2. Werk en economie

  Programmadoelstelling

  Aantrekkelijke stad voor ondernemerschap en terugdringen van het aantal uitkeringsgerechtigden

  Portefeuillehouder(s)

  J.Bok, T.Weijers, D.Schneider, J.Schlangen, L.Jongen, H. Wiermans

  • Financieel resultaat

   Begroot na wijziging € 48.602.000
   Realisatie € 48.155.000

  Voortgang activiteiten

  Bekijk thema's

  2. Werk en economie

  Thema's

  Aantrekkelijke en bereikbare stad

  • 0
  • 3
  • 1

  Relaties

  Relatie met beleidsveld Verkeer en vervoer (2), Beheer (11), paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (3)

  Activiteiten

  ToelichtingStatus
  Anticiperen op de mogelijkheid dat de buitenring er komt zodat dit tot zo min mogelijk knelpunten in de praktijk zal leiden
  Opstellen nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
  Beheer openbare ruimte in combinatie met sociale doelstellingen/ werkgelegenheid
  Inhaalslag wegenbeheersplan

  Werkgelegenheid creëren/stimuleren economie

  • 0
  • 0
  • 6

  Relaties

  Relatie met beleidsveld Bouwen en wonen (1), Economie en toerisme (4), Bestuur en overhead (10), paragraaf Grondbeleid (7)

  Activiteiten

  ToelichtingStatus
  Actieve ondersteuning/aanjagen IBA
  Deelname Limburg Economic Development (LED)
  Actualisatie nota toerisme waarbij vanuit de kansen van dit beleidsveld aandacht wordt besteed aan het verbinden en vermarkten van de toeristische attracties inclusief centrum en daarmee verbonden het verleiden tot een meerdaags bezoek in Kerkrade
  Creëren van een kwalitatief hoogwaardig ondernemersklimaat samen met ondernemers door het zoveel mogelijk terugdringen van de bureaucratie, het begeleiden van nieuwe ondernemers en verdere herstructurering van de bedrijventerreinen
  Afsluiten convenant met SBK ten einde ondernemers te betrekken bij nieuw beleid
  Realiseren Centrumplan t.b.v. aantrekkelijkheid en wervingskracht

  Toeleiden tot de arbeidsmarkt

  • 0
  • 0
  • 6

  Relaties

  Relatie met beleidsveld Jeugd (6), Zorg (8), Werk en inkomen (9)

  Activiteiten

  ToelichtingStatus
  Uitbouwen uitstroominstrumenten en betrekken ondernemers bij toekomstig beleid
  Versterken kwalificatieniveau WSW’ers, bijstandscliënten en Wajong-ers door het optimaliseren van de workshops
  Preventieve armoedebestrijding met focus op kinderen uit armoedegezinnen
  Focus op preventie door bestrijding laaggeletterdheid, VVE en vroegsignalering in combinatie met het actief op zoek gaan naar potentiële uitvallers
  Aanspreken eigen kracht in de vorm van het leveren van tegenprestaties voor het ontvangen van een uitkering
  Inzetten op fraudebestrijding teneinde het maatschappelijk draagvlak voor de doelgroepen te waarborgen