Overzicht lasten en baten per beleidsveld

  Overzicht lasten en baten per beleidsveld

  omschrijving beleidsveld

  Rek. 2016

  Prim. begr 2017

  Bijgestelde begr. t/m
  Njn 2017

  Bijgestelde begr. 2017

  Rek. 2017

  Lasten

  00 Algemene dekkingsmiddelen

  6.446

  6.179

  16.103

  15.369

  19.002

  01 Bouwen en wonen

  7.688

  4.504

  14.320

  6.439

  6.438

  02 Verkeer en vervoer

  1.626

  1.433

  741

  749

  748

  03 Milieu

  5.081

  5.231

  4.054

  3.710

  3.709

  04 Economie en toerisme

  1.620

  1.717

  1.881

  1.925

  1.801

  05 Veiligheid en handhaving

  6.890

  6.642

  5.225

  5.719

  5.750

  06 Jeugd

  21.316

  19.391

  19.873

  21.294

  23.385

  07 Welzijn, sport en cultuur

  8.322

  7.965

  8.573

  8.601

  8.312

  08 Zorg

  28.035

  26.715

  31.107

  29.560

  28.951

  09 Werk en inkomen

  61.489

  57.680

  54.828

  54.459

  54.140

  10 Bestuur en bedrijfsvoering

  10.082

  9.116

  5.518

  5.602

  6.163

  11 Beheer

  28.553

  16.371

  14.084

  13.860

  13.864

  Totaal lasten

  187.148

  162.943

  176.307

  167.286

  172.264

  Baten

  00 Algemene dekkingsmiddelen

  123.558

  113.942

  111.538

  112.516

  116.111

  01 Bouwen en wonen

  4.631

  1.362

  7.741

  3.282

  3.281

  02 Verkeer en vervoer

  322

  665

  331

  345

  345

  03 Milieu

  4.700

  4.484

  5.009

  4.866

  4.867

  04 Economie en toerisme

  469

  683

  668

  638

  640

  05 Veiligheid en handhaving

  647

  577

  623

  1.392

  1.341

  06 Jeugd

  1.150

  313

  518

  560

  556

  07 Welzijn, sport en cultuur

  1.002

  414

  415

  683

  638

  08 Zorg

  2.783

  2.236

  1.473

  1.357

  1.337

  09 Werk en inkomen

  28.661

  27.685

  26.760

  26.868

  26.872

  10 Bestuur en bedrijfsvoering

  978

  1.126

  1.146

  1.159

  1.166

  11 Beheer

  8.681

  6.331

  6.703

  7.054

  7.052

  Totaal baten

  177.583

  159.816

  162.924

  160.720

  164.204

  Saldo baten en lasten

  -9.565

  -3.127

  -13.383

  -6.567

  -8.060

  Reserve - stortingen

  00 Algemene dekkingsmiddelen

  12.893

  2.390

  6.916

  9.980

  11.882

  01 Bouwen en wonen

  840

  159

  495

  63

  63

  03 Milieu

  0

  0

  0

  0

  0

  04 Economie en toerisme

  0

  100

  100

  0

  0

  Totaal toevoegingen

  13.733

  2.649

  7.511

  10.043

  11.945

  Reserve - onttrekkingen

  00 Algemene dekkingsmiddelen

  23.220

  5.426

  20.696

  16.409

  19.538

  01 Bouwen en wonen

  0

  0

  169

  126

  126

  03 Milieu

  77

  350

  30

  74

  74

  04 Economie en toerisme

  0

  0

  0

  0

  0

  Totaal onttrekkingen

  23.298

  5.776

  20.894

  16.610

  19.738

  Saldo mutaties reserves

  9.565

  3.127

  13.383

  6.567

  7.793

  Resultaat

  0*

  0

  0

  0

  -267

  * Inclusief verwerking resultaatbestemming