15. Overlopende passiva

  Er zijn diverse nog te betalen bedragen voor € 4,366 mln waaronder rente vaste geldleningen ad
  € 1,384 mln, salariskosten ad € 467 gemeente Heerlen, berekening kostprijs thuisondersteuning en prognose 2e halfjaar Stg. Meandergroep Z-Limburg ad € 344, prognose bsgw rapportage 2015-2017 ad € 287, herziening omvang dubieuze debiteuren Kredietbank Limburg ad € 219, subsidie 2e halfjaar 2017 ad € 202 Impuls, mantelzorgcompliment diverse personen ad € 190, herinrichting Centrumplan fase 2 ad € 140, indexering onderhoud ad € 104, kosten voormalig Brandweer Parkstad Limburg ad € 87, kwijtschelding diverse personen ad € 86, afrekening ID subsidies 2017 WOZL ad € 81, afrekening programmalijn jeugd 2017 gemeente Maastricht ad € 2.476 en afrekening vpb 2016/2017 + btw ad € 57.
  Verder zijn er nog betalingen Wmo over 2017 ad € 1.296.

  Een specificatie van de nog te betalen bedragen is opgenomen in de bijlagenmap.

  In artikel 49 sub b van de BBV staat verder dat in de balans onder de overlopende passiva afzonderlijk worden opgenomen: ‘de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Het betreft een bedrag van circa € 4,8 miljoen.

  In onderstaand overzicht worden deze ‘Transitoria’ nader gespecificeerd en onderverdeeld naar Rijk en overige overheid:

  Rijk

  1 jan. 2017

  Vermeerd-ering

  Vermind-ering

  31 dec. 2017

  001

  VO wet inburgering

  0

  95

  95

  0

  003

  VO sozawe debiteuren

  966

  77

  889

  004

  VO wet oke

  36

  378

  394

  20

  005

  VO nazorg ex-gedetineerden

  0

  43

  33

  10

  006

  VO geluidsanering Nieuwstraat

  50

  50

  007

  VO geluidsanering Steenwegen

  60

  60

  022

  VO sozawe diverse

  0

  19.463

  19.415

  48

  Totaal

  1.112

  19.979

  20.014

  1.077

  Overige overheid

  1 jan. 2017

  Vermeerd-ering

  Vermind-ering

  31 dec. 2017

  055

  VO herstr. Heilust

  0

  216

  185

  31

  072

  VO veiligheidshuis 13-16

  218

  20

  198

  073

  VO ontw. Anstelvallei

  1.788

  230

  1.558

  078

  VO natuurprojecten

  602

  541

  61

  081

  VO gbo centrum

  3.180

  1.518

  1.662

  084

  VO project leuk voor elkaar

  67

  50

  117

  0

  089

  VO project Laurastraat

  90

  90

  0

  091

  VO wijk van morgen

  150

  50

  200

  0

  094

  VO mobiliteit

  0

  87

  87

  095

  VO grens informatiepunt

  28

  110

  76

  62

  096

  VO opsoren historische mijnschacht

  0

  75

  75

  0

  097

  VO schacht dom 49

  0

  218

  186

  32

  098

  VO anstelvallei

  0

  50

  50

  099

  VO laaggeletterdheid

  0

  23

  23

  0

  Totaal

  6.123

  879

  3.261

  3.741