04 Economie en toerisme

  Omschrijving van het beleidsveld

  Het ontwikkelen van een voorwaardenscheppend beleid voor het goed functioneren van bedrijfsleven en warenmarkt en het bevorderen van een voldoende gedifferentieerd werkgelegenheidsaanbod. Het ontwikkelen van een strategisch en uitvoerend toeristisch en recreatief beleid.


  04 Economie en toerisme

  A. Algemeen

  Onderscheiden deelterreinen

  Werkgelegenheid; Revitalisering bedrijventerreinen; Centrummanagement;

  Toerisme; Weekmarkten en kermissen; Public relations en marketing

  Portefeuillehouder(s)

  • J. Schlangen (weekmarkten en kermissen)
  • D. Schneider (economische zaken / euregionale arbeidsmarkt)
  • T. Weijers (ruimtelijke ordening, toerisme, public relations en marketing, coördinatie evenementen)

  Beleidskaders

  • Beleidsplan “Perspectief voor Parkstad Limburg 2007-2010” en kadernota economie Parkstad Limburg en programma Strategie & Samenwerking
  • Retailstructuurvisie Parkstad Limburg 2010-2020
  • Ontwikkelingsperspectief winkelgebieden Kerkrade 2010
  • Strategische Visie Toerisme Parkstad Limburg 2008
  • Uitvoeringsprogramma Toerisme 2010-2014 Parkstad Limburg
  • Kadernota Ondernemen in Kerkrade 2006
  • Projectplan Grensland Wormdal 2020
  • Programma Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg (Parkstad Attractiestad, Imagocampagne).
  • Kadernota evenementenbeleid
  • Het Communicatiebeleidsplan; “Communicatie zintuig van de gemeente” (juni 2011)
  • Marktverordening en marktbeleidsplan
  • Nota kermisbeleid en evaluatienota
  • Visie Toerisme Kerkrade 2025
  • Uitvoeringsprogramma Toerisme (maart 2017)
  • Actieprogramma Stadsmarketing
  • Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg vastgesteld in 2017

  04 Economie en toerisme

  B. Programma en paragrafen

  Dit beleidsveld heeft een relatie met programma 1B, 2B en met de paragraaf Grondbeleid.


  04 Economie en toerisme

  C. Vermeldenswaardige zaken

  Er zijn geen (overige) vermeldenswaardige zaken.


  04 Economie en toerisme

  Indicatoren

  Er zijn voor dit beleidsveld geen (aanvullende) indicatoren gedefinieerd.


  04 Economie en toerisme

  Beleidskaders