08 Zorg

  Omschrijving van het beleidsveld

  De gemeente is ten aanzien van verschillende bevolkingsgroepen verantwoordelijk voor een aantal vormen van zorg, die zich richten binnen het brede sociale domein zoals inkomen, ondersteuning, maatschappelijke participatie, hulp en maatschappelijke voorzieningen. Kenmerken van de samenwerking in de sociale wijkteams zijn: vraaggericht en -gestuurd, integraal en pro-actief. Het motto is “doen”. In de beoordeling van de situaties wordt ten eerste uitgegaan van de eigen kracht van de klant, de leefeenheid, de straat, de buurt en de wijk, de zogenaamde zelfredzaamheid. Daarnaast participeert de gemeente in de GGD-Z.L. conform de Wet Publieke Gezondheid (m.n. collectieve preventie).


  08 Zorg

  A. Algemeen

  Onderscheiden deelterreinen
  Hulpverlening en maatschappelijke dienstverlening; Gehandicapten; Gezondheidszorg; Ouderen; Werk, zorg en activering voor en van de gemeentelijke minima

  Portefeuillehouders:

  • L. Jongen (Wet maatschappelijke ondersteuning, maatschappelijke zorg en volksgezondheid)
  • H. Wiermans (Sociale zaken en Werkgelegenheid)

  Beleidskaders:

  • Integraal gezondheidsbeleid Kerkrade “Tsezame Jezonk” 2013
  • Burgerparticipatie binnen de Wmo
  • Mantelzorgondersteuning vanuit de Wmo
  • Sociale wijkteams en wijkloketten
  • Zorg binnen de Wmo
  • Beleidsplan Wmo
  • Wmo beleid: Verordening 2017, Besluit en Beleidsregels 2016
  • Normenkader 2015-2016
  • Verordening Wet inburgering 2007 en beleidsregels Wet inburgering 2008
  • Verordening sociaal culturele activiteiten
  • Richtlijnen individuele bijzondere bijstand
  • Verordening wet kinderopvang sociaal medische indicatie
  • Beleidsregels Wet Kinderopvang gemeente Kerkrade
  • Verordening cliëntparticipatie
  • Verordening en beleidsregels individuele inkomens- en studietoeslag
  • Beleidsregels premiebeleid
  • Aanpak van eenzaamheid

  08 Zorg

  B. Programma en paragrafen

  Dit beleidsveld heeft een relatie met programma 2C, 3A.


  08 Zorg

  C. Vermeldenswaardige zaken

  Eenzaamheid
  Eenzaamheid is een toenemend maatschappelijk probleem. Uit landelijke studies is bekend dat dit kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Ook de gemeente Kerkrade heeft dit op grond van het Burgeronderzoek 2015 onderkend.
  In de zomer van 2017 is met de inzet van HHT- gelden (Huishoudelijke Hulp Toelage)  het project “Eenzaamheid… een serieus probleem”  van start gegaan in de buurten Eygelshoven en Chevremont. Bij de start van het project was uitgegaan van een noodzakelijk tijdsbestek voor deze buurten van 1 jaar.  Uit evaluatie aan het eind van 2017 is gebleken dat deze inschatting te ruim was daar de acties in de genoemde buurten al in de eindfase waren gekomen. Op grond hiervan is de verwachting dat het project in 2018 over een groter gebied in Kerkrade uitgerold kan worden.


  08 Zorg

  Indicatoren


  08 Zorg

  Beleidskaders