11 Beheer

  Omschrijving van het beleidsveld

  Het doelmatig beheren van de gemeentelijke eigendommen (fysieke infrastructuur, gemeentelijke gebouwen)


  11 Beheer

  A. Algemeen

  Onderscheiden deelterreinen
  Riolering; Onderhoud wegen straten en pleinen; Onderhoud verkeersinstallaties; Beheer gemeentelijke gebouwen; Begraafplaatsen; Onderhoud groenvoorzieningen; Onderhoud sportaccommodaties en overige recreatieve voorzieningen; Geo-informatie

  Portefeuillehouder(s)

  • J. Bok ( vastgoed, verkeer en vervoer)
  • T. Weijers ( openbare ruimte)
  • J. Schlangen (sport)

  Beleidskaders

  • Jaarplan 2017 Afdeling Stedelijk Beheer
  • Informatiebeleidsplan 2016 - 2020
  • Meerjaren onderhoudsplanning PLANON en jaarplan onderhoud gebouwen
  • Verbreed GRP 2015-2020
  • Wegenbeheerplan
  • Beleidsplan Openbare Verlichting
  • Beleidsplan Begraafplaatsen
  • Groenstructuurplan
  • Bomenbeleidsplan (Bomenverordening 2012 en Lijst Waardevolle en Monumentale bomen 2012)
  • Bosbeheerplan
  • NOC/NSF-normen
  • Verkeersveiligheidsplan
  • Energiescan 2010
  • Duurzaamheid

  11 Beheer

  B. Programma en paragrafen

  Dit beleidsveld heeft een relatie met programma 1A, 2A, 3A, 4A, met de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.


  11 Beheer

  C. Vermeldenswaardige zaken

  Er zijn geen (overige) vermeldenswaardige zaken.


  11 Beheer

  Indicatoren

  Er zijn voor dit beleidsveld geen (aanvullende) indicatoren gedefinieerd.


  11 Beheer

  Beleidskaders