WAARBORGEN EN GARANTIES

    Het per ultimo 2017 opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen ad  € 238.887 heeft geen invloed op het balanstotaal. Zie voor een nadere specificatie de bijlagenmap.