Belangrijkste mee- en tegenvallers rekening

  + voordelig / - nadelig

  x € 1.000

  kp / prog

  omschrijving

  incid. /

  CODE

  struct.

  CODE: V=Vjn (mei-17), N=Njn (okt-17), R=rekening

  629

  KP

  Kapitaallasten

  352

  s

  R, N

  KP

  Beheer infra

  19

  R

  KP

  Telefonie

  343

  R

  KP

  Porto/abonnementen

  -23

  R

  KP

  Activerium

  -22

  R

  div.

  P-budgetten

  -710

  R

  00

  Onvoorzien

  71

  i

  R, N

  00

  OZB

  -679

  R

  0

  BTW-teruggaaf oude jaren

  490

  R

  0

  Taakstelling

  0

  i

  N, V

  0

  P-budget

  -200

  i

  N

  0

  Salarissen en pensioenen

  -330

  s

  V

  0

  PIT, optimalisatie dienstverlening

  -223

  s

  V

  0

  Deelnemingen, dividend

  32

  i

  V

  0

  Vordering BsGW

  500

  R

  0

  Storting in Voorziening Dubieuze debiteuren

  -250

  R

  0

  Algemene uitkering, dec.circ.'15, sept.circ'16, afwikkeling oude jaren

  717

  i

  R, N, V

  0

  Algemene uitkering, integratie-uitkering sociaal domein

  1.800

  i

  N, V

  0

  Algemene uitkering, sociaal domein

  -1.800

  i

  N, V

  0

  Impulsen voor de stad

  0

  V

  0

  Impulsen voor de stad - t.l.v. Reserve parkeerfonds exploitatie

  0

  V

  0

  Planontwikkeling Atriumterrein

  -1.000

  i

  N

  0

  Planontwikkeling Atriumterrein t.l.v. Reserve parkeerfonds exploitatie

  1.000

  i

  N

  0

  Mutaties vaste activa (accountant)

  417

  i

  V

  0

  Storting Voorz. pensioenverpl. wethouders (accountant)

  -417

  i

  N

  1/0

  Cultuurcluster centrumplan - kapitaallasten

  -100

  i

  V

  1

  Ten gunste van Cltuurcluster centrumplan - kapitaallasten

  0

  V

  1

  Stimuleringsregeling aanloopstraten centrum

  -100

  i

  V

  1

  Terrassenbeleid

  -100

  i

  V

  1

  BsGW, bijdrage gemeenschappelijke regeling

  11

  R

  2

  Parkeren Centrum

  -345

  i

  V

  2/0

  Parkeren Centrum t.l.v. res. parkeerfonds exploitatie

  345

  i

  V

  5

  Omgevingsvergunningen

  -194

  s

  N

  7

  Binnensport, huren

  -35

  R

  7

  Exploitatie cultuurcluster

  -137

  s

  V

  7

  Canta young

  -15

  i

  V

  8

  GGD

  -227

  s

  N

  10

  Accountantskosten

  -12

  s

  V

  10

  Leges, belastingen, uitv.bijz.wetten

  52

  R

  10

  Verkiezingen

  54

  R

  10

  Publiekszaken

  12

  R

  10

  Bedrijfsvoering alg.

  36

  R

  10

  Griffie

  -1

  s

  R, N

  10

  Parkstad Limburg, vrijval ntb Charlemagne

  10

  R

  10

  College, representatie, taxi etc.

  -57

  R

  11

  Onkruidbestrijding op verhardingen

  -160

  i

  V

  11

  Grafrechten

  0

  V

  11

  Pachten

  0

  V

  div.

  Diverse posten

  -20

  i

  N, V

  Rekeningresultaat 2017

  -267