10 Bestuur en bedrijfsvoering

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

  Incidentele posten

  Rekening 2017

  Lasten (-)

  331

  Bestuursondersteuning college van B&W

  113

  Monitoring

  28

  Historisch archief

  51

  Externe Communicatie

  107

  VNG

  32

  Baten (+)

  227

  Public Relations en Marketing

  115

  Leges

  112

  Saldo

  -104

  Afwijkingen rekening 2017 - begroting na wijziging 2017

  Bestuursondersteuning college van B en W
  Het uitdragen van gemeentelijk beleid, het behartigen van de belangen van onze gemeente en het onderstrepen van onze plek in de lokale samenleving brengt kosten, ook uit oogpunt van representatie, met zich mee. In 2017 is bijna € 51.700 meer dan oorspronkelijk begroot voor dat jaar en bedroegen de uitgaven € 97.000. Deze uitgavenpost bevindt zich sinds 2014 op een min of meer gelijk stabiel niveau van afgerond € 75.000 op jaarbasis terwijl er structureel jaarlijks € 46.000 in de begroting beschikbaar is.
  In de jaren dat het Wereld Muziek Concours plaatsvindt ontstaan extra kosten van representatie. Om deze reden zijn de kosten van representatie in 2017 hoger dan normaal.
  De uitputting ingeleend personeel over 2017 is ruim € 16.000 hoger dan begroot. Deze hogere uitputting heeft te maken met de inhuur van bedienend personeel bij de ontvangsten ter gelegenheid van het WMC.
  De daadwerkelijke uitputting van "diensten derden" over 2017 overtreft het voor dat jaar begrote bedrag met € 10.090. Ook voor deze begrotingspost geldt dat het uitdragen van gemeentelijk beleid, het behartigen van de belangen van onze gemeente en het onderstrepen van onze plek in de lokale samenleving in toenemende mate vervoerskosten in casu diensten van een taxibedrijf met zich mede brengt.

  Legeskosten rij- en reisdocumenten
  De verwachte inkomsten meerjarig zijn gebaseerd op de inschatting hoeveel rij- en reisdocumenten er in de toekomst verstrekt zullen worden. Dit kan alleen bij benadering omdat op voorhand niet bekend is hoeveel documenten daadwerkelijk worden aangevraagd. Het voordeel van € 36.411 is ontstaan doordat de daadwerkelijk aangevraagde rij- en reisdocumenten meer zijn.

  Afwijkingen rekening 2017 - rekening 2016

  PR & Marketing
  Het verschil op de post diensten derden rekening 2016 € 220.464 en 2017 € 105.668 is veroorzaakt doordat in 2015 € 200.000 is vrijgemaakt voor de investering in marketing voor de jaren 2015, 2016 en 2017. De uitgaven waren in 2016 hoger dan in 2017 vanwege een groter aantal promotie-acties. Daarnaast is in 2016 eenmalig € 50.000 uitgegeven als bijdrage aan de Nationale Marketingcampagne National Geographic Earth Theater en GaiaZoo Kerkrade.
  Het verschil Parkstad Limburg rekening 2016 € 19.300 en 2017 € 0. Dit betreft een eenmalig bijdrage aan Parkstad Limburg inzake de Communicatie WTTC Award en regiopromotie

  Bestuursondersteuning – college van B&W
  De kosten van representatie in 2017 waren € 24.777 hoger dan in 2016. Dit heeft te maken met het Wereld Muziek Concours 2017.
  De kosten van inhuur personeel in 2017 waren € 18.000 hoger dan in 2016. Ook dit heeft te maken met het WMC.

  VNG – Contributies en inkomensoverdrachten overige overheden
  Op de eerste plaats is hier sprake van een administratieve wijziging waardoor vanaf 2017 budgetten en uitputting op een andere begrotingspost worden verantwoord. Hierdoor ontstaat op de ene post een lagere uitputting ten opzichte van het voorgaande jaar terwijl op de andere post sprake is van een hogere uitputting.
  Verder is op de post de financiële bijdrage van de gemeente Kerkrade aan de wederopbouw van Sint Maarten voor een bedrag van € 23.000 verantwoord.

  Monitoring
  In het najaar van 2017 is een burgeronderzoek uitgevoerd. Het budget voor de uitvoering hiervan is opgenomen in de voorjaarsnota 2017.
  Het burgeronderzoek wordt tweejaarlijks in de oneven kalenderjaren samen met de overige gemeenten in de Stadsregio Parkstad Limburg gehouden.

  Historisch archief
  Traditiegetrouw geen overschrijdingen op dit budget. We investeren amper in het archief en beperken ons tot het allernoodzakelijkste. Een deel van de daadwerkelijke kosten is echter “onzichtbaar” (personeel, huisvesting, digitaal archief).

  Externe communicatie
  Het verschil rekening 2016 en 2017 betreft de inhuur van extra personeel bij het team communicatie wegens een toename van projectcommunicatie en de pilot Meer Beeld Minder Tekst, waarbij ingezet wordt op communicatie via bewegende beelden.

  Leges- en kosten Burgerplein
  De verwachte inkomsten meerjarig zijn gebaseerd op een inschatting hoeveel rij- en reisdocumenten er in de toekomst zullen verstrekt zullen worden. Dit kan alleen bij benadering daar niet bekend is hoeveel documenten daadwerkelijk worden aangevraagd. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 75.862.