Financiële beschouwingen

  a. Rekeningresultaat

  Ten opzichte van de begroting 2017 is er sprake van een nadelig rekeningresultaat 2017 van € 267.000.
  De mutaties in de reserves zijn hierin al verwerkt, conform de kaders van de vigerende en door de raad vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen.
  Een korte toelichting op de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening 2017 t.o.v. de bijgestelde begroting 2017 (peil Najaarsnota), het verloop van de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ en het verloop van de ‘reserve structuurfonds / investeringsambities’ treft u aan onder f. “Analyse op hoofdlijnen, reserve parkeerfonds exploitatie en reserve structuurfonds/investeringsambities”.
  Een uitgebreide analyse is opgenomen in de jaarrekening.
  Wij stellen voor het rekeningresultaat 2017 te onttrekken aan de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’.

  b. Reserves en voorzieningen

  In de toelichting op de balans in de jaarrekening wordt een meer gedetailleerde specificatie van de reserves en voorzieningen gegeven. De reserves en voorzieningen geven het navolgende beeld:

  bedragen x € 1.000

  ultimo 2016

  ultimo 2017

  Algemene reserve

  5.215

  5.215

  Bestemmingsreserves *

  35.906

  29.118

  Voorzieningen

  6.738

  7.374

  Totaal

  47.859

  41.707

  * exclusief rekeningresultaat 2017

  Reserves
  Het totaal van de bestemmingsreserves is afgenomen met € 6,8 mln.
  Bij de jaarafsluiting diende in verband met het resultaat op de diverse producten sociaal domein per saldo in 2017 € 7,9 mln te worden onttrokken aan de 'reserve sociaal domein'. Een bedrag van € 2,6 mln is toegevoegd.
  Aan de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ is € 48.000 toegevoegd op basis van de meircirculaire 2015 (NJN2015), het rekeningresultaat 2016 ad € 1,005 mln, en enkele kleinere bedragen voor in totaal € 30.000.
  Daarnaast was sprake van diverse onttrekkingen i.v.m. "impulsen voor de stad" (VJN2016) voor € 1,3 mln, het tekort parkeren ad € 331.000 (VJN2017 raming € 345.000)), en het restant isv naar stadsvernieuwing ad € 210 (rek 2017).
  Aan de 'reserve structuurfonds' is € 0,4 mln toegevoegd t.b.v. cultuurcluster Centrumplan (NJN2016). Verder is er  een bedrag onttrokken van € 3,333 mln t.b.v. de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Kerkrade West. Dit bedrag is om verslaggevingstechnische redenen omgeboekt naar de 'reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen", ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. Het BBV is met ingang van 2017 op dit punt gewijzigd, waardoor thans deze "omweg" noodzakelijk is.
  Aan de 'reserve gebouwen' is € 0,685 miljoen onttrokken. Dit zijn voornamelijk uitgaven m.b.t. afrekening cultuurcluster.

  Voorzieningen
  Het totaal van de voorzieningen is toegenomen met € 0,7 mln. Aan de ‘voorziening projecten’ is € 0,309 mln onttrokken t.b.v. cultuurcluster.In de ‘voorziening pensioenverpl.weth.’ is € 417.069 gestort.
  Aan de ‘voorziening oninbare belastingdebiteuren’ is € 0,25 mln aanvullend toegevoegd in verband met onzekerheid opgenomen vorderingen.Aan de ‘voorziening dub. debiteuren sozawe‘ is € 0,25 mln onttrokken. Dit betreft een vrijval t.g.v. bijstandsverlening.   
  Zie verder ook de toelichting bij beleidsveld 0 en de toelichting op de balans

  Maximumomvang

  De vrije ruimte van de 'reserve evenementen' komt circa € 76.000 boven de maximumomvang uit.

  Echter hiervoor zijn ook reeds verplichtingen aangegaan. Dit betreft een samenwerking met Guido's Orchestra voor de duur van 3 jaar.

  c. Begrotingsbijstellingen na Najaarsnota

  De begroting is in 2017 op twee momenten formeel bijgesteld, i.c. bij de ‘Voorjaarsnota 2017’ (raad mei) en bij de ‘Najaarsnota’ (raad oktober). Omwille van een adequate kredietbewaking hebben nadien zoveel mogelijk budgettair neutrale budgetaanpassingen plaatsgevonden op diverse beleidsvelden. De aanpassingen passen binnen de kaders van de diverse beleidsvelden en kunnen soms ook beleidsveld-overstijgend zijn. Deze laatste budgetaanpassingen gedurende het begrotingsjaar worden formeel door de raad goedgekeurd door het vaststellen van de jaarrekening.

  In het kader van het beoordelen van de begrotingsrechtmatigheid zijn de kostenoverschrijdingen ten opzichte van de vastgestelde Najaarsnota van belang. Relevant zijn de volgende overschrijdingen.
  In beleidsveld 0 betreft dit o.a. de noodzakelijke administratieve boekingen ten behoeve van afsluiten boekhouding. Verder is sprake van overschrijdingen, die worden gecompenseerd door corresponderende hogere baten, door hogere onttrekkingen aan daarvoor bedoelde reserves bij de open-einde regelingen, of onderuitputting op andere budgetten.
  De meest belangrijke zijn de volgende:
  In beleidsveld 0 betreft dit de versterking van de voorziening oninbare belastingdebiteuren (€ 0,25 mln; zie ook analyse resultaat), de versterking van de voorziening pensioenverpl. wethouders (€ 0,4 mln; zie ook analyse rekeningresultaat), diverse reserveringen per jaareinde van (rest)bedragen i.v.m. lopende projecten (zoals bijvoorbeeld inburgering € 0,43 mln, terrassenbeleid en aanloopstraten centrum € 0,20 mln, armoedebeleid € 76.000, diverse lopende investeringen € 0,25 mln) en stortingen reserve evenementen € 0,23 mln (met name voor samenwerking met Guido Dieteren).
  In de beleidsvelden 0, 5 en 10 betreft dit diverse overschrijdingen bedrijfsvoering waaronder de loonsom (zie analyse resultaat).

  Daar waar deze overschrijdingen niet meer konden worden gecompenseerd, hebben zij het rekeningresultaat (deels) beïnvloed. Verwezen wordt naar de analyse van het rekeningresultaat.
  Een en ander past binnen het bestaande beleid en is conform de vigerende ‘Financiële verordening ex art. 212 GW’ resp. de vigerende Nota Reserves en Voorzieningen.

  d. Gebeurtenissen na balansdatum

  Er is momenteel geen sprake van noemenswaardige gebeurtenissen die nog van belang kunnen zijn voor het inzicht dat de jaarrekening 2017 dient te bieden. Zie verder ook §2. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

  e. Samenvatting rekeningresultaat

  De financiële verantwoording vindt plaats op het niveau van de beleidsvelden, met daarbij een aantal vergelijkende cijfers. In de verantwoording per beleidsveld verderop in dit jaarverslag treft u een nadere toelichting aan.

  bedragen x € 1.000

  Opbouw saldo rekening 2017

  Saldo begroting (peil Najaarsnota 2016

  629

  Mee- en tegenvallers Voorjaarsnota, mei 2017

  -974

  Onttrekking Parkeerfonds Exploitatie

  345

  Saldo begroting na Voorjaarsnota

  0

  Mee- en tegenvallers Najaarsnota, oktober 2017

  1000

  Onttrekking Parkeerfonds Exploitatie

  -1000

  Saldo begroting na Voorjaars- en Najaarsnota

  0

  Mee- en tegenvallers rekening

  -267

  Nadelig rekeningresultaat 2017

  -267

  In de balans en in de bijlagen worden de mutaties meer in detail weergegeven. Een “Recapitulatie van de lasten en baten per programma” is opgenomen in de jaarrekening.
  In de “Financiële productenrekening” zijn de lasten en baten gedetailleerd op productniveau weergegeven, net als de lasten en baten per functie respectievelijk categorie ten behoeve van de provinciale toezichthouder en het CBS (“Verdelingsmatrix”). Deze productenrekening alsook de “Rekening In Eén Oogopslag” (RIEO) maken deel uit van de jaarstukken.

  f. Analyse op hoofdlijnen, reserve parkeerfonds exploitatie en investeringsambities/structuurfonds

  Hierna volgen achtereenvolgens een analyse van de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening ten opzichte van de bijgestelde begroting 2017, het verloop van de ‘reserve parkeerfonds exploitatie 2017’ en het verloop van de ‘reserve structuurfonds / investeringsambities 2017’.

  Belangrijkste mee- en tegenvallers rekening na NjN okt. 2017

  bedragen in €

  Saldo Njn 2017

  Totaal saldo Njn 2017

  0

  Voordelen na Njn 2017

  BTW-teruggaaf oude jaren

  490.000

  *

  Teruggaaf 2011-2014

  370.000

  *

  Teruggaaf 2015-2017 alg.dnst

  120.000

  Restant onvoorzien

  22.300

  Leges en overige belastingen

  52.110

  Verkiezingen

  53.687

  Griffie

  21.874

  KP kapitaallasten/rente

  151.504

  Mutaties vaste activa (accountant)

  417.069

  Totaal voordelen na Njn 2017

  1.208.544

  Nadelen na Njn 2017

  Algemene uitkering

  -240.100

  *

  sept.circ., dec.circ., overige

  Bedrijfsvoering

  -346.299

  *

  loonsom, telefonie, ict, overige

  OZB

  -429.171

  *

  minderopbrengst, relatie vordering BsGW

  -488.480

  *

  prognosewijz.oude jaren, m.n. bezwaar

  -190.691

  *

  vordering BsGW 2017

  500.000

  *

  Storting in Voorz oninbare belastingdebiteuren

  -250.000

  Storting Voorz. pensioenverpl. weth. (accountant)

  -417.069

  Overige verschillen

  -42.853

  Totaal nadelen na Njn 2017

  -1.475.492

  Resultaat 2017

  -266.948

  Verloop ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ 2017-2021

  bedragen x € 1.000

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  Saldo begin

  3.455

  2.691

  1.023

  446

  446

  VJN 2015

  Saldo-egalisatie

  -456

  NJN 2015

  Meicirculaire 2015

  48

  VJN 2016

  Impulsen voor de stad *

  -909

  -788

  -37

  NJN 2016

  Terugdraaien saldo-egalisatie VJN 2015 (jaarschijf 2018) en saldo-egalisatie 2019

  456

  -540

  Kansenwinkels

  10

  -10

  REK 2016

  Storting rekeningresultaat in 2017

  1.005

  Resultaatbestemming 2016

  -210

  VJN 2017

  Parkeren centrum **

  -331

  NJN 2017

  Vrijval garantie en dividendbelasting

  20

  NJN 2017

  Planontwikkeling Atriumterrein / Center Court

  -397

  -603

  REK 2017

  Onttrekking rekeningresultaat 2017

  -267

  Saldo eind

  2.691

  1.023

  446

  446

  446

  * De nog niet bestede bedragen 2017 zijn doorgeschoven naar 2018. Het totaalbedrag over alle jaren vanaf 2016 is ongewijzigd.

  ** Voorlopig bedrag o.b.v. extrapolatie was -345 (VJN2017). Het daadwerkelijke tekort is onttrokken en lag iets lager.

  De reserve parkeerfonds exploitatie is een buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, die waar nodig vrij ingezet kan worden.

  Verloop ‘reserve structuurfonds/investeringsambities’ 2017

  De reserve is volledig dichtverplicht en had ultimo 2016 geen vrije ruimte meer. In de jaarrekeningen 2015 en 2016 is een overzicht opgenomen van de besluiten en bestedingen. In verband met de overzichtelijkheid worden nu nog slechts de posten opgenomen die in 2016 nog niet volledig besteed waren. Daarvan wordt aangegeven wat ultimo 2017 de uitputting is.

  bedragen x € 1.000

  Omschrijving

  Beschikbaar

  Besteed ultimo 2017

  Stadsdeelvisie Kerkrade-West (feb '11)

  1

  2.413

  2.413

  Verhuizing bibliotheek (VJN'11)

  250

  212

  Gebiedsontwikkeling Anstelvallei (juni'13)

  1.000

  942

  Reservering aankoop grond Industriestraat - Transferium (juni'13)/stadsvernieuwing)

  600

  498

  Centrumplan (juni'13)

  10.000

  10.000

  Investeringsbijdrage ZLSM (nov'13)

  365

  292

  Plan Heilust - MFA Kerkrade West (VJN'13/(jan'14))/

  2

  1.673

  1.470

  Wegenbeheersplan (VJN'15)

  1.200

  260

  Uitvoeringsmaatregelen stadsmarketing (VJN'15)

  200

  200

  Cultuurcluster centrumplan (NJN'16)

  3

  2.816

  312

  1.  Het beschikbare bedrag is inclusief € 0,3 mln t.b.v. zgn. sociaal programma. Bij het bestede bedrag ultimo 2016 is rekening gehouden met een op grond van verslaggeving verplichte correctie van de voorziening projecten ten gunste van de reserve in 2016 ad € 0,65 mln. De bestedingen die ten laste van de voorziening zouden gaan, komen nu ten laste van de reserve (budgettair neutraal derhalve).

  2. Van het besluit van januari 2014 is € 0,973 mln beschikbaar, alsook € 0,7 mln dat eerder via de VJN2013 beschikbaar is gesteld door overheveling van reserve parkeerfonds. In verband met de overzichtelijkheid zijn
  deze thans samengevoegd.

  3.  Beschikbaar is € 1,816 mln dat ultimo 2015 gecorrigeerd is van de voorziening projecten naar reserve structuurfonds om verslaggevingstechnische redenen (zie ook rekening 2015, budgettair neutraal). Daar werd conform Najaarsnota 2016 in totaal € 1,0 mln aan toegevoegd, zijnde € 0,6 mln in 2016 en € 0,4 mln in 2017.