Aanbieding

  Aan de gemeenteraad

  Middels dit jaarverslag en deze jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde bestuur in 2017. Bij deze jaarstukken horen ook de controleverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant. Net zoals vorig jaar is er ook weer een online-versie.

  De raad verleent met het vaststellen van de jaarrekening décharge aan het college. Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet bieden wij u de jaarrekening 2017 ter vaststelling aan.

  Betreffende de Single Information Single Audit-regeling (Sisa) zijn er voor het verantwoordingsjaar 2017 in totaal 41 specifieke uitkeringen, waarvan er 3 relevant zijn voor Kerkrade.
  De verantwoording van deze regelingen is te vinden in het onderdeel ‘Jaarrekening 2017’.

  De in dit boekwerk genoemde bedragen zijn afgerond op duizenden euro’s, tenzij anders aangegeven. Hierdoor kunnen ook (kleine) afrondingsverschillen in tellingen voorkomen.

  In de begroting 2018 en eerdere documenten heeft u kunnen lezen over de wijzigingen vanaf 2017 in de verslaggevingsregels, het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In de begroting 2018 is al deels met de wijzigingen rekening gehouden. In de rekening 2017 zijn deze aanpassingen ook doorgevoerd. Zo is in het onderdeel ‘Jaarrekening 2017’ ook een overzicht van baten en lasten opgenomen naar "taakveld" conform de nieuwe eisen. De bestaande financiële gegevens zijn daartoe omgewerkt. Er zijn in de nieuwe situatie 9 hoofdtaakvelden, te weten: (0) bestuur en ondersteuning, (1) veiligheid, (2) verkeer, vervoer en waterstaat, (3) economie, (4) onderwijs, (5) sport, cultuur en recreatie, (6) sociaal domein, (7) volksgezondheid en milieu en (8) volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Deze zijn op hun beurt weer onderverdeeld in 53 taakvelden.
  Verder zullen in de loop van 2018 nog diverse verfijningen en verbeteringen worden doorgevoerd. De achterliggende administratie wordt in de loop van 2018 geconverteerd. Daarbij zullen onze huidige beleidsvelden 0 t/m 11 worden uitgefaseerd en worden vervangen door de genoemde hoofdtaakvelden.

  Burgemeester en wethouders

  Kerkrade, mei 2018