13. Vaste schulden met een looptijd van een jaar of langer

    Ultimo 2017 was het bedrag aan uitstaande langlopende onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen € 96.721. De aflossing op deze leningen in 2017 bedroeg € 7,811 mln. De totale rentelast was € 2,817 mln.