00 Algemene dekkingsmiddelen

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

  Incidentele posten

  Rekening 2017

  Lasten (-)

  760

  Gebouwbeheer

  94

  Activerium

  58

  Registratuur & archief

  23

  Beheer Telefonie

  342

  Beheer Infrastructuur

  111

  Human Resource management

  14

  Bestuursdienst

  118

  Baten (+)

  382

  Activerium

  20

  Telefonie

  342

  Beheer Infrastructuur

  20

  Saldo

  -378

  Afwijkingen rekening 2017 - begroting na wijziging 2017

  Personele budgetten, bestuurders- en loonkosten en premieafdrachten
  In 2017 zijn de totale kosten die gerelateerd zijn aan de loonsom aanzienlijk gestegen, en daarmee een feitelijke overschrijding van € 628.000 (2,4%) onoverkomelijk.
  Voor deze overschrijding zijn enkele hoofdoorzaken aan te wijzen.
  De premiestijging ABP is hoger uitgevallen dan geprognosticeerd (€ 150.000). Dat laatste is ontstaan door de absolute premiestijging en door een aanzienlijke stijging van het aantal werknemers. In 2017 is het personeelsbestand toegenomen omdat diverse wettelijke taken dienden te worden verricht (FG-functionaris, Ciso-ambtenaar) alsmede lokale beleidskeuzes voor nieuwe taken. Daarnaast zijn er fikse toenames geweest op diverse inconveniënten en toelages die niet voorzien waren. Denk hierbij aan toeslagen onregelmatigheid, verhoging vergoeding raadsleden, wachtdienst, verkoop verlofuren, generale ontslaguitkering (€ 165.000).
  Tevens hebben wij als gevolg van de controle van de belastingdienst in 2016 voor het boekjaar 2017 een naheffing ontvangen over voorgaande jaren (€ 71.000).
  Voor 2018 is nu al duidelijk dat de premiestijging doorzet en de algehele salarisstijging een feit is. De aanwezige werkdruk zal vooralsnog niet leiden tot een verminderde personele capaciteit.

  Gebouwenbeheer
  Dat de uitputting in 2017 in totaal ca. € 93.000 hoger is geweest dan in 2016 wordt veroorzaakt doordat:

  • in 2017 eenmalige uitgaven hebben plaatsgevonden a.g.v. de afronding van een herhuisvestingsproject, terwijl in dat jaar ook de huisvestingskosten zijn toegenomen a.g.v. de inhuizing van het Veiligheidshuis Heerlen (daarna gefuseerd tot Veiligheidshuis PL);
  • inzake aardgas in 2016 een restitutie heeft plaatsgevonden a.g.v. de afrekening div. kantoorgebouwen van 2015 terwijl op aardgas 2017 de voorschotten over januari 2018 van de kantoorgebouwen reeds zijn geboekt.

  Activerium
  Dat de kosten in 2017 ca. € 57.000 hoger uitvallen dan in 2016 heeft m.n. te maken met het feit dat in 2017 de kosten voor inhuur van de beveiliger ten laste van deze post werden gebracht (i.v.m. fiscale voorschriften terzake) terwijl deze in 2016 nog door de sector MaZo vanuit de kostenplaats werden bekostigd. Daarnaast zijn de huurpenningen gestegen.

  Registratuur en archief
  De tekorten worden veroorzaakt door overschrijding van het taakstellend budget voor abonnementskosten en portokosten (resp. € 8.140 en € 14.335). Vergeleken met de daadwerkelijke cijfers over 2016 is te zien dat we de kosten echter hebben weten te beheersen en dat er zelfs sprake is van geringe kostenreductie (resp. € 1.036 en € 4.470). Bij portokosten zien we een kleine daling in het volume verstuurde poststukken, maar dit werd grotendeels teniet gedaan doordat Businesspost en PostNL een gemiddelde prijsstijging van ruim 5% in rekening brachten. Bij abonnementen zie je iets soortgelijks. We zijn erg terughoudend in het aangaan van nieuwe verplichtingen. Vergeleken met een aantal jaren geleden dekt de term “abonnementen” echter niet meer de lading. Oorspronkelijk werd hiermee de bedrijfsbibliotheek bedoeld, die bestond uit een verzameling boeken en tijdschriften die voor de uitvoering van de taken van de organisatie van belang waren. Tegenwoordig zitten de kosten amper meer in de aankoop van “analoge” publicaties, maar vooral in de kosten voor abonnementen op ’n tiental digitale databanken met jurisprudentie, richtlijnen, samenvattingen, praktijkvoorbeelden en andere vakinhoudelijke informatie die vaak essentieel zijn voor het uitoefenen van het werk, ook al omdat ze continu worden geactualiseerd. We zien dat deze digitale vraagbaken steeds belangrijker worden, steeds meer mogelijkheden krijgen, maar ook helaas steeds duurder worden.

  Beheer Telefonie
  Op deze post is in 2017 een budget voorhanden van € 342.500 terwijl er gedurende 2017 geen uitputting heeft plaatsgevonden.
  Het betreft hier een bedrag dat bij gelegenheid van de Voorjaarsnota 2016 ter beschikking is gesteld voor de vervanging van de verouderde telefooncentrale. In het kader van een nadere prioriteitenstelling ten behoeve van de ambities van onze stad, zijn deze middelen uiteindelijk ingezet om ambities op andere vlakken van gemeentelijke zorg mogelijk te maken. De huidige telefooncentrale is in de loop van het 2e kwartaal 2017 gereviseerd om nog enige jaren dienst te kunnen doen om voor zover technisch en functioneel mogelijk in te kunnen spelen op de ambities op het vlak van bereikbaarheid en dienstverlening.

  Beheer Infrastructuur
  Het overschot van € 19.582 heeft als reden dat er nog een onvoorziene eindafrekening over Q4 2017 inzake specifieke diensten heeft plaatsgevonden. Deze is ten laste van de begroting 2018 is geboekt.

  Algemene uitkering
  T.o.v. de bijgestelde begroting is sprake van een meevaller van € 50.000, dit betreft een inschatting m.b.t. afrekening oude jaren.

  Belastingen
  In verband met nagekomen bezwaren oude jaren is nog sprake van een tegenvaller van circa € 0,2 miljoen.

  Rente
  Er is sprake van een meevaller van € 140.000, dit betreft hoofdzakelijk een niet geraamde rentevergoeding van CPK Ontwikkeling BV over het derde kwartaal (vertraging terugkoop theater).

  Onvoorzien
  Het restant op de post onvoorzien is € 22.300.

  Reserves
  Voor een toelichting op de ontwikkeling van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op het rekeningresultaat en de toelichting bij beleidsveld 0.

  Voor het overige wordt verwezen naar de toelichting op het rekeningresultaat en de toelichting bij beleidsveld 0.

  Afwijkingen rekening 2017 - rekening 2016

  Afschrijvingen
  In 2017 waren de afschrijvingen circa € 10,3 mln lager dan in 2016. In 2016 hebben diverse vervroegde afschrijvingen plaatsgevonden in verband met de inzet van diverse reserveringen (buitenring, gemeentewerf Hammolenweg) alsmede de aflossingen bruglening Enexis en leningen woningbouw.

  Beheer Infrastructuur
  Het verschil € 110.574 heeft betrekking op de uitbreiding van het aantal accounts/werkplekken in Kerkrade in 2017 t.o.v. 2016, t.w. van 508 in 2016 naar 538 in 2017.

  Gemeentelijke belastingen
  De OZB valt t.o.v. 2016 circa € 0,2 lager uit. Dit heeft te maken met lagere waardeontwikkelingen dan in eerste instantie geprognosticeerd door BsGW. Verder is sprake van nagekomen nadelen oude jaren.
  Voorts is t.o.v. 2016 sprake van een lagere bijdrage op dit beleidsveld. Conform gewijzigde BBV is nl. het deel van de bijdrage aan BsGW dat betrekking heeft op afval en riool naar die beleidsvelden toegerekend (3 resp. 11).

  Algemene uitkering
  T.o.v. 2016 is in 2017 circa € 3,8 miljoen minder ontvangen. In de toelichting bij het beleidsveld wordt nader ingegaan op de diverse circulaires.

  Deelnemingen
  Het jaar 2016 was extra hoog omdat toen circa € 0,6 miljoen aan liquidatiedividend was ontvangen van Parkeeraccommodaties Kerkrade BV en MFC d'r Pool BV.

  Belastingdienst
  Er is t.o.v. 2016 sprake van een meeropbrengsten van circa € 0,7 miljoen. Dit heeft met name te maken met de btw-teruggaves oude jaren. Een groot gedeelte hiervan is toegevoegd aan de reserve sociaal domein (€ 600.000), het restant is ten gunste gebracht van de algemene middelen (€ 370.000). Voorts is nog een bedrag opgenomen van € 120.000 (inschatting) in verband met de komende suppleties oude jaren. In 2016 was ook sprake van een extra btw-teruggave oude jaren, maar voor een lager bedrag.

  Reserves
  Voor een toelichting op de ontwikkeling van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op het rekeningresultaat en de toelichting bij beleidsveld 0.