Basisset beleidsindicatoren

  0

  Bestuur en ondersteuning

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  NL

  1

  Formatie

  Eigen gegevens

  Fte per 1.000  inw.

  2017

  8,4

  n/b

  2

  Bezetting

  Eigen gegevens

  Fte per 1.000 inw.

  2017/2016

  8,9

  8,1

  3

  Apparaatskosten

  Eigen begroting

  Kosten per inwoner

  2018

  672

  n/b

  4

  Externe inhuur

  Eigen begroting

  Kst als % loonsom + inhuur externen

  2017/2016

  20,4

  16,0

  5

  Overhead

  Eigen begroting

  % totale lasten 

  2018

  11,0

  n/b

  1

  Veiligheid

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  NL

  6

  Verwijzingen Halt

  Bureau Halt

  Aantal per 10.000 jongeren

  2016

  216

  137

  7

  Harde kern jongeren

  KLPD

  Aantal per 10.000 inw.

  2014

  2,3

  1,3

  8

  Winkeldiefstallen

  CBS

  Aantal per 1.000 inw.

  2016

  3,5

  2,3

  9

  Geweldsmisdrijven

  CBS

  Aantal per 1.000 inw.

  2016

  6,4

  5,3

  10

  Diefstallen uit woning

  CBS

  Aantal per 1.000 inw.

  2016

  4,8

  3,3

  11

  Vernielingen en beschadigingen in de openb. ruimte

  CBS

  Aantal per 1.000 inw.

  2016

  8,1

  5,6

  2

  Verkeer, vervoer en waterstaat

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  NL

  12

  Ziekenhuisopname na verkeers-ongeval met een motorvoertuig

  VeiligheidNL

  %

  2015

  4

  8

  13

  Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

  VeiligheidNL

  %

  2015

  3

  9

  3

  Economie

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  NL

  14

  Functiemenging

  LISA

  %

  2016

  37,9

  52,1

  15

  Bruto Gemeentelijk Product

  Atlas voor Gemeenten

  Verhouding verwacht/gemeten product

  2013

  150

  100

  16

  Vestigingen (van bedrijven)

  LISA

  Aantal per 1.000 inw. 15-64 jaar

  2016

  97,2

  134

  4

  Onderwijs

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  NL

  17

  Absoluut verzuim

  DUO

  Aantal per 1.000 leerplicht. leerlingen

  2016

  0,58

  2,01

  18

  Relatief verzuim

  DUO

  Aantal per 1.000  leerplicht. leerlingen

  2016

  12,77

  26,88

  19

  Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

  DUO

  % deelnemers VO+MBO onderwijs

  2014

  2,9

  2

  5

  Sport, cultuur en recreatie

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  NL

  20

  Niet-sporters

  CBS, RIVM

  %

  2016

  64,2

  48,7

  6

  Sociaal domein

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  NL

  21

  Banen

  LISA

  Aantal per 1.000 inw. 15-64 jr

  2016

  497,5

  744

  22

  Jongeren met een delict voor de rechter

  Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

  % 12-21 jr

  2015

  1,92

  1,45

  23

  Kinderen in armoede

  Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

  % kinderen tot 18 jr

  2015

  11,92

  6,58

  24

  Netto arbeids-
  participatie

  CBS

  % van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking

  2016

  57,9

  65,8

  26

  Werkloze jongeren

  Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

  % 16-22 jr

  2015

  2,72

  1,52

  27

  Personen met een bijstandsuitkering

  CBS

  Aantal per 1.000 inw.

  2017

  58,8

  41,9

  28

  Lopende reïntegratie-voorzieningen

  CBS

  Aantal per 1.000 inw. 15-65 jr

  2017

  41,2

  27,1

  29

  Jongeren met jeugdhulp

  CBS

  % jongeren tot 18 jr

  2016

  13,7

  10,8

  30

  Jongeren met jeugdbescherming

  CBS

  % jongeren tot 18 jr

  2016

  2,4

  1,2

  31

  Jongeren met jeugdreclassering

  CBS

  % jongeren 12-23 jr

  2016

  0,8

  0,5

  32

  Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

  GMSD

  Aantal per 1.000 inw.

  2017

  55

  54

  7

  Volksgezondheid en milieu

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  NL

  33

  Omvang huishoud-
  elijk restafval

  CBS

  Kg/inwoner

  2016

  164

  187

  34

  Hernieuwbare elektriciteit

  RWS

  %

  2016

  2,2

  12,6

  8

  Bestuur en ondersteuning

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  NL

  35

  Gemidd. WOZ-waarde

  CBS

  € 1.000

  2017

  129

  216

  36

  Nieuw gebouwde woningen

  Basisregistratie adressen en gebouwen

  Aantal per 1.000 woningen

  2015

  0,5

  6,4

  37

  Demografische druk

  CBS

  %

  2017

  69,7

  69

  38

  Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuish.

  COELO

  2017

  629

  644

  39

  Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuish.

  COELO

  2017

  707

  723