2. Materiële vaste activa

  2.a.2. overige investeringen met een economisch nut

  Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:

  1 jan.

  Inves-

  Desinves-

  Bijdr.

  Afschrij-

  Afwaar-

  31 dec.

  2017

  tering

  tering

  derden

  ving

  dering

  2017

  a

  Gronden en terreinen

  6.432

  1.521

  1

  9

  7.943

  Woonruimten

  109

  4

  105

  b

  Gebouwen (*)

  30.466

  19.079

  2.729

  46.816

  c

  Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

  475

  6

  79

  402

  d

  Vervoermiddelen

  450

  456

  117

  789

  e

  Machines, apparaten en installaties

  1.170

  518

  396

  1.292

  f

  Ov. materiële vaste activa (*)

  19.025

  1.345

  2.170

  18.200

  Totaal

  58.127

  22.925

  1

  0

  5.504

  0

  75.547

  *) Beginbalans wijkt af; betreft een herclassificatie van overige mat. vaste activa naar gebouwen voor een bedrag van € 25 mln.

  a) Voor de verwerving van de gronden Atriumterrein is in 2017 € 1.521 mln betaald.

  b) Voor de koeling van de burgerzaal is € 41 uitgegeven, de fysieke beveiliging van het raadhuis heeft € 14 gekost en de revisie van het kunstwerk bedroeg € 9. Met de herinrichting van de gemeentewerf is € 1.275 mln gemoeid, en de kosten voor de aanpassing van de klimaatinstallatie stadskantoor waren € 9.
  De renovatie MFA Kerkrade-West heeft € 3.046 mln gekost. Voor het schilderwerk van de Rodahal is € 13 uitgegeven. Met de werkzaamheden aan de tapwaterinstallatie en het vervangen van de vloer van sporthal Rolduc was een bedrag gemoeid van € 34. M.b.t. de nieuwbouw van de basisschool aan het Plein is aan btw  € 12 terugontvangen. Voor de bmi mfc d'r Pool is € 25 betaald. De investeringen ter verlenging van de levensduur van overige gebouwen waren € 127. Hierin zijn onder meer begrepen werkzaamheden aan P3 ad € 17, kasteel Erenstein ad € 29 alsmede airco Catharinahoes ad € 31. Tot slot hebben de investeringen in het cultuurcluster in 2017 € 14.495 mln bedragen.  

  c) Voor de maatregelen inzake parkeren in het centrum is € 3 betaald. De kosten van het verkeersonderzoek Rodaboulevard  bedroegen  eveneens € 3.

  d) Met de aanschaf van een dienstauto was een bedrag gemoeid van € 42, terwijl de aanschaf van een wiellader € 63 heeft gekost. Voor de aanschaf van div. transportmiddelen is € 293 betaald en 2 voertuigen t.b.v. handhaving hebben € 58 gekost.

  e) De uitgaven voor ICT-projecten waren gemeentebreed € 322. De conversie van GBKN naar BGT bedroeg €4. In 2017 is overgegaan tot de aankoop van 8 parkeerautomaten voor in totaal € 73.  Voor de aanschaf van  materiaal SOB is € 119 uitgegeven.

  f) De investeringen Wmo waren € 870, t.w. € 679 voor hulpmiddelen en € 191 voor trapliften. De vervanging van de verlichting parkeergarage Wijngracht heeft € 30 gekost. Het onderwijsleerpakket t.b.v. bijzonder speciaal onderwijs kostte € 98. Voor de renovatie van het turncentrum en div. binnensportaccommodaties is € 220 betaald. Het schilderwerk van div. sporthallen kostte € 10. Met de gebiedsontwikkeling van sportpark Kaalheide was € 4 gemoeid. Tenslotte is voor de bedrijfskleding sector SOB € 23 betaald, terwijl de kosten voor het vervangen van de vloerbedekking en de aanschaf van stoelen € 90 bedroegen.

  2.b. Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

  Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:

  1 jan.

  Inves-

  Desinves-

  Bijdr.

  Afschrij-

  Afwaar-

  31 dec.

  2017

  tering

  tering

  derden

  ving

  dering

  2017

  Riolen en rioolgemalen

  26.672

  1.643

  217

  843

  27.255

  Totaal

  26.672

  1.643

  0

  217

  843

  0

  27.255

  De uitgaven voor relining en renovatie van riolen op diverse locaties bedroegen € 1.643 mln. In het kader van samenwerking op rioleringsgebied in Parkstad zijn reliningsprojecten meegenomen voor de gemeenten Landgraaf, Heerlen en Brunssum voor in totaal € 217.

  2.c Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

  De boekwaarde van deze investeringen had het volgende verloop:

  1 jan.

  Inves-

  Desinves-

  Bijdr.

  Afschrij-

  Afwaarde-

  31 dec.

  2017

  tering

  tering

  derden

  ving

  ring

  2017

  Mtsch. nut vóór 2017

  a

  Gronden en terreinen

  704

  292

  115

  881

  b

  Grond-, weg- en waterbouw- kundige werken

  12.967

  1.014

  91

  762

  13.128

  c

  Ov. materiële vaste activa

  -127

  4

  -123

  0

  Subtotaal

  13.544

  1.310

  0

  91

  754

  0

  14.009

  Mtsch. nut vanaf 2017

  d

  Gronden en terreinen

  35

  35

  e

  Grond-, weg- en waterbouw- kundige werken

  302

  302

  Ov. materiële vaste activa

  0

  Subtotaal

  0

  337

  0

  0

  0

  0

  337

  Totaal

  13.544

  1.647

  0

  91

  754

  0

  14.346

  a) Voor diverse groenvoorzieningen is in 2017 € 292 uitgegeven.

  b) De kosten voor verkeersmaatregelen Laurastraat bedroegen € 25. Voor de reconstructie van diverse wegen is € 970 uitgegeven. Met de reconstructie van de Laurastraat is € 90 van de provincie ontvangen terwijl het aandeel van Wonen Limburg in Burg. Dohmen plein € 2 bedroeg. De investeringen in de openbare verlichting waren € 19.

  c) De studie van de gronden rondom Rolduc heeft € 4 gekost.

  d) Met de aanleg van het levensbomenbos was een bedrag gemoeid van € 35.

  e) De reconstructie van diverse wegen vanaf 2017 heeft € 143 gekost. De investeringen in de openbare verlichting 2017 waren € 157. Voor de brug Merksteinerstraat is € 2 uitgegeven.