NIET IN BALANS OPGENOMEN FIN. RECHTEN & VERPLICHTINGEN

  Rechten

  Door WOZL is een schulderkentenis aangegaan voor het perceel Wenckebachstraat (waarde € 1.500.000; aandeel gemeente Kerkrade € 364.386) dat bestemd is voor verkoop. Dit bedrag komt feitelijk toe aan de in WOZL deelnemende gemeenten, aangezien deze destijds het crisisbudget Licom hebben gefourneerd.
  De verkooptransactie heeft nog niet plaatsgevonden.

  Verplichtingen

  In de toelichting op de balans worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen als gevolg van Europese aanbestedingsprocedures door de gemeente Kerkrade vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden. Onderstaand zijn de belangrijkste verplichtingen weergegeven:

  • Voor de herontwikkeling van het Atriumterrein heeft de gemeente een verplichting voor een bedrag van € 966.000.
  • De jaarlijkse onderhoudskosten voor het internet, intranet en raadsinformatiesysteem bedragen jaarlijks € 42.000. De einddatum is 30 oktober 2020.
  • Voor het onderhoud van rioleringen heeft de gemeente een raamovereenkomst afgesloten. De gemiddelde jaarlijkse kosten bedragen € 290.000.  De overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar  met de optie om maximaal 1 keer met een jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt op 31 december 2018.
  • De jaarlijkse onderhoudskosten voor de huur van de afdrukapparatuur bedragen jaarlijks ca.
   € 105.000. De einddatum van de overeenkomst is 31 december 2020.
  • Voor de levering en onderhoud van trapliften en deuropeners heeft de gemeente met ingang van 1 januari 2014 een overeenkomst met 2 leveranciers afgesloten. Hiervoor is in het investeringsprogramma jaarlijks een bedrag van € 75.000 opgenomen.
  • Voor de levering van abonnementen en tijdschriften heeft de gemeente met ingang van 1 januari 2015 een raamovereenkomst afgesloten met een initiële looptijd van 6 jaar met de optie om 4 keer met 1 jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt dan uiterlijk op 31 december 2015. De jaarlijkse kosten bedragen € 45.000.
  • De kosten voor het verzekeren van de gemeentelijke eigendommen bedragen jaarlijks
   € 170.000. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten voor een periode van 3 jaar met de optie 2 keer met 1 jaar te verlengen. De gemeente heeft inmiddels gebruik gemaakt van het 1e optiejaar en heeft nog de mogelijkheid om 1 keer met 1 jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt dan ook uiterlijk op 31 december 2019.
  • De kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering bedragen jaarlijks € 96.000. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten voor een periode van 3 jaar met de optie 2 keer met 1 jaar te verlengen. De gemeente heeft inmiddels gebruik gemaakt van het 1e optiejaar en heeft nog de mogelijkheid om 1 keer met 1 jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt dan ook uiterlijk op 31 december 2019.
  • Voor het maaiwerk is een verplichting aangegaan tot maximaal 31 maart 2020. De jaarlijkse kosten bedragen jaarlijks € 170.000.
  • Met het schoonmaakonderhoud inclusief glasbewassing is jaarlijks een bedrag gemoeid van
   € 170.000. De overeenkomst, met ingang van 1 november 2015, heeft een initiële looptijd van 2 jaar met de optie om maximaal 5 keer met een jaar te verlengen. De maximale einddatum is 30 oktober 2022.
  • Voor de levering en onderhoud van Wmo-hulpmiddelen is een raamovereenkomst afgesloten die eindigt op 31 december 2017. Met ingang van 1 januari 2018 zal wederom een raamovereenkomst gesloten zijn. Hiervoor is in het investeringsprogramma jaarlijks een bedrag van € 425.000 opgenomen,
  • Voor de controle van de jaarrekening is een overeenkomst afgesloten die eindigt na de afronding van de controle van het boekjaar 2018 (medio 2019). Hiermee is een bedrag gemoeid van
   € 46.000.

  Een belangrijke verplichting betreft verder de huur van het Activerium (Werkplein) voor € 260.200 per jaar. De contractsperiode van 10 jaar eindigt per 1 december 2018. Er zijn plannen om het Activerium aan te kopen. In de loop van 2018 zal het College hierover nog een besluit nemen.

  Tenslotte loopt er een schadeclaim in verband met een niet uitgewerkt bestemmingsplan. Binnenkort volgt uitspraak, waarna een schadestaatprocedure aan de orde kan zijn. Op dit moment is de hoogte van eventuele schade echter niet in te schatten.