04 Economie en toerisme

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

  Incidentele posten

  Rekening 2017

  Lasten (-)

  325

  Bereikbaarheidsmaatregelen Rodaboulevard

  25

  Parstad Limburg streetwise

  25

  Centrummanagement

  110

  Bijdrage Stichting WMC

  44

  Kosten WMC

  121

  Baten (+)

  0

  Saldo

  -325

  Afwijkingen rekening 2017 - begroting na wijziging 2017

  N.v.t.

  Afwijkingen rekening 2017 - rekening 2016

  Voor het uitwerken van bereikbaarheidsmaatregelen op de Rodaboulevard is er in 2017 een bedrag van € 25.000 besteed.

  Voor Streetwise is in 2017 een bijdrage van € 25.000 aan Parkstad Limburg verstrekt.

  In de voorjaarsnota 2016 is voor centrummanagement voor de jaren 2016 t/m 2018 jaarlijks € 75.000 beschikbaar gesteld. In 2016 is een bedrag van € 20.000 en in 2017 is een bedrag van € 110.000 besteed aan centrum management (inhuur centrum manager, advieskosten terrassenbeleid, digitale stad, fietsenstalling, dropstores en pop up stores).

  De reconstructie van de parkeerplaats aan de Brughofweg is in 2016 ter hand genomen en het project is begin 2017 afgerond. Er is resp. € 44.000 in 2016 en € 14.000 in 2017 besteed.

  In 2017 is een bijdrage van € 15.000 aan Gaiapark verstrekt voor het project etalage GaiaZoo.

  De kosten van de beleefbus bedroegen in 2017 € 21.000.

  De opbrengst  retributies van Gaia steeg in 2017 licht van € 73.833 naar  € 74.096.

  In het WMC jaar 2017 is een bijdrage van € 44.000 verstrekt t.b.v. WMC village, vlaggen en wimpels en kosten opening). Verder is € 121.000 besteed voor het opfraaien van de stad, het aanbrengen van verlichting en het schoonhouden van de stad.