Overzicht lasten en baten per beleidsveld

  omschrijving beleidsveld

  Rekening 2016

  Primaire
  begr. 2017

  Bijgest. begr.
  t/m Njn’17

  Bijgest.
   begr. 2017

  Rekening 2017

  Lasten

  00 Algemene dekkingsmiddelen

  6.446

  6.179

  3.566

  3.637

  3.617

  01 Bouwen en wonen

  7.688

  4.504

  14.320

  6.439

  6.438

  02 Verkeer en vervoer

  1.626

  1.433

  741

  749

  748

  03 Milieu

  5.081

  5.231

  4.054

  3.710

  3.709

  04 Economie en toerisme

  1.620

  1.717

  1.881

  1.925

  1.801

  05 Veiligheid en handhaving

  6.890

  6.642

  5.225

  5.719

  5.750

  06 Jeugd

  21.316

  19.391

  19.873

  21.294

  23.385

  07 Welzijn, sport en cultuur

  8.322

  7.965

  8.573

  8.601

  8.312

  08 Zorg

  28.035

  26.715

  31.107

  29.554

  28.951

  09 Werk en inkomen

  61.489

  57.680

  54.828

  54.464

  54.140

  10 Bestuur en bedrijfsvoering

  10.082

  9.116

  4.424

  4.418

  4.206

  11 Beheer

  28.553

  16.371

  14.078

  13.827

  13.831

  Alg. dekkingsm. Incl. onvoorzien

  n.v.t. *)

  n.v.t. *)

  898

  955

  1.455

  Overhead

  n.v.t. *)

  n.v.t. *)

  19.276

  18.768

  19.171

  Vennootschapsbelasting

  0

  0

  0

  0

  0

  Totaal lasten

  187.148

  162.943

  182.845

  174.060

  175.514

  Baten

  00 Algemene dekkingsmiddelen

  123.558

  113.942

  117.642

  117.721

  116.879

  01 Bouwen en wonen

  4.631

  1.362

  7.741

  3.282

  3.281

  02 Verkeer en vervoer

  322

  665

  331

  345

  345

  03 Milieu

  4.700

  4.484

  5.009

  4.866

  4.867

  04 Economie en toerisme

  469

  683

  668

  638

  640

  05 Veiligheid en handhaving

  647

  577

  623

  1.392

  1.341

  06 Jeugd

  1.150

  313

  518

  560

  556

  07 Welzijn, sport en cultuur

  1.002

  414

  415

  683

  638

  08 Zorg

  2.783

  2.236

  1.473

  1.357

  1.337

  09 Werk en inkomen

  28.661

  27.685

  26.760

  26.868

  26.872

  10 Bestuur en bedrijfsvoering

  978

  1.126

  1.104

  1.117

  1.113

  11 Beheer

  8.681

  6.331

  6.703

  7.054

  7.052

  Alg. dekkingsm. Incl. onvoorzien

  n.v.t. *)

  n.v.t. *)

  296

  371

  2.184

  Overhead

  n.v.t. *)

  n.v.t. *)

  178

  1240

  349

  Vennootschapsbelasting

  0

  0

  0

  0

  0

  Totaal baten

  177.583

  159.816

  169.461

  167.494

  167.454

  Saldo baten en lasten

  -9.565

  -3.127

  -13.384

  -6.566

  -8.060

  Reserve - stortingen

  00 Algemene dekkingsmiddelen

  12.893

  2.390

  6.916

  9.980

  11.882

  01 Bouwen en wonen

  840

  159

  495

  63

  63

  04 Economie en toerisme

  0

  100

  100

  0

  0

  Totaal toevoegingen

  13.733

  2.649

  7.511

  10.043

  11.945

  Reserve - onttrekkingen

  00 Algemene dekkingsmiddelen

  23.220

  5.426

  20.696

  16.409

  19.538

  01 Bouwen en wonen

  0

  0

  169

  126

  126

  03 Milieu

  77

  350

  30

  74

  74

  Totaal onttrekkingen

  23.298

  5.776

  20.895

  16.609

  19.738

  Saldo mutaties reserves

  9.565

  3.127

  13.384

  6.566

  7.793

  Resultaat

  0**

  0

  0

  0

  -267

  * Algemene dekkingsmiddelen en overhead zijn op basis van de nieuwe IV3-regels vastgesteld in de najaarsnota 2017

  ** Inclusief verwerking resultaatbestemming