05 Veiligheid en handhaving

  Omschrijving van het beleidsveld

  Het in samenwerking met diverse partners, met gebruikmaking van de volledige veiligheidsketen, ontwikkelen van beleid, realiseren van uitvoeringsplannen en projecten die gericht zijn op het bereiken van een optimaal leefklimaat in buurten en wijken waar burgers zich veilig voelen.


  05 Veiligheid en handhaving

  A. Algemeen

  Onderscheiden deelterreinen
  Openbare orde en veiligheid algemeen; Crisisbeheersing; Criminaliteitspreventie, Aanpak sociale overlast in de wijk; Uitvoering bijzondere wetten en plaatselijke verordeningen; Handhaving en toezicht; Verbinding sociaal- en veiligheidsdomein bij aanpak ernstige overlast/criminaliteit

  Portefeuillehouder(s)

  • Som: openbare orde, veiligheid en brandweer (wettelijke taken) / crisisbeheersing  / coördinatie handhaving
  • Som: Verbinding sociaal- en veiligheidsdomein (voorzitter Bestuurlijk Overleg VHP)
  • Som: Aanpak sociale overlast in de wijk (coördinatie / IAWW)
  • Som: Uitvoering Wet tijdelijk huisverbod
  • T. Weijers (ruimtelijke ordening)
  • J. Bok (milieu)

  Beleidskaders

  • Beleidsplan Integrale veiligheid 2015 t/m 2018
  • Beleidsnota coffeeshopbeleid
  • Handhavingsbeleid gedoogde coffeeshops Kerkrade 2013.
  • Beleidsnota prostitutiebeleid 2010/2012.
  • Horeca-convenant veilig uitgaan met vastgesteld sanctiebeleid 2011/2012.
  • Algemene plaatselijke verordening 2011.
  • Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2015.
  • Kadernotitie IAWW Kerkrade voor aanpak van overlastproblematiek
  • Menukaart Veiligheidshuis Parkstad / Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Parkstad 2017
  • Convenant bestuurlijke aanpak criminaliteit
  • Convenant samenwerkende overheden 2008.
  • Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2012.
  • Evenementenbeleid, normen, toezicht en handhaving 2014.  
  • Beleidsnota bijzonder gebruik openbare ruimte.
  • Bestemmingsplannen.
  • Regionale en lokale Woonvisie Kerkrade 2017-2021 (april 2017)
  • Overeenkomst Prestatieafspraken gemeente Kerkrade 2018 (11 december 2017) tussen woningcorporaties HEEMwonen, Wonen Limburg en Wonen Zuid, huurdersorganisaties en de gemeente Kerkrade
  • Structuurvisie Kerkrade 2010-2020 (maart 2011) en de stadsdeelvisies Kerkrade-West (februari 2011), Kerkrade-Oost I (december 2012) en Kerkrade Noord en Oost II (februari 2014).
  • Lokale welstandsnota Kerkrade (excessenregeling).
  • Sanctie- en gedoogstrategie omgevingsrecht (milieu, bouwen, ruimtelijke ordening).
  • Handhavingsprogramma’s omgevingsrecht (milieu, bouwen, ruimtelijke ordening).
  • Verordening subsidiëring gevelverbetering.
  • Beleidsnotitie bestrijding verpauperde panden in Kerkrade.
  • Verordening Paracommercie gemeente Kerkrade 2013.
  • Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving Parkstad Gemeente Kerkrade 2016.

  05 Veiligheid en handhaving

  B. Programma en paragrafen

  Dit beleidsveld heeft een relatie met programma 1A, 3C en 4A.


  05 Veiligheid en handhaving

  C. Vermeldenswaardige zaken

  Er zijn geen (overige) vermeldenswaardige zaken.          


  05 Veiligheid en handhaving

  Indicatoren

  Er zijn voor dit beleidsveld geen (aanvullende) indicatoren gedefinieerd.


  05 Veiligheid en handhaving

  Beleidskaders