11 Beheer

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

  Incidentele posten

  Rekening 2017

  Lasten (-)

  727

  Inhaalslag onderhoud wegen

  274

  Renovatie begraafplaats Hambos

  25

  Aanschaf schaftwagens

  17

  Huren materieel stedelijk beheer

  37

  Leuning wijngrachttunnel

  32

  Vri Rolduckerstraat

  45

  Groot onderhoud raadhuis

  29

  Groot onderhoud Parkstad Limburg Stadion

  268

  Baten (+)

  242

  Nedvang subsidie zwerfafval

  54

  Bijdrage zusters Ursuline overdracht begraafplaats

  20

  Afrekening Ver. van Eigenaren Wijngracht

  15

  Verkoop grond openbaar groen

  137

  Inruil tractor

  16

  Saldo

  -485

  Afwijkingen rekening 2017 - begroting na wijziging 2017

  N.v.t.

  Afwijkingen rekening 2017 - rekening 2016

  Door het noodweer in juni 2016 is schade ontstaan aan het rioolstelsel. De herstelkosten waren € 72.000.

  Jaarlijks verschillen de exploitatiekosten van het rioolstelsel. In het overzicht worden de afwijkingen van 2017 t.o.v. 2016 in beeld gebracht.

  2017

  2016
  bedragen in €

  Inspecteren filmen rioolstelsel

  63.000

  54.000

  Onderhoud (vervangen slechte rioolstrengen)

  572.000

  481.000

  Onderhoud riool gemalen

  20.000

  18.000

  Kolken zuigen

  44.000

  58.000

  Ongediertebestrijding

  47.000

  38.000

  Onderhoud bassins

  64.000

  53.000

  Waterschapslasten

  78.000

  71.000

  Kwijtschelding

  545.000

  482.000

  Door een tariefstijging is de opbrengst van de rioolrechten gestegen van  € 4,704 mln naar € 4,781 mln.

  In 2017 is voor wegen een extra bedrag van € 274.000 besteed voor achterstallig onderhoud. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld uit het structuurfonds.

  In de VJN2016 is uit het parkeerfonds € 221.000 beschikbaar gesteld omdat de kwaliteit van het wegennet om extra aandacht vraagt. Met deze middelen zijn de Schoolstraat, de Niersprinkstraat, en het Wauwelpad ter hand genomen.

  Voor de reconstructie van de Binnenring is in 2016 € 75.000 aangewend. Van de Provincie is een BDU-subsidie van € 150.000 ontvangen. In 2016 is € 75.000 taakstellend gereserveerd voor het inrichten van de rotondes. In 2017 is hiervan € 21.000 de afronding van dit project zal in 2018 plaatsvinden.

  In 2016 is een bedrag van € 13.000 besteed aan de implementatie van Integraal Beheer Openbare Ruimte.

  Voor de aanleg van de buitenring is in 2016 € 1,042 mln van de Provincie ontvangen als natuurcompensatie/overdracht tracégronden.

  In  2016 is de afrekening van de BDU-bijdrage ad € 184.000 voor de reconstructie van de kruising Plein -parkeerplaats Plein ontvangen.

  Voor regulier groot onderhoud aan wegen is in 2017 en 2016 resp. € 715.000 en € 661.000 besteed.

  In 2016 is de pilot onkruidbestrijding op verhardingen door gedetacheerde WSP-medewerkers van start gegaan. In 2017 is een subsidie voor de bestrijding van zwerfafval ad € 54.000 aangewend  voor het aanschaffen van schaftwagens € 17.000 en het huren van materieel voor onkruidbestrijding.

  De kosten van gladheidsbestrijding zijn afhankelijk van de winterse omstandigheden (aantal uitrukken). In 2017 en 2016 is respectievelijk € 192.000 en € 152.000 besteed.

  Door het vervangen van armaturen door led verlichting zijn de energiekosten en onderhoudskosten in 2017 met € 11.000 afgenomen. Voor sfeerverlichting is in 2016 een bijdrage van € 18.000 verstrekt uit de beschikbare middelen van de openbare verlichting. Aan incidentele vervangingen van slechte lichtmasten is in 2017 en 2016 respectievelijk € 28.000 en € 39.000 besteed.

  In 2017 is de leuning in de Wijngracht tunnel (Bril)  voor een bedrag van € 32.000 vervangen.

  In 2017 is de VRI in de Rolduckerstraat voor een bedrag van € 45.000 vervangen.

  In 2017 is er voor groot onderhoud ( impregneren gevel en schilderwerk raadhuis) € 29.000 besteed.

  In 2016 is de fonotheek voor een bedrag van € 102.000 gesloopt. Hiervoor zijn de middelen uit de reserve gebouwen beschikbaar gesteld.

  Voor het inspecteren van diverse gebouwen aan de NEN-norm is in 2016 € 8.000 besteed.

  In 2016 is de provinciale subsidie ad € 25.000 van het project school Blokkenberg ontvangen.

  Na overleg met de accountant is in 2017 de huurovereenkomst met Heton Sport Kerkrade B.V. geactualiseerd zodat de gemeente bij investeringen aan binnensportaccommodaties kan opteren voor BTW teruggaaf. De hogere exploitatie bijdrage en huurpenningen € 121.500 zijn budgettair neutraal verwerkt in de begroting.

  De instandhoudingskosten voor de Campus bedroegen in 2016 en 2017 resp. € 136.000 en € 128.000.

  Voor het aanvullen van het exploitatiebudget van de gemeentelijke gebouwen is in 2016 € 30.000 uit de reserve gebouwen beschikbaar gesteld. In 2017 is hiervoor een bedrag van € 36.500 voor onderhoud aan de parkeergarages beschikbaar gesteld.

  In 2017 is de afrekening 2015 van de Vereniging van Eigenaren Wijngracht Complex ontvangen. Het batig saldo ad € 15.000 is verwerkt in de rekening 2017.

  Door indexering is de opbrengst reclameborden in 2017 gestegen van € 215.000 in 2016 naar € 221.000 in 2017.

  In 2017 heeft er groot schilderwerk aan de staalconstructies plaatsgevonden en zijn de dugouts vervangen in het Parkstad Limburg Stadion. De kosten ad € 268.000 zijn afgedekt door de reserve gebouwen.

  In 2017 is er gestart met de renovatie van de begraafplaats Hambos. De gemaakte kosten ad € 25.000 kunnen voor € 20.000 worden bekostigd uit de bijdrage van de zusters Ursuline (overdracht  begraafplaats naar gemeente).

  In 2016 en 2017 zijn er resp. € 44.000 en € 58.000 aan grafrechten ontvangen.

  Door een wijziging van de BBV worden de loonkosten van WSP medewerkers niet meer op de hoofdkostenplaats verantwoord maar bij stedelijk beheer openbaar groen. In 2017 bedroegen deze inhuurkosten € 236.000.

  In 2017 bedroegen de kosten voor het leefbaarheidsproject Step-Stones in Kerkrade-Oost € 80.000; hiervoor is een bijdrage van € 80.000 van de Provincie ontvangen.

  Voor herstelwerkzaamheden naar aanleiding van het noodweer in juni 2016 is € 113.000 besteed.

  Voor het onderhouden van het openbaar groen is in  2016 en 2017 resp. € 208.000 en € 190.000 besteed.

  De opbrengst pachten bedroeg in 2016 € 135.000 i.v.m. een nabetaling over oude jaren. In 2017 bedroegen de reguliere pachtinkomsten € 82.000.

  In 2016 is er voor € 18.000 openbaar groen verkocht. Door de verkoop van 3 grote stukken openbaar groen (Berenbos, Kerkradersteenweg en Bergbezinkbassin in Rimburg) bedroeg de opbrengst in 2017 € 137.000.

  In 2017 bedroeg de inruil van een oude tractor € 16.000.

  De kosten voor het onderhoud van het openbaar groen door de gedetacheerde Wozl medewerkers zijn in 2017 door indexering met  € 10.000 gestegen.

  Het renovatieplan speeltuinen is in 2016 voor een bedrag van € 66.000 afgerond.

  In 2016 is de renovatie van het Stadspark afgerond. Aan openbaar groen is € 675.000 besteed. In het kader van de leefbaarheidsprojecten is door de Provincie een subsidie van € 500.000 beschikbaar gesteld.

  Aan de gebiedsexploitatie Anstelvallei is in 2016 een bedrag van € 225.000 besteed; deze gelden zijn in 2016  ten laste van het structuurfonds gebracht. In 2017 is er € 337.000 besteed waarvan € 107.000 ten laste van het structuurfonds is gebracht en € 230.000 subsidie van de Provincie is ontvangen.

  Aan het leefbaarheidsproject Kloostertuinen Rolduc is in 2016 en 2017 resp. € 78.000 en € 257.000 besteed. Hiervoor is een provinciale subsidie van resp. € 78.000 en € 257.000  aangewend.

  Voor het onderhoud aan de sportvelden is er in 2016 en 2017 resp. € 219.000 en € 217.000 besteed.

  De bijdrage aan het Gegevenshuis bedroeg in 2016 € 84.000 (incl. tegemoetkoming frictiegelden). In 2016 heeft de afrekening over het jaar 2015 plaatsgevonden waarbij € 11.500 is gerestitueerd naar de gemeente. Voor het detacheren van een medewerker is in 2016 € 5.000 ontvangen. Vanaf 2017 is de frictievergoeding niet meer van toepassing en bedraagt de bijdrage aan het Gegevenshuis € 141.000.