Totaaloverzicht taakvelden

  LASTEN TAAKVELDEN

  0

  Bestuur en ondersteuning

  7.997

  1

  Veiligheid

  5.561

  2

  Verkeer, vervoer en waterstaat

  5.929

  3

  Economie

  1.582

  4

  Onderwijs

  4.993

  5

  Sport, cultuur en recreatie

  11.901

  6

  Sociaal domein

  100.110

  7

  Volksgezondheid en Milieu

  9.553

  8

  Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

  7.263

  LASTEN TAAKVELDEN

  154.889

  BATEN TAAKVELDEN

  0

  Bestuur en ondersteuning

  118.170

  1

  Veiligheid

  1.075

  2

  Verkeer, vervoer en waterstaat

  274

  3

  Economie

  949

  4

  Onderwijs

  551

  5

  Sport, cultuur en recreatie

  1.713

  6

  Sociaal domein

  28.301

  7

  Volksgezondheid en Milieu

  10.092

  8

  Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

  3.795

  BATEN TAAKVELDEN

  164.920

  SALDO TAAKVELDEN

  10.031

  LASTEN DIVERSE

  0

  Alg. dekkingsmiddelen incl. onvoorzien

  1.455

  0

  Overhead

  19.171

  0

  Vennootschapsbelasting

  0

  LASTEN DIVERSE

  20.626

  BATEN DIVERSE

  0

  Alg. dekkingsmiddelen incl. onvoorzien

  2.184

  0

  Overhead

  349

  0

  Vennootschapsbelasting

  0

  BATEN DIVERSE

  2.533

  SALDO DIVERSE

  -18.093

  RESERVES

  0

  Stortingen

  11.945

  0

  Onttrekkingen

  19.738

  SALDO RESERVES

  7.793

  RESULTAAT

  -267