03 Milieu

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

  Incidentele posten

  Rekening 2017

  Lasten (-)

  411

  Werkbudget mijnbouw

  46

  Duurzaamheidsproject van analoog naar digitaal

  33

  Diverse duurzaamheidsprojecten

  34

  Saneren oude mijnschachten

  283

  Geluidsanering

  15

  Baten (+)

  305

  Provincie bijdrage opsporen oude mijnschachten

  10

  Provincie bijdrage calamiteitenfonds

  12

  Provincie bijdrage saneren oude schachten

  283

  Saldo

  -106

  Afwijkingen rekening 2017 - begroting na wijziging 2017

  De kosten en baten van de afvalstoffenheffing zitten budget neutraal in de rekening verwerkt. Aan het eind van het jaar wordt het saldo van de afvalstoffenheffing onttrokken of toegevoegd aan de egalisatiereserve afval. In 2017 is een bedrag van € 74.295  onttrokken uit de egalisatiereserve afval.

  Afwijkingen rekening 2017 - rekening 2016

  In 2017 is voor mijnschade een bedrag van  € 46.000 besteed. Van de provincie is voor het opsporen van oude mijnschachten een bijdrage van € 10.000 ontvangen. In 2016 is een bedrag van € 41.000 besteed voor onderzoeken aan mijnschade.

  In 2017 is een bijdrage van € 12.000 van de provincie ontvangen  voor het calamiteitenfonds.

  In 2017 is een bedrag van € 33.000 beschikbaar gesteld voor het duurzaamheidsproject van analoog naar digitaal.

  Aan diverse duurzaamheidsprojecten is in 2017 een bedrag van € 34.000  besteed voor nieuw milieubeleid (adviezen, zonepaneelproject, filmavond energiebesparende maatregelen).

  Voor het saneren van oude mijnschachten is in 2017 een bedrag van € 283.000 besteed. Hiervoor is een bijdrage van € 283.000 van de Provincie ontvangen.

  Voor sanering wegverkeerslawaai aan de Steenwegen en de Nieuwstraat is in 2017 € 15.000 besteed.

  Voor geluidsanering is in 2016 een Provinciale bijdrage van € 104.000 gestort in de reserve Reeds bestemde nog te besteden middelen.

  De rekening van baten en lasten van de afvalstoffenheffing wordt jaarlijks afgesloten middels een onttrekking aan, dan wel een storting in de 'Egalisatiereserve afvalverwerking'. In 2017 is een bedrag van € 74.295 onttrokken aan de egalisatie reserve afvalstoffenheffing.