3. Financiële vaste activa

  Het verloop van de financiële vaste activa was:

  1 jan.

  Inves-

  Desinves-

  Bijdr.

  Afloss./

  Afwaar-

  31 dec.

  2017

  tering

  tering

  derden

  afschrijv.

  dering

  2017

  Kapitaalverstrekkingen aan:

  1. deelnemingen

  5.782

  5.782

  2. gemeenschapp. reg.

  0

  3. ov. verbond. partijen

  0

  Leningen aan:

  0

  1. woningbouwcorpor.

  0

  a

  2. deelnemingen

  22.339

  586

  21.753

  3. ov. verbond. partijen

  0

  Langlopende leningen

  0

  1. aan openb. lich.

  0

  b

  2. overige langl. len.

  7.892

  6.000

  10.131

  3.761

  Uitzett. met loopt >1 jr

  0

  1. in 'sRijks schatkist

  0

  2. in Ned. schuldpapier

  0

  3. ov. uitz. loopt >1jr

  0

  Totaal

  36.013

  6.000

  0

  0

  10.717

  0

  31.296

  a) Conform hetgeen is overeengekomen heeft GaiaZoo € 45 afgelost. In 2017 heeft een aflossing  plaatsgevonden van € 19 van ontvangen agio en dividend en van Holding Stadion BV is € 522 ontvangen.

  b) Met betrekking tot de kredietovereenkomst met CPK Ontwikkeling BV is een bedrag betaald van € 2.529 inzake cultureel cluster. In 2017 is overgaan tot algehele aflossing hiervan, in totaliteit € 10.116. De uitgaven voor het zonnepanelenproject hebben € 3.441 bedragen. Aan  voetbalvereniging Chevremont en LHC is een renteloze leningen verstrekt van elk € 15.  Van in eerdere jaren verstrekte renteloze leningen is in 2017 € 15 afgelost.