Verantwoording programma's en beleidsvelden

    In het collegeprogramma is er sprake van 4 speerpunten ("programma's") met elk 3 verbijzonderde thema's. Aan deze programma's wordt door de raad een bijzonder belang gehecht. De programma's zijn daarnaast veelal beleidsveld-overstijgend. Vandaar ook de prominente plek vooraan in het boekwerk.
    In de basis blijven echter de 12 integrale beleidsvelden bestaan.

    Sturen op hoofdlijnen en op uitzonderingen blijft in beginsel uitgangspunt.

    Het moge duidelijk zijn dat niet alle activiteiten die de gemeente ontplooit, expliciet in de rekening terugkomen, omdat ze hetzij als regulier of als onderdeel van de bedrijfsvoering worden beschouwd, hetzij volgens planning lopen en er geen bijzonderheden te melden zijn.

    Om toch een indruk te krijgen van het totale spectrum waarbinnen zich gemeentelijke activiteiten afspelen, is steeds per beleidsveld een overzicht opgenomen van de relevante beleidskaders.