01 Bouwen en wonen

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

  Incidentele posten

  Rekening 2017

  Lasten (-)

  739

  Voorbereiding super local

  82

  Studentenhuisvesting

  34

  Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld

  15

  Bewegwijzering museumplein

  50

  Haalbaarheidsonderzoek Bewegingsboulevard

  545

  Bijdrage monumenten/kerken

  13

  Baten (+)

  415

  Isv gelden toegevoegd aan reserve stadsvernieuwing

  210

  Batig saldo wijk van morgen toegevoegd aan reserve stadsvernieuwing

  171

  Bijdrage Meandergroep voor inrichting openbare ruimte schacht

  34

  Saldo

  -324

  Afwijkingen rekening 2017 - begroting na wijziging 2017

  N.v.t.

  Afwijkingen rekening 2017 - rekening 2016

  In 2016 is een cultuur-historisch onderzoek uitgevoerd voor € 13.000 ten behoeve van het gebiedsplan Baalsbruggen.

  In 2016 en 2017 is resp. € 72.000 en € 51.000 aan advieswerkzaamheden voor stedelijke ontwikkeling besteed. De afwijking van 2016 wordt met name veroorzaakt door advieskosten voor de projecten Schaesbergerstraat, Heerlenersteenweg en Grachterstraat.

  Aan procesbegeleiding voor de hoogbouwflats is in 2016 € 13.500 besteed. De bijdrage hiervoor van Parkstad Limburg was € 8.550.

  Kosten en baten van grondexploitaties lopen meerjarig, kosten worden eenmalig gemaakt en baten worden eenmalig ontvangen. Het vergelijken en geven van verklaringen is niet zinvol. In de paragraaf grondbeleid is een uitgebreide toelichting opgenomen over het verloop van de diverse grondexploitaties.

  In 2016 is een stuk grond langs de Worm incl. visvijver verworven voor € 101.000. Hiervoor zijn middelen uit de reserve Stadsvernieuwing beschikbaar gesteld.

  Voor de herontwikkeling van de locatie hoogbouwflats Bleijerheide (Super Local) is in 2016 en 2017 resp.  € 27.000 en € 82.000 aan voorbereidingskosten gemaakt. Deze middelen zijn uit de reserve Stadsvernieuwing beschikbaar gesteld.

  Voor de renovatie van de kerk in Terwinselen is in 2016 de laatste termijn ad € 65.000 verstrekt. Hiervoor is een provinciale bijdrage van € 50.000 doorbetaald aan het kerkbestuur OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Tevens is een bijdrage van € 15.000 beschikbaar gesteld uit de reserve Stadsvernieuwing.

  Uit de reserve Stadsvernieuwing is in 2016 € 20.900 en in 2017 € 15.000 beschikbaar gesteld voor gevelverbeteringen.

  Voor studentenhuisvesting is in 2017 een bedrag van € 34.000 uit de reserve stadsvernieuwing beschikbaar gesteld.

  Voor de gebiedsontwikkeling Rolduckerveld is uit de reserve Stadsvernieuwing € 15.000 voor procesgelden beschikbaar gesteld .

  In 2017 is een bedrag van € 210.000 vanuit ISV toegevoegd aan de reserve stadsvernieuwing.

  Het batig saldo ad € 171.000 van de wijk van morgen is toegevoegd aan de reserve stadsvernieuwing.

  In 2016 is het leefbaarheidsproject Schacht afgerond. Van het geïnvesteerde bedrag ad € 261.000 is een bedrag van € 23.000 beschikbaar gesteld uit ISV-2 en € 238.000 is beschikbaar gesteld door de Provincie.

  In 2016 is van HEEMwonen € 200.000 ontvangen als de aflossing van een verstrekte geldlening.

  Voor startersregelingen is in 2016 en 2017 telkens een bijdrage van € 50.000 beschikbaar gesteld.

  In 2017 is een bedrag van € 50.000 besteed voor de bewegwijzering museumplein.

  In 2017 is een bijdrage van € 34.000 van de Meandergroep ontvangen voor de inrichting van de openbare ruimte bij de Schacht.

  Van het voorbereidingsbudget voor de bewegingsboulevard is in 2017 € 545.000 besteed.

  Voor monumenten / kerken is een bijdrage van € 12.500 verstrekt in 2017.

  Voor het verplaatsen van het wegkruis in de Grachterstraat (i.v.m. komst Buitenring) is in 2016  een bijdrage van € 19.000 van de provincie ontvangen.

  In het uitvoeringsprogramma wijkontwikkeling worden veelal eenmalige projecten opgenomen. Door afbouw van de middelen (bezuinigingsmaatregel) lopen de bestede bedragen af in 2016 € 87.000 en in 2017 € 46.000.