06 Jeugd

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

  Incidentele posten

  Rekening 2017

  Lasten (-)

  77500

  doelgroepbereik peuteropvang

  77.500

  Baten (+)

  12394

  Impuls

  48.000

  Beschermtafel CJG ten gunste van Veilgheidshuis

  -35.606

  Saldo

  -65106

  Afwijkingen rekening 2017 - begroting na wijziging 2017

  Voortgezet onderwijs
  In 2017 geen invulling gegeven aan het convenant.

  Afwijkingen rekening 2017 - rekening 2016

  Leerlingenvervoer
  In 2016 heeft er een vrijval plaatsgevonden van reserves uit voorgaande jaren. De kosten waren in 2016 en 2017 nagenoeg gelijk.

  Jeugdzorg
  De uitkering van het Rijk voor de jeugdhulp is aanzienlijk gedaald. Aan de andere kant zijn de kosten in 2017 substantieel toegenomen. Met name de kosten van in natura verleende zorg zijn gestegen. Meer hulpvragen, complexere problematieken en de omklap van de oude naar de nieuwe arrangementensystematiek (met  daaraan gekoppelde gewijzigde arrangementsprijzen) zijn daar de oorzaak van. Bovendien hebben gewijzigde accountantsvoorschriften een eenmalig kosten opdrijvend effect gehad (in tegenstelling tot eerdere jaren moeten kosten van hulpverleningstrajecten meer worden toegerekend aan de periode/het jaar dat de hulp daadwerkelijk is verleend).
  Per saldo is daardoor het financieel tekort op jeugdhulp groter geworden hetgeen verrekend wordt met de reserve sociaal domein.

  Jeugdwerk

  In 2016 is meer subsidie verstrekt aan Impuls t.b.v. team jeugd en gezin circa € 20.000. Daarnaast is in 2016 subsidie verstrekt voor Support@home ad. € 29.000. In 2017 was dit niet meer het geval.

  Voor circa € 39.000 heeft verrekening plaatsgevonden van kosten maatschappelijk werk op scholen voortgezet onderwijs tussen de gemeenten in de regio Parkstad.

  Centrum voor Jeugd en Gezin

  In 2016 zijn de bijdragen van de Parkstadgemeenten voor diensten van het voormalige Veiligheidshuis Kerkrade ten behoeve van de beschermtafel Raad voor de Kinderbescherming op deze post verantwoord (totaal € 35.606). Vanaf 2017 komen deze inkomsten ten gunste van het Veiligheidshuis.
  Daarnaast zijn in 2017 kosten van maatschappelijk werk op scholen voor voortgezet onderwijs in 2016 ten laste van dit budget gebracht (€ 11.701).

   
  Doelgroepbereik peuteropvang

  De uitgaven in 2017 zijn voor zowel 2016 en 2017 samen.