09 Werk en inkomen

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

  Incidentele posten

  Rekening 2017

  Lasten (-)

  0

  Baten (+)

  461004

  1

  Vrijval voorziening dubieuze debiteuren

  250.000

  2

  Voorschot gebundelde uitkering BUIG verhoogde asielinstroom

  211.004

  Saldo

  461004

  Afwijkingen rekening 2017 - begroting na wijziging 2017

  N.v.t.

  Afwijkingen rekening 2017 - rekening 2016

  Inburgering: In 2017 is ten opzichte van 2016 de taakstelling en daarmee het aantal geplaatste vluchtelingen grofweg gehalveerd. Verhoudingsgewijs geldt ditzelfde voor de inkomsten van het COA/Rijk en de uitgaven.

  Schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en minimabeleid: Het saldo in 2017 sluit 88.000 euro negatiever dan in 2016. Dit is voornamelijk te wijten aan een lichte stijging van de kosten bijzondere bijstand beschermingsbewind..

  Wsw: De uitgaven Wsw zijn gedaald, omdat er per 1 januari 2015 geen instroom meer mogelijk is in de doelgroep Wsw.

  Participatiebudget: De Rijksuitkering participatiebudget is in 2017 € 200.000 lager dan in 2016. De uitgaven zijn € 100.000 lager onder andere als gevolg van lagere uitgaven voor de ID en WIW banen als gevolg van geen instroom. Het saldo is derhalve € 100.000 negatiever dan in 2016.

  BUIG: De Rijksuitkering BUIG is in 2017 € 1.700.000 lager dan in 2016. Vanwege een succesvolle uitvoering van het actieplan ‘Iedereen een Kans’ heeft de gemeente Kerkrade deze korting grotendeels kunnen ombuigen. De uitgaven zijn namelijk met € 250.000 gedaald. Daarnaast heeft er eenmalig een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren plaatsgevonden (€ 250.000) en is er een voorschot aangevraagd voor de verhoogde asielinstroom van (€ 211.004). Het resultaat in 2017 is positief € 395.000, echter € 985.000 negatiever dan in 2016.