3. Participatie

  Programmadoelstelling

  Verder ontwikkelen van burgerkracht. Verbeteren van de intrinsieke beleving van welzijn en gezondheid van onze inwoners.

  Portefeuillehouder(s)

  J.Schlangen, L.Jongen, J.Bok, H.Wiermans, T.Weijers, J.Som, D. Schneider

  • Financieel resultaat

   Begroot na wijziging € 45.484.000
   Realisatie € 42.037.000

  Voortgang activiteiten

  Bekijk thema's

  3. Participatie

  Thema's

  Naar vermogen meedoen

  • 0
  • 0
  • 7

  Relaties

  Relatie met beleidsveld Jeugd (6), Welzijn sport en cultuur (7), Zorg (8), Beheer (11)

  Activiteiten

  ToelichtingStatus
  Monitoring nieuw beleid op de 3 D’s en waar nodig bijstellen
  Stimuleren rol medische centra en start 1+ medisch centrum
  Doorontwikkeling "Samen Leven, brede samenwerking in het lokale sociale domein
  Stimuleren sport in relatie tot jeugd en onderwijs
  Deelname aan JOGG (Jeugd op gezond gewicht) en GIDS (Gezond in de stad)
  Preventie door initiatieven gericht op jeugd in samenhang met ouders en omgeving
  Hulpvraag en aanbod in combinatie met de mogelijkheden van de burger zelf en zijn omgeving via maatwerk op elkaar afstemmen

  Mogelijkheden om te ontmoeten

  • 0
  • 0
  • 7

  Relaties

  Relatie met beleidsveld Welzijn, sport en cultuur (7)

  Activiteiten

  ToelichtingStatus
  Herijken evenementenbeleid
  Herijken cultuurbeleid (cultuurnota)
  Realiseren cultuurcluster binnen het centrumplan
  Vaststellen visie op het gemeentelijk vastgoed en permanente herijking van het vastgoed
  Leefbaarheid van de wijken optimaliseren door intensivering van de samenwerking tussen bewoners, ondernemers, professionele en niet professionele instellingen (sociale wijkteams en leefbaarheidsteams)
  Rol Impuls verder inzetten op het ontwikkelen van de eigen kracht van het individu in plaats van inzetten op uitvoering
  Onderzoeken of subsidies mogelijk anders opgebouwd moeten worden om de rol in gemeenschappen en buurten meer tot gelding te laten komen waarbij het uitgangspunt is dat er niets moet worden afgebroken en ingezet wordt op participatie
  Ondersteunen verenigingen bij het oplossen van problemen die zij ervaren

  Samen de gemeente maken

  • 0
  • 0
  • 2

  Relaties

  Relatie met beleidsveld Bouwen en wonen (1), Veiligheid en handhaving (5), Bestuur en bedrijfsvoering (10) en de paragraaf bedrijfsvoering (5)

  Activiteiten

  ToelichtingStatus
  Actief ondersteunen van initiatieven van burgers en ondernemers die bijdragen aan de doelstellingen van onze stad
  Dienstverlening nog klantgerichter door verdere afstemming op de behoefte en belevingswereld van de klanten en hierbij tevens de regeldruk en bureaucreatie voor onze klanten verminderen
  Actief de dialoog aangaan met burgers/ondernemers bij het opstellen en uitvoering van beleid