05 Veiligheid en handhaving

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

  Incidentele posten

  Rekening 2017

  Lasten (-)

  1600

  Markten

  99

  Openbare Orde en veiligheid

  1253

  Brandweer

  207

  Uitvoering Bijzondere wetten

  41

  Baten (+)

  30

  RUD afrekening 2016

  8

  Nazorg Ex geditineerden

  11

  Handhaving Veiligheid

  11

  Saldo

  -1570

  Afwijkingen rekening 2017 - begroting na wijziging 2017

  De werkelijk ontvangen  bouwleges  zijn in 2017 € 10.000 achtergebleven bij de geraamde inkomsten van € 262.000.

  Afwijkingen rekening 2017 - rekening 2016

  Bouwleges
  Als  positief gevolg van het aantrekken van de economie zijn de bouwleges in 2017 met € 87.000 toegenomen naar € 252.000.

  In 2017 is € 18.000 besteed aan de inhuur van een juridische medewerker bij de afd. M & B.

  Door indexering zijn de kosten van de RUD in 2017 met € 7.000 gestegen t.o.v. 2016. In 2017 is de  afrekening (meevaller € 8.000)  van de RUD over het jaar 2016 verwerkt.

  Openbare Orde en Veiligheid
  Salarissen bestuursdienst en sector Mazo zijn in 2017 opnieuw toegerekend n.a.v. verrichte werkzaamheden (1x per 4 jaar) voor € 1.203.100.

  Brandweer
  Salarissen sector Mazo zijn in 2017 opnieuw toegerekend n.a.v. verrichte werkzaamheden (1x per 4 jaar). Dit is een bedrag van € 94.300.     
  Verder is een meerjarenbegroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg/Brandweer opgesteld en geaccordeerd door het Algemeen Veiligheidsbestuur, waarin per jaar de bijdrage van de diverse gemeenten is vastgelegd. De bijdrage van de gemeente Kerkrade werd in 2017 verhoogd met een bedrag van € 113.129.

  Nazorg ex-gedetineerden
  Betreft een verantwoording van een doeluitkering

  Handhaving veiligheid                 
  In 2016 zijn een aantal nieuwe collegae in dienst getreden en deze collegae moesten allen uiteraard “ingekleed” worden. Daarnaast werden i.v.m. gewijzigde EC-normeringen een aantal nieuwe steekvesten aangeschaft.