er geen grote wijzigingen meer in het vermogen

  12. Holding Stadion Kerkrade (beleidsveld 7)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het in algemene zin uitoefenen van holdingactiviteiten. Exploitatie van het stadion met een multifunctioneel karakter en met een duidelijke publieke functie en uitstraling voor de stad.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  De continuïteit van het stadion is een aandachtspunt in die zin dat er vordering bestaat die de gemeente nog heeft op het stadion en de afhankelijkheid van het stadion van een grote huurder. Met het cederen van de mediagelden waarop de BVO recht heeft voor het spelen van ere divisievoetbal is echter een belangrijke stap gezet in het consolideren van de continuïteitspositie van PLS. In 2017 is verder gebouwd aan de infrastructuur rondom een gezonde exploitatie van het stadion. Deze moet er voor zorgdragen dat de eigenstandige positie van het stadion sterk verbeterd wordt. In 2018  zal de exploitatie verbetering verder vorm dienen krijgen aan de hand van de samenwerking tussen stadion en BVO.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  BV te Kerkrade, met Parkstad Limburg (8,1%), Gemeente Heerlen (4,27%) en overige (0,135%).

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  - 911

  - 519

  Resultaat

  392

  Vreemd vermogen

  20.205

  19.919

  Aandeel Kerkrade

  87,48%

  Het belang van de gemeente is in januari 2017 marginaal verhoogd van 87,48% naar 87,495%. De Royal Bank of Scotland (als opvolger ABN AMRO) heeft haar certificaten van aandelen voor € 1,= overgedragen aan de gemeente. Het aanhouden van dergelijke kleine participaties paste niet meer in het beleid van de bank.

  14. Eurode Business Center (EBC) (beleidsveld 4/10)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het exploiteren van een bedrijfsverzamelgebouw, het daarmee leveren van een bijdrage aan de harmonisatie van de wet-  en regelgeving en het bieden van een centraal ontmoetingspunt voor overheden, bedrijven en instellingen uit Duitsland en Nederland.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Voortzetting en het verbeteren van de financiële positie voor de langere termijn. Per ultimo 2014 kan gesteld worden dat, rekening houdende met aard en omvang van de onderneming het resultaat over 2014 als tevredenstellend kan worden beschouwd. Conjuncturele ontwikkelingen hebben invloed op de bezettingsgraad.

  Medio 2017 is een nieuwe tweehoofdige bedrijfsleiding benoemd en bestaande uit een Nederlandse en een Duitse vertegenwoordiger.

  Einde 2018 zal er naar alle waarschijnlijkheid duidelijkheid zijn over de toekomstige eigenaar van het aandelenpakket dat een van de aandeelhouders, Industriebank LIOF NV, heeft in het Eurode Business Center. Eerder heeft LIOF aangegeven het aandelenbezit van de hand te willen doen aangezien het bezit van dergelijke aandelenpakketten niet meer past in de bedrijfsdoelen (‘core business’) van LIOF. Het college heeft in april 2016 besloten zelf niet over te gaan tot aankoop van het door LIOF aangeboden aandelenpakket in het EBC.

  Wanneer het nettoresultaat over 2016 ad € 35.398 geplaatst wordt naast de resultaten over de voorgaande boekjaren: (resultaat 2015: € 37.195, resultaat 2014: € 1.868, resultaat 2013: € 26.968 en resultaat 2012: € 10.343), kan worden gesteld dat er sprake is van een tevredenstellend resultaat. Zeer zeker als we daarbij in ogenschouw nemen dat in de financiële meerjarenplanning rekening was gehouden met een resultaat van € 18.000,00 voor het boekjaar 2016, m.a.w. de verwachtingen zijn ruimschoots in positieve zin overtroffen.
  Verder valt nog op te merken dat de bezetting van het gebouw onveranderd vrijwel 100% bedraagt.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GmbH & Ko. Co., aandeelhouders vennootschap: gemeente Kerkrade, gemeente Herzogenrath (Duitsland), AGIT (Duitsland) en Industriebank LIOF NV.

  Financiële gegevens:                                bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  867

  901

  Resultaat

  35

  Vreemd vermogen

  2.638

  2.561

  Aandeel Kerkrade

  25 %

  15. Technologiepark Herzogenrath (beleidsveld 4)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het bevorderen van innovatie en technologische ontwikkeling in het bijzonder het management van een technologiepark voor innovatieve ondernemers en jonge startende bedrijven.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  De voornemens zijn de bezettingsgraad zo hoog mogelijk te houden en minimaal een evenwicht tussen baten en lasten na te streven. Conjuncturele ontwikkelingen hebben invloed op de bezettingsgraad.

  In het voorjaar van 2017 is bij TPH een nieuwe tweehoofdige bedrijfsleiding benoemd. Deze nieuwe bedrijfsleiding heeft de eerdere voorgenomen investeringsplanning onder de loep genomen en prioriteiten gesteld.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GmbH, aandeelhouders vennootschap: gemeente Kerkrade en verder gemeente Herzogenrath, Sparkasse Aachen, WFG Kreis Aachen, IHK Aachen en AGIT (alle Duitsland).

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  65

  0

  Resultaat

  -/-  177

  Vreemd vermogen

  481

  1.025

  Aandeel Kerkrade

  5,33 %

  18. Bank Nederlandse Gemeenten (beleidsveld 10 / 0)

  Doelstelling / openbaar belang
  BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG is een betrouwbare eigentijdse bank en expert in het financieren van publieke voorzieningen. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Waarborgen van de marktpositie en continuïteit. De pay-out ratio was verlaagd van 50% naar 25% om te voldoen aan de nieuwe Europese regelgeving voor banken (Basel 3), waarbij in de periode tot 2018 een overgangsfase geldt. Tevens is sprake van een toenemende volatiliteit van het jaarresultaat als gevolg van een verplichte aanpassing in de systematiek van waardebepaling van derivaten. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de mate van economisch herstel binnen de eurozone.  Vanwege de vele onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de hoogte van de nettowinst voor de toekomst. Samengevat kunnen de risico’s als laag worden aangeduid, wel bestaat er het risico dat het jaarlijks dividend hoger danwel lager uitvalt.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  NV te Den Haag, met Staat der Nederlanden, gemeenten, provincies en hoogheemraadschap.

  Financiële gegevens                               bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  4.163.000

  4.486.000

  Resultaat

  369.000

  Vreemd vermogen*

  145.348.000

  149.514.000

  Aandeel Kerkrade

  0,329139%

  * inclusief achtergestelde leningen

  19. Enexis Holding (beleidsveld 10/0)

  Doelstelling / openbaar belang
  Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland heeft het voormalige Essent haar bedrijf per 30 juni 2009 gesplitst in een Netwerkbedrijf en een Productie- en Levering Bedrijf. De publieke aandeelhouders van Essent NV zijn voor exact hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder van Enexis Holding NV geworden. De vennootschap heeft ten doel:

  1. het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;
  2. het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten in relatie tot energie;
  3. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;  
  4. het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten.

  De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Continuïteit van de energielevering. Enexis Holding NV opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de Energiekamer. Op basis van de businessplannen wordt voor de komende jaren een relatief bescheiden winst verwacht. De Minister van Economische Zaken heeft in haar Aanwijzing bij het splitsingsplan aangegeven dat de dividendpay-out ratio vanaf 2011 maximaal 50% mocht bedragen. Dit is als zodanig ook vastgelegd in de statuten. Er is een wettelijk geregelde ratio van minimaal 40% eigen vermogen.  Gecombineerd met de achtergestelde status van de ‘vordering op Enexis vennootschap’, levert dit een laag risico op voor de aandeelhouders van Enexis N.V.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  NV te Arnhem, met diverse Nederlandse provincies en gemeenten.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  3.607.000

  3.704.000

  Resultaat

  207.000

  Vreemd vermogen

  3.472.000

  3.580.000

  Aandeel Kerkrade

  0,478013%

  21. Diverse tijdelijke deelnemingen in verband met verkoop aandelen Essent (beleidsveld 10/0)

  In 2009 heeft de gemeente Kerkrade haar aandelen in het productie- en leveringsbedrijf van Essent aan energiebedrijf RWE verkocht. Uit deze verkoop vloeiden nog diverse tijdelijke deelnemingen voort. Dit betreft: Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE), Vordering op Enexis BV, Verkoop Vennootschap BV, CBL Vennootschap BV en Claim Staat Vennootschap BV.

  Doelstelling / openbaar belang
  Deze tijdelijke deelnemingen houden op te bestaan, zodra de afwikkeling van de verkoop volledig is afgerond. Zij zijn gevormd om de risico’s voor aandeelhouders te verkleinen.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Het afwikkelen van de resterende vorderingen, garanties en claims alsook het beheer van fondsen. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is zeer beperkt. Voor de garanties zijn binnen de BV’s voorzieningen gevormd die als toereikend worden ingeschat. Vordering op Enexis BV loopt beheerste risico’s op Enexis Holding BV voor de niet-tijdige betaling van rente en/of aflossingen bruglening en, in het ergste geval, faillissement van Enexis Holding NV. Op basis van de Aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is een bedrag van € 350 mln van de bruglening (tranche D) achtergesteld ten behoeve van mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen van Enexis als dat nodig blijkt in verband met de gestelde solvabiliteitseisen. De tranche A, B en C zijn in 2012 resp. 2013 resp. 2016 vervroegd afgelost.

  De laatste garanties uit de verkoop van Essent zijn afgewikkeld (zie ook Voorjaarsnota 2016). Naar verwachting wordt de CBL Vennootschap binnenkort geliquideerd en valt een eventueel positief liquidatiesaldo vrij aan de aandeelhouders. Dat geldt ook voor de Verkoop Vennootschap.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  BV te Den Bosch, met diverse Nederlandse provincies en gemeenten. De deelnemingen hebben vooral het karakter van een zgn. Special Purpose Vehicle (SPV) met slechts een beperkte taak.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  PBE

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  1.598

  1.639

  Resultaat

  59

  Vreemd vermogen

  118

  51

  Aandeel Kerkrade

  0,478013%

  Vordering op Enexis

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  43

  24

  Resultaat

  -/- 19

  Vreemd vermogen

  862.181

  356.261

  Aandeel Kerkrade

  0,478013%

  Verkoop Vennootschap

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  84.803

  1.243

  Resultaat

  -/- 525

  Vreemd vermogen

  30.139

  37

  Aandeel Kerkrade

  0,478013%

  CBL Vennootschap ($)

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  $ 9.460

  $ 827

  Resultaat

  $ -/- 156

  Vreemd vermogen

  $ 445

  $ 156

  Aandeel Kerkrade

  0,478013%

  Claim Staat Vennootschap

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  -/- 42

  3.209

  Resultaat

  3.251

  Vreemd vermogen

  50

  171

  Aandeel Kerkrade

  0,478013%

  22. Veiligheidsregio Zuid-Limburg (beleidsveld 5)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het  op schaalgrootte van de veiligheidsregio doelmatig organiseren  van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Alle brandweertaken, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de gemeentelijke bevolkingszorg bij rampen zijn overeenkomstig de wettelijke regeling gepositioneerd in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR (vestigingsplaats Maastricht, met de overige 17 gemeenten Zuid-Limburg

  Financiële gegevens                                                                                                                * € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  12.018

  11.457

  Resultaat

  € 333

  Vreemd vermogen

  32.710

  40.863

  Aandeel Kerkrade

  div. bedr./inw

  NB: Aandeel is gebaseerd op een mix van inwoneraantal, risico’s en bijdrage van de rijksoverheid aan de gemeenten ( onderdeel veiligheid ).

  23. Parkstad Limburg Theaters (beleidsveld 7)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het faciliteren en aanbieden van podiumkunsten.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Voortzetting, versterken van de identiteit van de regio. Aanpassing van het gebouw wordt in de Centrumplanontwikkeling meegenomen.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  NV te Heerlen, met gemeente Heerlen

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  3.505

  3.858

  Resultaat

  -/- 9

  Vreemd vermogen

  3.047

  3.508

  Aandeel Kerkrade

   33%

  24. Luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport (beleidsveld 2)

  Deze deelneming is in 2014 overgedragen aan de Provincie Limburg.

  25. GR Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg

  Doelstelling / openbaar belang
  Het sinds 1 juli 2013 behartigen van de belangen van de deelnemers ter zake van de uitvoering van taken van vergunningverlening, toezicht op de handhaving van het omgevingsrecht.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Beleidsvoornemens, risico’s e.d. zijn nog niet aan te geven.

  Rechtsgrond en overige deelnemers
  College van GS provincie Limburg en  overige 17 colleges gemeenten Zuid-Limburg.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  2.496

  1.520

  Resultaat

  451

  Vreemd vermogen

  2.495

  Aandeel Kerkrade

  .2%

  26. IBA Parkstad B.V.

  Doelstelling / openbaar belang
  Het uitvoering geven aan de realisatie en ontwikkeling van de “Internationale Bau Ausstellung Parkstad 2020”zoals nader uitgewerkt in het zogenaamde “IBA Boek” waarin de transformatieopgave voor Parkstad vanuit het regioprogramma is neergelegd. Het creëren van een platform voor het uitwisselen van ideeën en het ontwikkelen van projecten die bijdragen aan een duurzame en vitale regio. Een zogenoemde “open innovatie” centraal stellen waarbij gebiedspartners gezamenlijk hun kennis en kunde bundelen en waarbij de mogelijkheid gecreëerd wordt om binnen dit platform te experimenteren.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  In 2016 heeft IBA Parkstad sprong gemaakt naar de uitvoering. Op basis van de werkwijze beschreven in het Handboek IBA Zomer 2015 heeft de rangschikking van IBA Kandidaat-projecten en IBA Attention-projecten. Medio 2016 heeft dat geresulteerd in het uitvoeringsprogramma met 50 IBA projecten. Het gevolg daarvan is het eerste mandje van projecten voor uitvoering met bijbehorende subsidiebudgetten. Doorborduren op het uitvoeringsprogramma is een verdere selectie van projecten gemaakt waardoor een lijst van 15 sleutelprojecten is uitgekristalliseerd. Het gezamenlijke kenmerk van deze projecten is dat ze allemaal symbool zijn voor de transformatie- en herstructureringsopgave van Parkstad en ze hebben een voorbeeld functie. Een aantal sleutelprojecten is ontstaan door het combineren van twee of meer ingediende projectvoorstellen.

  De volgende sleutelprojecten zitten in planning voor Kerkrade: Leisure Ring & Leisure Lane, Superlocal Blijerheide en Center Court Kerkrade.
  De voorbereiding van de resterende projecten als: Gravenrode incl. Ikgroenhet, Energiek Heilust / Kerkrade West en Rolduc.
  Naast deze projecten is het IBA project “Stift” al afgerond en het project inrichting burgemeester Dohmenplein (bouwproject Wonen Limburg) komt dichter bij de uitvoeringsfase

  Rechtsgrond en overige deelnemers
  Provincie Limburg, gemeente Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken. Begin 2017 zal gemeente Schinnen tot IBA Parkstad toetreden.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2017

  31/12/2017

  2017

  Eigen vermogen

   niet bekend

  Resultaat

  nog niet bekend

  Vreemd vermogen

   niet bekend

  Aandeel Kerkrade

  9,65%

  27. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

  Doelstelling/openbaar belang
  BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van lokale belastingen en de uitvoering van de wet WOZ. Beoogd wordt door schaalvoordelen kostenbesparingen te realiseren.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Het belangrijkste bestuurlijke uitgangspunt  van BsGW is een minimale, realistische onderbouwde sluitende begroting. In de ontwerpbegroting 2018 worden enkele mogelijke (nog onzekere) ontwikkelingen genoemd. Om niet bij elke onvoorziene ontwikkeling op juridisch of civiel gebied verder in te teren op het weerstandsvermogen  is besloten het budget voor advieskosten te verhogen. Punten van zorg zijn er ook, zo meldt BsGW. Het betreft m.n. de uitspraak van de Hoge Raad betreffende de tegemoetkoming proceskosten, het Woningwaarderingsstelsel (WWS) t.b.v. de sociale huurwoningen, de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 en de aangekondigde verruiming van het gemeentelijk belastinggebied.

  Rechtsgrond en overige deelnemers
  Er zijn 31 deelnemers: de gemeenten Venlo, Bergen, Nederweert, Roermond, Beek, Leudal, Nuth, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen, Peel&Maas, Stein, Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal, Maastricht, Sittard-Geleen, Weert, Eijsden-Margraten, Schinnen, Valkenburg aan de Geul, Meerssen, Vaals, Gulpen-Wittem, Beesel, Gennep en Kerkrade, en het Waterschap Limburg.

  Financiële gegevens                            bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen*

  -284

  -998

  Resultaat

  -/- 714

  Vreemd vermogen

  5.529

  5.138

  Aandeel Kerkrade

   3,7%

  * Het negatieve resultaat is grotendeels te wijten aan de verplichtingen inzake uitbetalen proceskosten met betrekking tot de (WOZ-)bezwaren.

  28. Gegevenshuis.

  Doelstelling/openbaar belang
  Het ontzorgen  van de deelnemers op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimtegerelateerde (basis-)registraties en geometrie teneinde te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het stelsel van basisregisraties, daarmee samenhangend beeldmateriaal en raadpleegsysteem. Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Met de GR Het Gegevenshuis wordt beoogd voor de deelnemers een shared service centre te realiseren voor lokatiegebonden informatie.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  De gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis is een “open” gemeenschappelijke regeling en er wordt op gefocused om het aantal deelnemers aan de GR uit te breiden. In de regel heeft het toetreden van een nieuwe deelnemer positieve financiële gevolgen voor de reeds bestaande deelnemers. Daarnaast wil Het Gegevenshuis in de toekomst nieuwe producten en diensten aan de deelnemers aanbieden zoals bijv. geodata in het sociale domein, driemensionaal, beheer openbare ruimte, statistiek en onderzoek.

  Rechtsgrond en overige deelnemers
  Artikel 8 Wet gemeenschappelijke regelingen; de gemeenschappelijke regeling is opgericht door de Parkstadgemeenten en de gemeente Nuth. Inmiddels is per 1 januari 2016 ook de gemeente Schinnen toegetreden tot de GR

  Financiële gegevens
  De GR Gegevenshuis is in werking getreden per 1 juli 2015.

  Vanaf 2017 zal de jaarlijkse bijdrage omstreeks € 113.000 bedragen aangezien er dan geen sprake meer is van een tijdelijke maatregel frictiegelden. Eventuele toetreding van nieuwe deelnemers kan uiteindelijk een positief effect hebben op deze jaarlijkse bijdrage.

  Financiële gegevens                            bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen*

  514

  270

  68

  Vreemd vermogen

  1.175

  333

  Aandeel Kerkrade

  5 %

  29. Omnibuzz (doelgroepenvervoer) (beleidsveld 8)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het openbaar lichaam is ingesteld in het belang van een kwalitatief hoogwaardige en een zo doelmatig mogelijke gezamenlijke regie op en uitvoering van het aan de gemeenten opgedragen doelgroepenvervoer.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Ter behartiging van het in belang verricht het openbaar lichaam voor de gemeenten, de volgende werkzaamheden:
  1. het voeren van regie over en het uitvoeren van het doelgroepenvervoer voor de gemeenten en eventueel voor derden;
  2. het voeren van overleg met stakeholders, in het bijzonder met de provincie Limburg, om te komen tot een zo optimaal mogelijk doelgroepenvervoer in de provincie Limburg;
  3. alle overige werkzaamheden welke ter behartiging van het genoemde belang noodzakelijk zijn.
  4. Het toewerken naar een volwaardige mobiliteitscentrale waar op termijn ook het vervoer in het kader van de Jeugdwet, het leerlingenvervoer en het vervoer in het kader van Wmo-begeleiding (dagbesteding) wordt ondergebracht.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR te Geleen, met als deelnemers alle gemeenten van Limburg met uitzondering van de gemeente Mook en Middelaar.

  Financiële gegevens
  De GR is in 2016 opgericht. De bedragen uit de initiële begroting van Omnibuzz zijn vertaald naar de gemeentelijke begroting en komen nagenoeg overeen met de reeds opgenomen posten. In de vergadering van de raad van 31 mei 2017 is de bijgestelde begroting 2017 en de ontwerpbegroting 2018 aan de orde geweest. In deze vergadering heeft de raad besloten Omnibuzz te berichten, geen bedenkingen te hebben tegen deze begrotingen.
  Aangezien de publicatie van het jaarverslag nog moet plaatsvinden, moeten we uitgaan van de laatst bekende cijfers (MARAP 1 2017).

                                bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  1.468

  1.233

  Resultaat

  18.293

  Vreemd vermogen

  657

  356

  Aandeel Kerkrade

  5,47%

  30. Centrumregeling inkoop jeugdzorg Zuid-Limburg (beleidsveld 6)

  Doelstelling / openbaar belang

  Inkoop van jeugdhulpvoorzieningen t.b.v. de 18 Zuid Limburgse gemeenten om zorg te kunnen dragen voor een goede en efficiënte uitvoering van de jeughulptaken.
  Het delen van kennis en ervaring in de regio die nodig zijn voor de uitvoering.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s

  In 2017 nieuwe arrangementen- en bekostigingssystematiek ingevoerd en de inkoop voor het jaar 2018 inhoudelijk doorontwikkeld.

  Aanpassingen in contracten met zorgaanbieders voor jeugdhulp in 2018 hebben plaats gevonden.
  Omdat de huidige Centrumregeling op 1.1.2019 eindigt en ter voorbereiding op de inkoop vanaf 2019 is een evaluatie uitgevoerd. De hierin opgenomen en bestuurlijk overgenomen aanbevelingen vormen de basis voor de inkoop vanaf 2019. In 2018 moeten de individuele gemeenten hier een besluit over nemen en een nieuwe Centrumregeling vast stellen.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  De Jeugdwet, de Wet gemeenschappelijke Regelingen en toestemming van de raden van de deelnemende gemeenten.
  Gemeente Maastricht treedt op als centrumgemeente.
  Overige deelnemers: de overige 17 Zuid Limburgse gemeenten.

  Financiële gegevens
  Deelnemende gemeenten betalen op basis van feitelijk gebruik voor de ingekochte zorg.
  Deelnemende gemeenten betalen de centrumgemeente een bijdrage in de kosten van de met de inkoop gepaard gaande werkzaamheden (op basis van jaarlijks uitvoeringsplan).

  31. Parkstad IT (PIT) (beleidsveld 0 / kostenplaatsen)

  Doelstelling / openbaar belang
  Parkstad IT heeft tot doel om de gemeenschappelijke belangen van partijen te behartigen op het gebied van Informatie- en communicatietechnologie. De doelstellingen zijn:

  1. Het waarborgen van continuïteit, bedrijfszekerheid en innovatiekracht van de ICT dienstverlening door beperking van organisatorische kwetsbaarheid;
  2. Verhogen van de kwaliteit van processen, waardoor partijen beter kunnen functioneren;
  3. Verhogen van professionaliteit en deskundigheid van medewerkers;
  4. Efficiënter inzetten van de beschikbare arbeidskracht;
  5. Realiseren van besparingen door schaalvoordelen; het ontdubbelen van ICT voorzieningen, het beperken van de (stijgende) ICT kosten;
  6. Het gezamenlijk inkopen van software in overeenstemming met de eisen van de licentiegever.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  In lijn met bovenstaande doelstellingen wil Parkstad IT in 2017 samen met de deelnemers een stap zetten in de gezamenlijke inkoop van software door consolidatie van de belangrijkste softwarepakketten. Ook zal er meer aandacht zijn voor de medewerkers. Het coachen en trainen staan in een hoog vandaal, waardoor de medewerkers van Parkstad IT goed worden begeleiden in de transitie naar een kwalitatief hoogwaardige dienstverlener. Deze kwaliteitsverbetering zal uiteindelijk weer een positief effect hebben op de dienstverlening t.b.v. de deelnemers.
  In 2017 zal de aandacht uitgaan naar de vorming van het Shared Service Center Zuid-Limburg (SSCZL). De formele start van het SSCZL staat gepland op 1 januari 2018. Een eventuele deelname van Parkstad IT en haar deelnemers in het SSCZL dient nog formeel voorgelegd te worden aan de deelnemers.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  Zgn. "lichte GR" te Heerlen, met als overige deelnemers Brandweer Zuid Limburg, Gemeente Brunssum,  Gemeente Heerlen, Gemeente Landgraaf, Gemeente Onderbanken, Gemeente Voerendaal. De deelnemersraad is het hoogste beslisorgaan van de gemeenschappelijke regeling. De centrumgemeente Gemeente Heerlen voert mede namens de overige partijen de taken uit en oefent de bevoegdheden uit die noodzakelijk zijn om de doelstellingen te behartigen.

  Partijen die de intentie uitgesproken hebben deel te willen nemen zijn: Het Gegevenshuis, Gemeente Nuth,  Gemeente Schinnen en Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas.

  Financiële gegevens
  Parkstad IT is een lichte gemeenschappelijke regeling. Dit betekent dat er geen gehele administratie gevoerd wordt maar onderdeel is van de administratie van de centrumgemeente (Gemeente Heerlen).  De totalen jaarlijkse bijdragen met betrekking tot 2016 betrof € 7.049.971, waarvan € 1.031.088 van de Gemeente Kerkrade. Deelnemers betalen op basis van vastgestelde verdeelsleutels, zoals aantal accounts/werkplekken, opslagruimte en specifieke inzet bij projecten.