7. Overlopende activa

  Het betreft hier de betaling m.b.t. verwerving recht erfpacht + aankoop muziekschool ad € 1,505 mln, de vooruitbetaalde bijdrage 2018 ad € 1,236 mln aan Brandweer Zuid-Limburg, de kwartaalbijdrage 2018 "veilig thuis" ad € 87 aan de GGD, contributie 2018 ad € 74 aan de VNG, huur werkplein 2018 ad € 68, bijdrage mantelovereenkomst 1e halfjaar 2018 ad € 29 aan Gemeenteoplossingen, huur 2018 1e kwartaal Kosterbeemden ad € 27 en diverse andere posten ad € 118.

  Verder zijn er diverse Nog Te Ontvangen bedragen, t.w. € 1,456 mln afvalstoffenheffing diftar, € 139 toeristenbelasting, € 125 inconveniëntentoeslag, € 54 sponsoring kunstwerk Viva La Vida,  en € 30 transitorische rente uitzettingen.

  Verder is er nog een vordering op de BsGW van € 500. Van de gemeente Heerlen is voor € 318 aan subsidies te ontvangen, van de gemeente Maastricht € 51 aan subsidies VenJ en € 73 voor inzet eigen personeel programmalijn.
  Verder zijn er van de SVB nog te ontvangen Pgb voor € 368.
  Van WOZL en WSP zijn de afrekeningen WSP 2017 te ontvangen van resp. 358 en 81.
  Door een prognosewijziging 2015-2017 is van BsgW nog € 96 te ontvangen.

  Cf. de vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst is aan omzetbelasting nog in totaal € 279 te ontvangen. Verder is over de jaren 2015-2017 nog een BTW-teruggaaf te ontvangen van € 120.000.
  Tenslotte is er nog € 42 te ontvangen aan Algemene Uitkering uit de verdeelreserve en technische correcties gemeentefonds.

  Zie voor een specificatie van de nog te ontvangen bedragen de Staten en bijlagen.

  Tenslotte geeft artikel 40a van het BBV o.a. aan dat in de balans onder de overlopende activa afzonderlijk worden opgenomen ‘de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel’.

  In onderstaand overzicht worden deze 'Transitoria' nader gespecificeerd.

  1 jan.

  Vermeerd-

  Vermind-

  31 dec.

  2017

  ering

  ering

  2017

  055

  VB project westwint

  110

  110

  0

  078

  VB natuurprojecten

  50

  50

  096

  VB opsporen hist. mijnschacht

  0

  67

  67

  Totaal

  160

  67

  110

  117