12. Voorzieningen

  1 jan.

  Vermeerd-

  Vermind-

  Vrijval

  31 dec.

  2017

  ering

  ering

  2017

  608

  Vrz. oninbare belast.deb.

  113

  350

  98

  365

  620

  Vrz. pensioenverpl. weth.

  811

  443

  125

  1.129

  621

  Vrz. dub. deb. Sozawe

  1.500

  250

  1.250

  622

  Vrz. verkoop Essent

  186

  24

  162

  624

  Vrz. projecten

  1.185

  309

  292

  1.202

  Vrz. voor verplichtingen, verliezen en risico's

  3.795

  1.102

  497

  292

  4.108

  624

  Vrz. projecten

  0

  192

  192

  611

  Vrz. riolen

  2.915

  131

  3.046

  623

  Vrz. dialect-activiteiten

  27

  27

  Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting

  2.942

  323

  0

  0

  3.265

  Totaal

  6.737

  1.425

  497

  292

  7.373

  12.a Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

  Aan de ‘voorziening oninbare belastingdebiteuren’ is € 250 toegevoegd. Dit betreft een storting in verband met een vordering op BsGW. In de ‘voorziening pensioenverpl.weth.’ is € 417.069 gestort. De ‘voorziening Projecten’ ad € 1,1394 mln betreft een tweetal projecten, t.w. Centrumplan en Herstructurering Heilust.
  De grondexploitatie Herstructurering Heilust is grotendeels gereed. Voor het afronden van de grondexploitatie worden minder kosten gemaakt dan geraamd. Daardoor zal een bedrag resteren van € 192.000.
  Op basis van afspraken in de uitvoeringsovereenkomst Heilust zal dit bedrag in de Heilust of Kerkrade-West
  worden geïnvesteerd. Daarom zijn de middelen gedoteerd aan de 'voorziening projecten' ten behoeve van
  de dekking van door derden beklemde middelen.

  12.b Onderhoudsegalisatievoorzieningen

  N.v.t.

  12.c Voorzieningen door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

  Aan de ‘voorziening riolen’ is een bedrag toegevoegd van € 131. Dit betreft de afrekening GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan).