11. Eigen vermogen

  1 jan.

  Vermeerd-

  Vermind-

  31 dec.

  2017

  ering

  ering

  2017

  201

  Algemene reserve

  5.215

  5.215

  Algemene reserve

  5.215

  0

  0

  5.215

  301

  Egalisatieres. afvalverwerking

  669

  74

  595

  403

  Res. sociaal domein

  9.323

  2.602

  7.888

  4.037

  405

  Res. HRM

  59

  59

  408

  Res. verenigingen/vrijwilligers

  27

  27

  409

  Res. ondernemersfonds

  22

  22

  a

  421

  Res. plantsoenen

  62

  7

  69

  422

  Res. grondexploitatie obk

  710

  149

  74

  785

  424

  Res. stadsmarketing

  3

  3

  a

  425

  Res. huisvestingsvoorz. ond.

  1.204

  2.215

  2.407

  1.012

  426

  Res. liquidatie sanering mijnterr.

  77

  77

  429

  Res. parkeerfonds exploitatie

  3.455

  1.083

  1.847

  2.691

  431

  Res. reeds bestemde nutg midd.

  4.495

  4.840

  1.479

  7.856

  435

  Res. evenementen

  200

  231

  105

  326

  436

  Res. Gaia

  143

  143

  438

  Res. stadsvernieuwing

  709

  381

  197

  893

  439

  Res. Essent

  5.297

  5.297

  440

  Res. structuurfonds

  7.498

  400

  3.977

  3.921

  442

  Res. gebouwen

  1.937

  25

  685

  1.277

  443

  Res. speeltuinen

  16

  11

  27

  Bestemmingsreserves

  35.906

  11.945

  18.733

  29.118

  Totaal

  41.121

  11.945

  18.733

  34.333

  11.b Bestemmingsreserves

  Het batig rekeningsaldo 2016 ad € 1,005 mln is in 2017 toegevoegd aan de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’.

  a) Aan de "Reserve huisvestingsvoorziening onderwijs" en de "Reserve plantsoenen" zijn de jaarlijks geraamde  structurele toevoegingen gedaan van respectievelijk € 2,215 mln en € 7.

  Zie verder de toelichtingen bij beleidsveld 0 van het jaarverslag.

  11.c Nog te bestemmen resultaat

  Het nadelig rekeningsaldo 2017 ad € 267 zal na vaststelling worden onttrokken aan de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’.