4. Voorraden

  4.a.1 Grond- en hulpstoffen: niet in exploitatie genomen gronden (NIP)
  Deze post is m.i.v. 2016 geherrubriceerd van de post 'voorraden' naar de post 'terreinen en gronden' bij de materiële vaste activa.   

  4.b Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

  In de kolom Investering/Inkomsten is rente toegerekend/vergoed tegen 1,35% over de boekwaarde per 1 januari 2017. Alle exploitatieresultaten worden gestort danwel onttrokken aan de ‘reserve grondexploitatie OBK’. Deze resultaten worden o.a. ingezet als dekkingsmiddel t.b.v. het investeringsprogramma.

  Van de bouwgronden kan het verloop in 2017 als volgt worden weergegeven:

  1 jan.

  Invest-

  Inkomst-

  Winst-

  31 dec.

  2017

  ering

  en

  uitname

  2017

  a

  01

  Rodaboulevard

  -104

  32

  -323

  -395

  15

  Holzkuil

  -232

  -3

  -235

  19

  Heerlenersteenweg

  -69

  -1

  -70

  24

  Op de knip

  -11

  -11

  29

  HMEM

  385

  6

  391

  b

  30

  Centrumplan

  1.904

  2.679

  -2.679

  1.904

  39

  Dislokatie Campus / P.Theelenstr

  -70

  16

  -62

  3

  -113

  40

  Kloosterpark Pannesheide

  -49

  -1

  -50

  41

  Teutelebroekstr / Kerkvoetpad

  99

  3

  102

  51

  Rolduckerstraat

  -142

  75

  -2

  -69

  54

  Grachterheide

  -4

  -31

  -35

  56

  Kaffebergsweg

  -3

  -3

  65

  Kleingraverstraat

  -20

  -16

  36

  0

  c

  68

  Herstructurering Heilust

  -29

  187

  -187

  -29

  d

  70

  Maria Goretti

  100

  12

  -108

  -4

  0

  71

  Erensteinerveld

  0

  2

  2

  Subtotaal

  1.755

  3.012

  -3.413

  35

  1.389

  Korrektie ivm Voorz. Proj., tw:

  30

  Voorz. Centrumplan

  -893

  -309

  -1.202

  68

  Voorz. Herstruct. Heilust

  -292

  292

  0

  e

  Korrektie

  -1.185

  0

  -309

  292

  -1.202

  Boekw gekorr met Voorz Proj.

  187

  Een aantal projecten heeft een negatieve boekwaarde. Deze zijn niet afgeroomd ten gunst van de ‘reserve grondexploitatie OBK’ omdat winstneming nog niet aan de orde was.

  a) De inkomsten betreffen de verkoop van 1 bedrijfsperceel.

  b) De inkomsten betreffen voor ca. € 507 bijdragen uit het investeringsprogramma en € 122 uit de reserve reeds bestemde nog te besteden middelen. De bijdrage van derden bedroeg ca. € 404. Tevens bevatten de inkomsten een bedrag van ca. € 1.518 provinciale subsidies. Ten slotte is ca. € 128 rente toegerekend aan het project. Van de uitgaven heeft ca. € 200 betrekking op verplichtingen uit de koop- en samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar en heeft ca. € 2.479 betrekking op investeringen in de openbare ruimte. De commissie GEZ wordt ieder kwartaal over de gebiedsexploitatie geïnformeerd.

  c) De inkomsten betreffen bijdragen uit het Transformatiefonds.

  d) Het project Maria Goretti is in 2017 afgerond. De opbrengsten betreffen doorbelaste kosten.

  e) De ‘voorziening Projecten’ ad € 1.202 betreft het Centrumplan. Deze voorziening is conform de voorschriften terzake in 2017 verhoogd met € 309. Dit betreft het onderdeel inrichten van de openbare ruimte. Een en ander past binnen de financiële kaders van de totale gebiedsexploitatie zoals door de raad is vastgesteld in 2013.
  De grondexploitatie Herstructurering Heilust is grotendeels gereed. Voor het afronden van de grondexploitatie zijn de middelen in de voorziening niet nodig. Daardoor valt de voorziening vrij en is er sprake van winstuitname. Deze middelen zijn in 2011 door de raad vrijgemaakt voor de Herstructurering van de Heilust (11Rb007). De middelen zullen worden ingezet voor de afbouw van 't Westhoes (€ 100.000) en voor nog nader te bepalen investeringen in de Heilust of Kerkrade-West (€ 192.000). De € 100.000 is gedoteerd aan de 'reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen', de € 192.000 is gedoteerd aan de 'voorziening projecten' op basis van afspraken in de uitvoeringsovereenkomst Heilust.
  Voor meer informatie wordt verwezen naar §7 Paragraaf Grondbeleid en de Beleidsvelden 1 en 4.