14. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

    14.a Kasgeldleningen

    De in december 2017 opgenomen dag-/kasgeldleningen van de BNG van in totaal € 23,3 mln zijn afgelost in januari 2018. Het betreft hier een onderdeel van de dagelijkse financiering.

    14.c Overige schulden

    De overige kortlopende schulden ultimo 2017 bestaan o.m. uit € 7,525 mln crediteuren algemeen en € 464 crediteuren belastingen Sozawe.