Balans

  Alle bedragen x € 1.000, tenzij anders vermeld (evt. kleine verschillen door afronding).

  In het boekje Staten en bijlagen zijn op detailniveau de volgende specificatiestaten opgenomen: Personele sterkte, Geactiveerde kapitaaluitgaven, Opgenomen langlopende geldleningen, Gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen, Nog te betalen bedragen, Nog te ontvangen bedragen, Grondexploitaties, Investerings- en financieringsstaat en Regulier investeringsprogramma.

  Gemeente Kerkrade

  ACTIVA

  Ultimo 2016  

  Ultimo 2017

  VASTE ACTIVA

  143.058

  157.460

  1.

  Immateriële vaste activa

  8.887

  8.888

  a.

  Kosten sluiten geldleningen & saldo agio/disagio

  b.

  Kosten onderzoek & ontwikkeling

  c.

  Bijdragen aan activa in eigendom van derden

  8.887

  8.888

  2.

  Materiële vaste activa

  98.344

  117.438

  a.

  Investeringen met een economisch nut:

    1. gronden uitgegeven in erfpacht

    2. overige investeringen met een economisch nut

  58.127

  75.837

  b.

  Inv met econ nut wv ter bestrijd vd kosten een heffing kan worden geheven

  26.672

  27.255

  c.

  Investeringen in de openb. ruimte met uitsl. een maatsch. nut

  13.545

  14.346

  3.

  Financiële vaste activa

  35.827

  31.134

  a.

  Kapitaalverstrekkingen aan:

    1. deelnemingen

  5.782

  5.782

    2.  gemeenschappelijke regelingen

    3. overige verbonden partijen

  b.

  Leningen aan:

    1.  woningbouwcorporaties

  0

  0

    2.  deelnemingen

  22.153

  21.591

    3.  overige verbonden partijen

  c.

  Langlopende leningen

    1.  langlopende leningen aan openb. lich. (art. 1a Wet Fido)

    2.  overige langlopende leningen

  7.892

  3.761

  d.

  Uitzettingen met looptijd ≥1 jr

    1. uitzett. in 's Rijks schatkist met looptijd ≥ 1 jr

    2. uitzett. in de vorm van Ned. schuldpapier met looptijd ≥ 1 jr

    3. overige uitzettingen met looptijd ≥ 1 jr

  VLOTTENDE ACTIVA

  20.971

  23.343

  4.

  Voorraden

  677

  281

  a.

  Grond- en hulpstoffen

    1.  niet in exploitatie genomen bouwgronden

  0

  0

    2.  overige grond- en hulpstoffen

  b.

  Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

  570

  187

  c.

  Gereed produkt en handelsgoederen

  107

  94

  d.

  Vooruitbetaalde voorraden

  5.

  Uitzettingen

  13.886

  14.832

  a.

  Vorderingen op openbare lichamen

  7.201

  7.716

  b.

  Verstrekte kasgeldleningen

    1. verstrekte kasgeldleningen aan openb. lich. (art. 1a Wet Fido)

    2. overige verstrekte kasgeldleningen

  c.

  Rek-crt-verhoudingen met niet-financiële instellingen

    1. rek-crt-verhouding met het Rijk

    2.  rek-crt-verhoudingen met overige niet-financiële instellingen

  d.

  Overige vorderingen

  6.685

  7.116

  e.

  Uitzettingen met looptijd < 1 jr

    1. uitzett. in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jr

    2.  uitzett. in de vorm van Ned. schuldpapier met looptijd < 1 jr

    3. overige uitzettingen

  6.

  Liquide middelen

  1.387

  875

  a.

  Kassaldi

  12

  8

  b.

  Banksaldi

  1.375

  867

  7.

  Overlopende activa

  5.021

  7.355

  a.

  Nog te ontvangen bijdragen van de EU

  b.

  Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

  33

  441

  c.

  Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid

  1.740

  1.961

  d.

  Overige overlopende activa

  3.248

  4.953

  TOTAAL ACTIVA

  164.029

  180.803

  Gemeente Kerkrade

  PASSIVA

  Ultimo 2016

  Ultimo 2017

  VASTE PASSIVA

  130.412

  135.182

  11.

  Eigen vermogen

  42.126

  34.066

  a.

  Algemene reserve

  5.215

  5.215

  b.

  Bestemmingsreserves

  35.906

  29.118

  c.

  Gerealiseerd resultaat

  1.005

  -267

  12.

  Voorzieningen

  3.755

  4.395

  a.

  Voorz. voor verplichtingen, verliezen en risico's

  813

  1.130

  b.

  Onderhoudsegalisatievoorzieningen

  c.

  Door derden beklemde midd. met specif. aanwendingsrichting

  2.942

  3.265

  13.

  Vaste schulden (met looptijd ≥ 1 jr)

  84.531

  96.721

  a.

  Obligatieleningen

  b.

  Onderhandse leningen van:

    1. binnenl. pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

    2.  binnenl. banken en overige financiële instellingen

  84.531

  96.721

    3.  binnenlandse bedrijven

    4.  openbare lichamen (art.1a Wet Fido)

    5.  overige binnenlandse sectoren

    6.  buitenl. instell., fondsen, banken, bedrijven & ov. sect.

  c.

  Door derden belegde gelden

  d.

  Waarborgsommen

  VLOTTENDE PASSIVA

  33.617

  45.621

  14.

  Netto vlottende schulden (met looptijd <1 jr)

  18.545

  32.663

  a.

  Opgenomen kasgeldleningen

    1. opgenomen kasgeldleningen van openb.lich. (art.1a Wet Fido)

  9.200

  23.300

    2. overige opgenomen kasgeldleningen

  b.

  Bank

  c.

  Overige schulden

  9.345

  9.363

  15.

  Overlopende passiva

  15.072

  12.958

  a.

  Vooruitontvangen bijdragen van de EU

  b.

  Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk

  1.151

  1.079

  c.

  Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid

  9.208

  7.355

  d.

  Overige overlopende passiva

  4.713

  4.524

  TOTAAL PASSIVA

  164.029

  180.803

  Gewaarborgde geldleningen

  243.783

  238.887