08 Zorg

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

  Incidentele posten

  Rekening 2017

  Lasten (-)

  0

  Baten (+)

  0

  Saldo

  0

  Afwijkingen rekening 2017 - begroting na wijziging 2017

  Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
  Persoonsgebonden budget:
  De daling is o.a. een gevolg van de verruimde aandacht voor het aanspreken van de eigen kracht en zelfredzaamheid.
  Huishoudelijke verzorging Wmo Hbh:
  De lagere kosten wordt met name veroorzaakt door vrijvallende verplichtingen inzake huishoudelijke verzorging.

  Afwijkingen rekening 2017 - rekening 2016

  Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
  De stijging van de kosten m.b.t. aangepaste woningen wordt met name veroorzaakt door vrijvallende verplichtingen in het rekeningjaar 2016.
  HHT-gelden:
  Op aanvraag door de gemeente heeft het Rijk de zogenaamde Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT)- middelen beschikbaar gesteld voor de jaren 2015 en 2016.
  Begeleiding en Dagbesteding:
  Bij de stijging van de kosten zien we eveneens  een daling van de persoonsgebonden budgetten.