11 Beheer

  Afwijkingen actuele raming krediet 2017 - primaire raming krediet 2017

  In de primaire begroting van 2017 was voor wegen, straten en pleinen € 2,184 mln geraamd. In de voorjaarsnota 2017 is het batig saldo ad € 179.000 van de afronding van infra projecten toegevoegd aan het budget van 2017. In de voorjaarsnota 2017 is € 363.000 doorgeschoven naar 2018. Verder is er in 2017 € 122.000 van wegen, straten en pleinen overgeheveld naar civieltechnische kunstwerken voor de brug in de Merksteinstraat, en is € 15.000 bestemd voor de aanschaf van dienstkleding van de afd. Stedelijk Beheer van de sector SOB.

  Voor civieltechnische kunstwerken was primair in 2017 € 53.000 begroot. In de Najaarsnota 2016 is
  € 90.000 voor de realisatie van de brug in de Merksteinstraat toegevoegd aan het investeringsbedrag van 2017. In de Voorjaarsnota 2017 is € 16.000 van de afrekening van afgeronde projecten toegevoegd.
  Voor de uitvoering van de brug in de Merksteinstraat is in de najaarsnota 2017 € 122.000 van wegen, straten en pleinen, en € 113.000 van onvermijdbaar toegevoegd aan civieltechnische kunstwerken waardoor een totaalbedrag van € 394.000 beschikbaar was.

  Het primaire investeringsbudget ad € 155.000 van de openbare verlichting is niet gewijzigd.

  Voor gemeentelijk gebouwen was in 2017 primair € 512.000 beschikbaar. Met de kredietregularisatie is € 19.000 toegevoegd aan het budget gebouwen. In de Voorjaarsnota 2017 is het bedrag met € 50.000 verhoogd naar € 581.000 i.v.m. gewijzigde inzichten omtrent toerekening van btw aan binnensportaccommodaties.

  Van het primaire investeringsbudget ad € 360.000 voor het openbaar groen is € 15.000 bestemd voor de aanschaf van dienstkleding van de afd. Stedelijk Beheer van de sector SOB.

  In de primaire begroting van 2017 was voor riolen € 2,4 mln geraamd. In de Najaarsnota 2016 is dat bedrag bijgesteld naar € 2,650 mln. In de Voorjaarsnota 2017 is aangegeven dat het voor de basisinspanningen gereserveerde bedrag met € 650.000 kan worden verlaagd.

  Afwijkingen besteed 2017 - actuele raming krediet 2017

  In 2017 was er voor rioolrenovaties en reliningen € 2,522 mln gevoteerd. Van het beschikbare budget  is
  € 1,426 mln besteed. Van het restant ad € 1,096 mln valt  € 4.000 (afrekening projecten 2017) vrij ten gunste van het GRP. Het restant ad € 1,092 mln zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, in het 1e halfjaar van 2018 worden afgerekend.

  Voor wegen, straten en pleinen is in 2017 € 4,218 mln gevoteerd. Werkzaamheden zijn uitgevoerd voor
  € 1,020 mln. Van het restantbedrag ad € 3,198 mln zal € 101.000 (afrekening projecten 2016) toegevoegd worden aan het investeringsbedrag van 2018. Voor een bedrag van ca. € 914.000 zijn i.v.m. een geschil met een aannemer werken nog niet gestart. Het restant ad € 2,183 mln zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, in het eerste halfjaar van 2018 worden uitgevoerd.

  Voor de vervanging van oude lichtmasten en armaturen was in 2017 € 176.000 beschikbaar. Deze middelen zijn volledig besteed voor het vervangen van verouderde armaturen door energiezuinige led-verlichting.

  Voor civieltechnische kunstwerken is in 2017 € 460.000 beschikbaar gesteld. In 2017 is de voorbereiding van de renovatie van de brug in de Merksteinstraat en de duiker in de Bosweg gestart. De uitvoering voor een bedrag van € 457.000 zal in 2018 plaatsvinden.

  Voor groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen was in 2017 € 2,381 mln beschikbaar. In dat bedrag is de herinrichting gemeentewerf Hammolenweg voor € 1,842 mln opgenomen. Het resterende krediet is aan diverse  projecten  besteed. Het resterende bedrag ad € 788.000 zal in 2018 ter hand worden genomen.

  Voor het beheren van openbaar groen was in 2017 € 698.000 beschikbaar. In 2017 is voor € 327.000 aan projecten afgerond.  Het restant ad € 371.000 zal in 2018 worden uitgevoerd.

  Voor vastgoedinfosystemen was in 2017 € 8.000 aan investeringsvolume beschikbaar. Voor € 3.000 zijn projecten afgerond. Het restant ad € 5.000 schuift door naar 2018.